ފަތިސް · 04:35

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މީގެ ކުރިން ރޯދަމަހު މުހައްމަދު ޝާހިދު ދުރާލައި މާލޭ ބާޒާރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮޕީ ފަތާއި ކަރާ އަދި ކުރުނބާ ފަދަ ބާވަތްތައް ގެނެ އެވެ. ޝާހިދު ފަދަ އެހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ވެސް ރޯދަމަހަކީ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދުވަސްވަރެ އެވެ. އެހެންވެ ދުރާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާވަތްތައް ހައްދަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ކ. ކާށިދޫގެ...

23 މެއި

May 23, 2018 3
އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 250ރ. އަށް ތިރިވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ އާއި އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ގިނަ އަދަދަކަށް އަލުވި އެތެރެކޮށް ބާޒާރަށް ނެރުމާ އެކު، އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 250ރ. އަށް ތިރިވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 20
ކިޔާނެ އަގެއް ކިޔާލާ، ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް!

ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެކު ބާޒާރުގެ ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބައެއްގެ އެބަ އޮތެވެ. ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ދިމަވާ އާންމުން ތިބީ ހިތްހަމަނުޖެހިފަ އެވެ. އެކަމަކު ރޯދަމަހަށް ވުމާ އެކު އެއްޗެހި ނުގަނެ ވާކަށް ވެސް ނެތެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 4
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 25ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަރާ މިއަދު މާލެ ގެނައުމާ ގުޅިގެން، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 25ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 11
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 40ރ. އުފުލިއްޖެ

ކަރާ ހެއްދުމަށް މަޝްހޫރު އއ. ތޮއްޑޫން ކަރާ ގެންނަ އަދަދު މަދުވުމުން، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 40ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 25
އަގު އުފުލެނީ ރަށްރަށުން ތަކެތި ނުގެންނާތީ

މި ރޯދަ މަސް ފެށުނުއިރު ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލިފައި ވަނީ ރަށްރަށުގައި ހައްދާ ތަކެތި މަދުވެގެން ނޫން ކަމަށާއި އެ ބާވަތްތައް މާލެއަށް ގެންނަ މިންވަރު ދަށްވެގެން ކަމަށް ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 18
ބާރު ބޮޑު، އަގު ބޮޑު، ބާޒާރެއް!

މުލަ ރޯދަ ދުވަހާއެކު ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

May 16, 2018 21
އަގުތައް މައްޗަށް، ބައެއް އެއްޗެހި ލިބުން ދަތި!

ކަރާ، މިރުސް އަދި ދޮންކެޔޮ ލިބުން ދަތިވެ، ރޯދަ މަހު ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލެން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 18
ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވެ، ކަރާ ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކަރާ ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވުމާ ގުޅިގެން، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ކަރާ ލިބުން ދަތިވާނެ ކަމަށް، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 27
ބޯޓުތަކަށް މުދާ ބަރުނުކުރެވި މާލޭ ފަޅުތެރެ ތޮއްޖެހިފައި

މި ހަފުތާގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ރަށްރަށަށް ގެންދާ މުދާ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވާ އިރު، އޮޑިދޯނިފަހަރަށް މުދާ ބަރުނުކުރެވިގެން މާލެ އިން ނުފުރި މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތުު ފަޅުތެރެ ތޮއްޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 14
ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

މާލޭގެ ބާޒާރުން ކެރެޓް ހުސްވެ، ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130ރ. އުފުލިއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 101
ވިޔަފާރިވެރިން ރުޅިގަދަވެފައި، މުދަލުގެ އަގުބޮޑުވާނެ!

މާލޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމުން، ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބޮޑެތި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެއް ޕަސެންޓުން މަތިވެއްޖެ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި މުދާލައި ހިދުމަތުގެ އަގު 1.02 ޕަސެންޓުން މަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 13
ހުޅުމާލޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މާރުކޭޓެއް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 71 ގޮޅި ހިމެނޭ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މާރުކޭޓަކާއި ފުޑް ކޯޓެއް ހިމެނޭ ބިލްޑިންއެއް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 14
އަނބު މޫސުމާ އެކު މާލޭ ބާޒާރު "ދޮންވެއްޖެ"

އަނބު މޫސުމާ އެކު މާލޭ ބާޒާރުގައި އަނބު ތިޔާގިވެ، ބާޒާރުމަތި "ދޮންވެއްޖެ" އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 19
މިއަދުގެ ސުރުޚީ އަކީ ދެ މީދާ!

ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހުރި، އައިވީ ސްޓޭންޑެއްގެ މަތީގައި މީދާ އޮތީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެންނެވެ. ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ އެ ފޮޓޯ ސިފަކޮށްދޭން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތު ކަމަށެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 17
މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ވެސް ހުސްކުރަނީ

ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓުގެ އިތުރުން ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގާޑިޔާތައް ވެސް ހުސްކުރަން މިމަހުގެ 28ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 24
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި 166 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި

މިދިޔަ އަހަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި 166.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިކިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 10
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 50ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

ރަށްރަށުން ގެންނަ ކަރާ މަދުވެ، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 50ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 31
އެކި ކުލަކުލައިގެ "ފޭކު" ފޭރު!

ލޯކަލް މާރުކޭޓްގައި ބޭރުގެ އުފެއްދުންތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ވިއްކަން ހުރި އިރު އޭގެ ތެރެއިން އާންމުންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިފައިވާ އެކައްޗަކީ ކުލަ ރީތި ފޭރެވެ. ރަބަރު ކޮތަޅެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، ގުރާފެހި ކުލަ އާއި ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ މި ފޭރުތައް ރީތިކަމުން އެތައް ބަޔަކު އެ ގަނެ އެވެ. އެކަމަކު ސިއްހީ ގޮތުން މިއީ...