19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 44
މި ޒުވާނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑި ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރޭގައި!

އެއީ މީގެ 13 ވަރަކަށް އަހަރުކުރި އެވެ. ހިނގަމުން ދަނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ އިންޓޯލު ވަގުތެވެ. ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރެ އޮތީ ރަކަރަކަ އަޅާފަ އެވެ. ހެދިކާ ކަމުން ފުޅިބޮމުން، ހީ ސަކަރާތްޖަހައި މަޖާނެގުމައިގެންނެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ވާހަކަ ނޫނީ ކޮންމެވެސް ގޭމެއްގެ މޮޅު ވާހަކަ ދެއްކުމައިގެންނެވެ. އެ އެންމެންނާ ވަކިން ތަންކޮޅެއް...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
"ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު" އަފްޣާންގައި ކިޔަނީ ލަވަ

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯއާ ވައްތަރު މީހަކު އަފްޣާނިސްތާނުން ފެނިގެން އޭނާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 19
މިވަރުގެ ހިދުމަތްތެރިއަކު ދެން ފެނިދާނެތަ؟

އޭނާގެ އޮފީސް ކޮޓަރިކޮޅަށް ވަނުމުން އިހުސާސްކުރެވޭނީ މާ ކުރީ ޒަމާނެއްގައި އުޅެވޭހެންނެވެ. އެތަނުގައި ކޮމްޕިއުޓަރެއް، މޯބައިލް ފޯނެއް ނުވަތަ ޒަމާނުގެ އެފަދަ އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގެ ހިލަމެއް ނެތެވެ. ބައްތެއްޔަކަށް މުދާ އަރުވައި ބަރާކޮށްފައި އޮންނަހެން ކޮޓަރިކޮޅު ބަރާކޮށްފައި އޮންނާނީ ފޮތްތަކާއި ކަރުދާހުންނެވެ. އެތަނުގައި...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 33
އައިޓީ ދާއިރާގެ ނުފެންނަ ފަޅި: އަންހެނުން

ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ އަންހެންކުދިންނަށް ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިފައި ނެތްކަން އައިޝަތު އަދުނާން (އައިޝާ) އަށް ޔަގީންވީ ސްކޫލެއްގައި ކެރިއަ ގައިޑެންސް ދޭން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މާހިރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ސްކޫލުގައި އޭނާ ހޭދަކުރި ވަގުތުކޮޅުގައި ދަރިވަރުންގެ މާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 82
ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް، އެކަމަކު ދަނީ މަހަށް!

ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހެދިއިރު އަހުމަދު ޝާފިއު ވަޒީފާ އަދާކުރީ އުފަން ރަށް، ގއ. ގެމަނަފުށީ ސްކޫލްގެ އިކޮނޮމިކްސް ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އާއިލާއާ އެކު ރަށުގައި...

January 07, 2019
އުމުރުން 9 އަހަރުގެ "ގޯ" ކުޅުންތެރިއެއް

އެބްސްޓްރެކްޓް ސްޓްރެޓެޖީ ބޯޑް ގޭމް "ގޯ" ކުޅޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަގު ކުއްޖާގެ މަގާމު ޖަޕާނުގެ ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 26
އެކުއެކީ އަވަހާރަވި ދެކަނބަލުންގެ އާދަޔާޚިލާފު ލޯބި!

ދުނިޔެ އަނދިރިވެ ހަ ފަރާތުން އިހުސާސްކުރެވެން ފެށީ އެކަނިވެރިކަމެވެ. ނޭވާ ހާސްކުރުވާ ފަދަ އެކަނިވެރިކަމެކެވެ. ހިތަށްކުރި އަސަރުން ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ލޮލުން ކަރުނައިގެ ސައިލުތައް ދެމިގެން ދިޔަ އެވެ. ދެ ލޯ ނޭދި އެދޭ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ މި ދުނިޔެ ދޫކުރީ އެވެ. ލޯތްބާއި އަޅާލުމާއި އިހުތިރާމުން ފުރިފައިވި ގުޅުމެއްގެ، ދުނިޔެމަތީގެ...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކުރީގެ އަނބިމީހާ ދިން ކިޑްނީން

