މެންދުރު · 12:14

29 މާޗް

March 29, 2020 24
ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިއާ އާއި ލަންކާއިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް މާރުކޭޓުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 3
ވަގުތީ މާރުކޭޓް ހަދާނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 7
"ރޯދައިގެ ކުރިން ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ހުޅުވާނެ"

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު އަންނަ ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 46
ދިވެހި ތެލުލި ބަނބުކޭލެއް ނޫން! މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބޭރުގެ އުފެއްދުންތައް ވެސް ގެންގުޅެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާ ހިސާބަށް ކަންތައް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ހީވެސް ނުކުރެވެ އެވެ. ދިވެހިންގެ މަޝްހޫރު ތެލުލި ބަނބުކެޔޮއަށް، އެންމެ ފަހުން، ބޭރުގެ ހިޔަނި އެޅެން ފެށީ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 27
117 ގޮޅިއަށް 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު117 ގޮޅިއަށް 2000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 16
މާރުކޭޓު ތިން ބުރިއަށް: ކައުންސިލަރުން ވާނުވާގައި!

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު މަރަމާތު ކުރުމަށް ބަންދު ކުރިތާ ތިން މަސް ވެފައިވާއިރު މާރުކޭޓުގެ މަސައްކަތްތައް މިވަނީ މަޑުޖެހިފަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުންނާއި މާރުކޭޓުގައި ކުރިން ވިޔަފާރި ކުރި މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންދާއިރު ސިޓީ ކައުންސިލް އަދިވެސް އޮތީ އެތެރޭގެ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކައުންސިލްގެ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 30
މާރުކޭޓު ހުޅުވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ: ސިޓީ ކައުންސިލް

އެއް މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ބަންދުކުރި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ހުޅުވޭނެ ތާރީހެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 9
މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 10
ގޮޅިތަކުގެ މީހުން ބުނަނީ ހާލުގައި ޖަައްސައިފި ކަމަށް

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް މަަރާމާތުކޮށް އާ ބަދަލުތަކާ އެކު ހުޅުވަންވެގެން ބަންދުކުރިތާ ތިިން މަސް ވީ އިރު ވެސް ގޮތެއް ނުނިމުމަކީ، އެ ގޮޅިތަކުން އާމްދަނީ ހޯދަމުން ދިޔަ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެއްސުން ކަމަށް، އެ މީހުން މިއަދު ސިފަކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 33
ކޮމިޓީގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހޫނު ޒުވާބަކަށް

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން ގޮޅި ދޫކުރުމާ މެދު އުފެދިގެން އުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރުމުން އެ ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ހޫނު ޒުވާބެއް ކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 12
ނިންމުމާ ޚިލާފަށް ގޮޅި ދޫކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު!

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަޒީން މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 15
ހުޅުމާލެ ރަށު މާރުކޭޓު: ޝަކުވާތަކުން ފުރިފައި!

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި ހަދާފައިވާ ރަށު މާރުކޭޓަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އެންމެ ރީތި އެންމެ ޒަމާނީ މާރުކޭޓެވެ. ނަމަވެސް ރީތިވުމާއި ޒަމާނީވުމުން މި މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް ވާ ފައިދާއެއް ނެތެވެ. "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިން މާރުކޭޓަށް ދިއުމާއެކު ވިޔަފާރިވެރިން ވަށާލީ ކަންބޮޑުވުމާއި ޝަކުވާތަކާ އެކުގަ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 3
ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 20ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ

އިންޑިއާ އިން ފިޔާ ލިބެން ފެށުމާ އެކު ބާޒާރުގައި ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 20ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 12
މާރުކޭޓު ހެދުން ލަސްވާތީ ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އަލުން މަރާމާތުކުރަން ބަންދު ކުރި ފަހުން ދެ މަސް ވީއިރު ވެސް މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ، ގޮޅިތަކުގެ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 21
ތަނެއް ނުދައްކައި މާރުކޭޓް ބަންދުކުރުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ވަގުތީ ތަނެއް ނުދައްކައި، ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަންދުކުރުމުން، އެ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 18
އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވި ގޮޅިތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ހިންގާ 15 ގޮޅިއެއް، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު، ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުން ތިން ގޮޅިއަކަށް އަލުން ވަނީ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 10
ހުޅުމާލޭގެ އާ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހަވާލުކުރަން ފަަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 28 މީހަކާ އެކު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 30
ކުޅުދުއްފުށީ "ހޮނިހިރު ބާޒާރު" މަނާކުރުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒަމާނުންސުރެ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ބާއްވަމުން އައި "ހޮނިހިރު ބާޒާރު" ހުއްޓާލަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން އެންގުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 10
އުމުރުން 78، އެކަމަކު އަދިވެސް މަސައްކަތުގައި!

އާންމު ގޮތެއްގައި އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އިހުތިޔާރު ކުރަނީ ގޭގައި ތިބުމަށެވެ. އެކަމަކު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އުފަން އަބްދުﷲ ހާރޫންގެ ވިސްނުން މުޅިން ތަފާތެވެ. އުމުރުން 78 އަހަރުގައި އޭނާ އަދިވެސް ފެންނަނީ ވަރުބަލިވުމެއް ނެތި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ތަނެވެ. މިހާރު މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިއެއްގަ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 2
މި ރޯދަމަހަކީ ތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮ މަހެއް

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މި ރޯދަ މަހަކީ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ޖުމްލަކޮށް ހެޔޮ މަހެއް ކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު، މި އަހަރު ބައެއް ކަބޯތަކެތީގެ އަގު ވަނީ ދެ ގުނަ ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ.