ލޮޓަސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

މި ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލޮޓަސް އިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.


ސައިކަލުތަަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 1،500ރ. އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނެ އެވެ. މި ރޯދަ މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.

މި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވަރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ސައިކަލްތައް ލިބޭނެ ކަމަށް ލޮޓަސް އިން ބުނެ އެވެ.

ލޮޓަސް އިން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސައިކަލްތައް ވިއްކަމުންނެވެ. އަދި އެހެން ހުރިހާ އެންމެނަށް ވުރެ އެތަނުން ވިއްކާ ސައިކަލްތަކުގެ އަގު ހެޔޮވާނެ ކަމަށް ލޮޓަސް އިން ބުނެ އެވެ.