ބިލް ހެންރިކްސް އާއި މޭރީ ޒެއިގްލާއަކީ ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގައި ކައިވެނިކުރި ދެ މީހުންނެވެ. އެމެރިކާގެ މިނެޒޯޓާ އިން ދެ މީހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވެ، ގުޅުން ބަދަހިވީ ދެ މީހުންގެ އުމުރުން ވެސް 14 އަހަރުގަ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019
ގޭމް ސްޓްރީމްކޮށްގެން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މިހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު "ފޯޓްނައިޓް" ގެނެސްދޭ އެޕިކް ގޭމްސްއާ ގުޅިގެ މަސައްކަތްކުރި ޒުވާނަކަށް މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 7
އުމުރު ދުވަހުން ހޯދި 11 މިލިއަން ޑޮލަރު ޗެރިޓީތަކަށް

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަނުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެލަން ނައިމަންއަކީ ހަމަ ވަރަށް އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާގެ އަންބަކު، ދަރިއަކު ނެތެވެ. ބޭންކިން ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހިދުމަތްކޮށްފައި އޭނާ ބަދަލުވީ އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތްތެރިއަކަށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެކި ކަހަލަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 2
އުމުރުން 77، މަސައްކަތަށް 100

މިއީ ގްރަހަމް ސުމިތެވެ. އުމުރުން 77 އެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ލަންޑަންގެ ލުޓޯން އެއާޕޯޓްގަ އެވެެ. އަދާކުރަނީ ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ވަޒީފާ އެވެ. މި މީހާގެ ވާހަކަ ހާއްސަވާ ސަބަބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 18
ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ހަޔާތް ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ މ. މޫންޑްރޮޕްސް، މުހައްމަދު ވަހީދު (ނަދުވީ) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 18
ނިކަމެއްޗަކަށްވީތީ އެހީވި، ރައީސަށް ވީތީ ދިނީ ފުރަގަސް

ދަނާލުން ނުކުމެވަޑައިގެން ހިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތި އޭނާ ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ ކޮލެޖާ ދިމާލަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޝިމްލާގައި ކިޔަވާވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެ ދަރިވަރުގެ...

December 26, 2018 21
ދުވާފަރުގައި 10 އަހަރު، ރަށްވެހިކަން ކަނދޮޅުދޫގައި!

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާގެ ކައިރިއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާ އެކު އުފެދުނު ސުނާމީގައި ރ. ކަނދޮޅުދޫ މުޅިން ވީރާނާ ވިތާ މިއަދަށް މިވީ 14 އަހަރެވެ. ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގައި ހިނގި އެ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 49
ކުއީންސްލެންޑުގެ ސިޔާސަތެއްގައި ދިވެއްސެއްގެ ދިރާސާ!

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހަދަމުން ދިޔަ ކޯހުގެ ފަހު އަހަރު އިންޓާންޝިޕެއް ލިބުނީމާ ޝާމް ނަސީރު މަސައްކަތްކުރީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާށެވެ. އޭނާ ހެދި ދިރާސާއަކީ ކުއީންސްލެންޑަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށް ވެ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒުކުރަން އެ ހޯދުންތައް ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ޝާމް، 24، ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ގްރިފިތު ޔުނިވާސިޓީން...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ވީލޮގާ އަށް 7 އަހަރު

ޔޫޓިއުބްގައި ތަފާތު އެކި ކަހަލަ މަޖާ އަދި މައުލޫމާތާއި މުނިފޫހި ފިލުވައިދޭ ކަހަލަ ވީޑިއޯތައް ހިއްސާކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މި އަހަރު ހޯދި ވީލޮގާއެއްގެ މަގާމު އުމުރުން އެންމެ ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 11
ސަރަނގު ޝަމީމާ އަވަހާރަވެއްޖެ

އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު ހާސިލްކުރެއްވި މަޝްހޫރު ފެހުންތެރިޔާ އަދި މައްޗަންގޮޅީ އަވަށުގެ ކުރިއެރުމަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި މއ. ފެހިއަލިއާގޭ ޝަމީމާ ކަނބުލޭގެފާނު (ސަރަނގު ޝަމީމާ) މިއަދު ހެނދުނު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018 26
އިބޫގެ ކިބައިގައި ބައްޕަގެ ޝަހުސިއްޔަތު

ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރައްވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ އެންމެ ދުރު އެއް ހަނދާނަކީ ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް ޅ. ހިންނަވަރުގައި ދިރިއުޅުއްވި ނޫރާނީގޭ އަދި ފަހުން ނަމަ ނޫރާނީއާގޭ ދޮށުން މީހުން ހުސްނުވާ ހަނދާނެވެ. ކޮންމެ އިރަކު ވެސް ގޭދޮށުގައި އެތައް ބަޔަކު އުޅެ އެވެ. ކޮންމެ އިރަކު ވެސް 50 އަށް ވުރެ ގިނަ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 14
ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ރަށްވެހިންގެ ހަނދާންތައް

މިއަދު އައިމިނަތު ހުސެން، އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު ހުޅުމާލޭން މާލެ އެ ދަނީ، މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް، ބަހުގަ އެވެ. އެކަމަކު މާލޭގެ މަލަމަތި ފެނުމާ އެކު، އޭނާގެ ހަނދާނަށް އަންނަނީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރި އެވެ. މާލޭގެ މަސްވެރިންގެ މައިޒާނުގައި ހަދާފައި ހުރި ކުޑަކުޑަ "ޓާމިނަލަކުން" ޓިކެޓް ގަނެގެން،...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 113
އިބޫގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ، ލޯފަން ތިން ހާފިޒުން!

ހިތްވަރާއި ކެރުންތެރިކަމެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމެވެ. މި ސިފަތަކާ އެކު، އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ އާއިލާ އެތައް ގޮތަކުން ތަފާތެވެ؛ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ 12 ބޭފުޅުން ތިބި އެއީ ގައުމަށް ޚިދުމަތްތެރި ބައެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ޚާއްސައީ، ލޯފަން، ތިން ހާފިޒުންގެ...

21 ޖުލައި

July 21, 2018 17
އިލްމަށް ލޯބި ބަންޑުންކުރެއްވި މާފަންނުގެ މުދައްރިސް

ދެ އަވަށެއްގައި ހުއްޓަސް ދެ ގެއަކަށް އެއް ނަމެއް ނުކިޔޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އެންގުމާ އެކު، މާފަންނު އެތުމާގެ އާއި މައްޗަންގޮޅީ އެތުމާގޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ގެއެއްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ޖެހުނެވެ. އެހިސާބުން ނަން ބަދަލުކުރާނެ ގެއެއް ކަނޑައަޅަން ގުރެއް ނެގި އެވެ. ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތީ މ. އެތުމާގޭ މަރްހޫމް އިބްރާހިމް...

12 ޖޫން

June 12, 2018 13
ބުރަޔަސް ހިތް ފުރިފައި: ސޯޝަލް ވޯކަރެއްގެ އުފާވެރިކަން

ވަޒީފާގައި ފައްޒަ ފުއާދުގެ އެކި ދުވަސްތައް ތަފާތެވެ. ބައެއް ދުވަސްތައް ނިމެނީ މަސައްކަތުގެ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މާޔޫސްކަންމަތީގަ އެވެ. ދެން ހުންނަނީ ހިތް ފުރިގެން ފައްޒަ ގެ އަށް ދާ ދުވަސްތަކެވެ. ސޯޝަލް ވޯކަރެއްގެ ބުރަ، އުނދަގޫ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން އޭނާގެ އުފަލަކަށް ހަދައިދެނީ އެފަދަ ދުވަސްތަކެވެ.