28 މެއި

May 28, 2018 1
"މިހާރު" ރެސިޕީ-ގަބުޅި ސަޓަނި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

26 މެއި

May 26, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ފުފޫ ކަނދި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

24 މެއި

May 24, 2018 1

22 މެއި

May 22, 2018

20 މެއި

May 20, 2018 2
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ދިރި ބަތް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

18 މެއި

May 18, 2018 2

16 މެއި

May 16, 2018 3

21 ޖޫން

June 21, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ޓޮމް ޔަމް ގޫންގް

ތައިލަންޑްގެ ސޫޕްތައް ރާއްޖޭގައި ވެސް މަގުބޫލެވެ. ޓޮމް ޔަމް ގޫންގްގެ މައިގަނޑު ރަހަތަކަކީ ޑިނގާ، ލެމަންގްރާސް، އަދި ހުތް ރަހަ އެވެ. ސޫޕްގެ ރަހަތައް ހެޔޮ ވަރުވާނީ ކުޅި ކުރީމާ ކަމަށް ވިޔަސް، މިރުސް ނާޅާ މި ސޫޕް ހެދުން ވެސް ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ޔަމް ޓަކްރާއީ ގޫންގް

ދުނިޔޭ ގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ތައިލަންޑުގެ އެކި ރަހަތަކުގެ ތެރޭ ސީފުޑްގެ ޑިޝްތަކަށް ވަކިން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ޗޮކްލެޓް ލާވާ ކޭކް

ލާވާ ކޭކަކީ ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. މިއީ ފްރާސް ގައި މާ ކުރިންސުރެ ހަދަމުން އައި އެއްޗެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޝެފުން ބުނާ އިރު، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޝެފެއް ދައުވާކުރަނީ 1987 ގައި އޭނާ މި ކޭކު މުޅިން އަލަށް އުފެއްދި ކަމަށެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ސިޓްރޯން ޗިކަން ރެޕް

ރެޕް އުފެދިގެން އައީ މެކްސިކޯ، ޔޫރަޕް، ތުރުކީ އަދި މެދުއިރުމަތީ ގައުމުތަކުންނެވެ. އެކަމު މި ޒަމާނުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ގޮތަށް ރެޕް ހަދަން ފެށީ އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ސިޓްރޯން ސްޕައިސް ޗިކަން ޕީޓާ

މެދުއިރުމަތިން އުފެދިގެން ގްރީސް އާއި ޔޫރަޕަށް ފެތުރުނު ޕީޓާ ބަނަހަކީ ގޮދަން ފުށުން ހަދާފައި އޮންނަ މަޑު، މީރު ބަނަހެކެވެ. މި ބަނަހުގައި އިންޑިއާ، ގްރީސް، ތުރުކީ، ލުބްނާން އަދި ސީރިޔާގެ ރަހަތައް އެކުލެވޭ ސްޓަފިންގްއާ އެކު އެކި ވައްތަރުގެ ޕީޓާ ހަދަ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ސިޓްރޮން ކެރީބިއަން ބީފް ކަރީ

ކެރީބިއަން، ޖެމެއިކާ އަދި ޓްރިނިޑާޑް ސަރަހައްދުން އުފެދުނު މި ރިހަ އަކީ ބަތާއި ޕީސްއާ އެކު ކާ ރިހައަކެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 2
މިހާރު ބަދިގެ: ގުލާބު ޖާމް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ފޮނިކާއެއްޗެއް ކަމަށްވާ ޖުލާބު ޖާމަކީ ދިވެހިންގެ މަގަބޫލުކަން ވެސް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މި ހަދާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވަނީ އިންޑިއާ، މިއަންމާ، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ޕާކިސްތާނުގަ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ޗިކަން ޕަނީނީ

އިޓަލީ ބަހެއް ކަމަށްވާ ޕަނީނޯ/ޕަނީނީ ގެ މާނައަކީ "ކުދި ބަނަސް" ނުވަތަ "ބަނަސް ރޯލް" އެވެ. ބަނަހުގެ ގިނަ ވައްތަރުތަކުން ޕަނީނީ ހަދަ އެވެ. އެކަމު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ބޭގެޓް، ޝަބައްޓާ އަދި މިކެއްޓާ ބަނަހެވެ. އިޓަލީގައި އުފެއްދި ޕަނީނީ ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެ ޝަބައްޓާ ބަނަސް ވެސް އާންމުވެގެން ދިޔަ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ކޮކޮނަޓް ޕުޑިން

ހެޔޮވަރު ކުރުނބައެއް ނުވަތަ ކާއްޓަކުން ދުވާލެއްގެ މައްޗައް ބޭނުންވާ ވިޓަމިންސް އާއި މިނަރަލްސް، ޕްރޮޓީންސް އަދި ފައިދާ ހުރި ފެޓްސް ވަރަށް ގިނައިން ލިބެ އެވެ. ކުރުނބާ، ކާށި އަދި ގަބުޅި އަކީ އެންމެ އިހުން ފެށިގެން ދިވެހީން އެންމެ އާންމުކޮށް ކައި އުޅުނު އެއްޗިއްސެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ޗިކަން މަންޗޫރިއަން

މިއީ އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ކެއްކުމުގެ ހުނަރުތައް އެކުވެގެން އުފަންވި މަޝްހޫރު މަންޗޫރިއަން ރެސިޕީގެ ވައްތަރެކެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ތަލަޝިރީ ޗިކަން ބިރިޔާނީ

މިއީ ކުކުޅު މަހާއި ބަތް ކުޅިކޮށްކާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ރޯދަ ހަދިޔާ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކެއުމަކަށް ތަލަޝީރީ ޗިކަން ބިރިޔާނީވާނެކަން ޔަގީނެވެ. މިއީ "ލޭންޑް އޮފް ސްޕައިސިސް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓް އިން ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުކޮށްފައިވާ...

29 މެއި

May 29, 2017 4
މިހާރު ބަދިގެ: ޗިކެން ކެސަޑިއާ

ފަހަރެއްގައި "ޗިކެން ކެސަޑިއާ" އޭ ކިޔަން އުނދަގޫވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނަގާނެ ކެއުމެއް ނޫނެވެ. ތައްޔާރުކޮށް ނިމޭތަނުން ހުސްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ދޭން ކެރޭ މިންވަރަށް މީރު އަދި އެހާމެ މަގްބޫލު ވެސް ކެއުމަކީ އެވެ.