30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
ޑަޔާނާގެ 60 ވަނަ އުފަން ދުވަހު ސްޓެޗޫއެއް

ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ 60 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ލަންޑަންގެ ކެންސިންޓަން ޕެލަސްގައި ޑަޔާނާގެ ސްޓެޗޫއެއް ބަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 1
ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ކެވިން ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ

ޓިކްޓޮކްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ ކޯޅެމުން ދަނިކޮށް ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާއި އެ އެޕް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސްގެ ސީއޯއޯގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ކެވިން މޭޔާ މަގާމުތައް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020
ނީލަކަންތާ؛ މިއީ އެންމެ ހަލުވި ކަލްކިއުލޭޓަރު

ބަތަލާ ވިދިޔާ ބާލަން މިދިޔަ މަހު ފެނުނު ފިލްމު "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" އަކީ އިންޑިއާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ހިސާބު އިލްމުވެރިޔާ ޝަކުންތަލާ ދޭވީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ފިލްމެކެވެ. ހިތު ހިސާބަށް މޮޅުކަމުން ޝަކުންތަލާ މަޝްހޫރުވީ "ހިއުމަން ކޮމްޕިއުޓަރު" ގެ ނަމުންނެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 1
އެމެޒޯންގެ މައި އެއް ތަނބު ކުންފުންޏާ ވަކިވަނީ

އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯންގެ މައި އެއް ތަނބު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުންފުނިން ރިޓަޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 4
މި ކުއްޖާ އެދެނީ އާއިލާއަކަށް

މިއީ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ޖޯޑަން އެވެ. އޭނާ ހުރީ އެމެރިކާގެ އޮކްލަހަމާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހިއުމަން ސާވިސް (އޯކޭޑީއެޗްއެސް) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެވެ. ޖޯޑަންގެ އާއިލާއެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ އޭނާ އެދެނީ އާއިލާއަކުން އެޑަޕްޓްކޮށްގެން ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުމެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 1
އިރާގުގެ ރެފިއުޖީއެއް ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީ އަށް

ވަރަށް ކުޑައިރު ބޭސް ފަރުވާއަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް އާއިލާއާ އެކު ދިޔަ ގޮތަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އިރާގުގެ ޒުވާނަކު އޭ ލެވެލް އިން ހޯދި ނަތީޖާ އެކު، ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގައި މެޑިސިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
ޓިމް ކުކް ވެސް 100 ބިިލިއަން ޑޮލަރު ކްލަބަށް

އެޕަލް ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކްގެ މިލްކިއްޔާތު ވެސް މިހާރު 100 ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

August 12, 2020
މަގާމުން ވަކިކުރި ސީއީއޯ އަށް މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ދައުވާ

މުވައްޒަފަކާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން މިދިޔަ އަހަރު މަގާމުން ވަކިކުރި މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ ސީއީއޯ ސްޓީވް އީސްޓަބުރްކް ދޮގު ހަދައި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 1
މަހާތުމާ ގާންދީގެ އައިނެއް ނީލަމަކަށް

އިންޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީ މަހާމުތާ ގާންދީގެ އައިނެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 18
ރައީސްގެ ސްކޮލޮޝިޕް ލިބުނު ގުރުއާން ހިތުދަސް ދަރިވަރު

ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ އިތުރުން، މަތީ ސާނަވީގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަކީ، އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އާލާ އަޒްމަތު ޖަމީލަށް އެ ފަރުހާއި ޝަރަފާއި ހިތްހަމަޖެހުން...

August 10, 2020 2
ބުޝްގެ ފޮތެއް، ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަ އަށް

"އައުޓް އޮފް މެނީ، ވަން" ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތް ނެރޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗްގައި.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020
ޒަކަބާގްގެ މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ޒަކަބާގް މިހާރު ހިމެނެނީ ބެޒޯސް ގޭޓްސްއާ އެކު "ސެންޓިބިލިއަނާ ކުލަބް" ގައި

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖާ ކޮލަމިސްޓަކަށް ދައުވާކޮށްފި

އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ސްކޫލްގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު އޮސްޓްރޭލިއާ ކްއަޑޭން ބޭލްޒްގެ މަންމަ ބުލީއަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން އާންމުކުރި ވީޑިއޯ އަކީ އޮޅުވާލައިގެން އެހީ ހޯދަން ހެދި މަކަރެއް ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނޫހެއްގެ ކޮލަމިސްޓަކު ދެއްކި ވާހަކަތަކަކާ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 3
އިންޑިއާގެ "ޒަމާނީ ތިއޭޓަރުގެ ބައްޕަ" މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި މި ޒަމާނުގެ ސްޓޭޖް ތަމްސީލުތައް ދިރުވައި، އެ ދާއިރާ އިން މިހާތަނަށް އެތައް ބަޔަކު ބިނާކޮށްފައިވާ އެބްރާހީމް އަލްކާޒީ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
ރޮކް އެމެރިކަން ފުޓްބޯލް ލީގެއް ގަނެފި

ރޮކާއި އޭނާގެ ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިން އެކްއެފްއެލް ގަތީ އެ ލީގް ބަނގުރޫޓްވެފައި ވަނިކޮށް

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020
"ފޯކްލޯ" އާ އެކު ޓޭލާ އަށް އިތުރު ރެކޯޑެއް

މިދިޔަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރި އަލްބަމް "ފޯކްލޯ" އާ އެކު، އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން އިތުރު ޖާގައެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ބެޒޯސްގެ ކުރީގެ އަންހެނުން 1.7 ބިލިއަން ހަދިޔާކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު، އެމެޒޯން ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްއާ މިދިޔަ އަހަރު ވަކިވި އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން މެކެންޒީ ސްކޮޓް ހައިރާތަށް މިހާތަނަށް 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020
މެތިއު މެކާނަހީގެ ފޮތް އޮކްޓޯބަރުގައި ނެރެނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މެތިއު މެކާނަހީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފޮތް "ގްރީންލައިޓްސް" އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

July 31, 2020 1
ކޮވިޑް ރިލީފް ފަންޑުން ދިން އެހީ އަށް ގަތީ ކާރެއް!

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން، އެމެރިކާގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ތައާރަފުކުރި ރިލީފް ސްކީމް "ޕޭޗެކް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް" އަށް ދޮގު...

30 ޖުލައި

July 30, 2020 2
ދަރިފުޅުގެ ކަމެއް ކުރާކަށް އަދި ނެތް: އީލޮން މަސްކް

ދެ މަސްވީ ދަރިފުޅާ އެކު މި ވަގުތު އޭނާ އަށް ކުރާނެ ވަކި ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ދަރިފުޅުގެ ބެލުމުގެ ޒިންމާ އެއްކޮށް ނަގަނީ ގްރައިމްސް ކަމަށް އީލޮން މަސްކް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 2
އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވި މަތިމަސް ބާލައިފި

އެމެރިކާ އިން ދެކުނު ކޮރެއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހެރީ ހެރިސް މަތިމަސް ބަހައްޓާ ގޮތުން ސިފަކޮށްދެނީ ޖަޕާނުގެ ދަށުގައި އެ ގައުމު އޮތް ދުވަސްވަރުގެ ހަނދާންތައް ކަމެއް ބުނެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފެށުމުން މަތިމަސް ބާލުއްވައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 78
ސައިންސްވެރިޔާ ޝަކީލް: ދިވެހިންނަކީ ކާމިޔާބުކުރާ ބައެއް

ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ އިސްމާއިލް ޝަކީލަށް މި ފަހުން އެންމެ ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެއް ޚަބަރަކަށް ވީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް...

July 27, 2020
ނިންޓެންޑޯގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ވާހަކަ އިނގިރޭސި ބަހުން

"ނިންޓެންޑޯ" ވީޑީއޯ ގޭމްގެ ތާރީހުގައި ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޝަހުސިއްޔަތެއް ކަމަށްވާ ޖަޕާނުގެ ސަޓޯރޫ އިވާޓާގެ ޓްރިބިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ޖަޕާނު ބަހުން ނެރުނު ފޮތް...