ފަތިސް · 04:44

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 58
ގާޒީ ޒުބޭރު، ދެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި އެހީތެރިއެއް

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން، ފ. ދަރަނބޫދުއަށް ދިޔަ އެ އަތޮޅު މަގޫދޫ އަންހެނުންތަކެއް، އެނބުރި ރަށަށް ދާން އުޅެނިކޮށް، ދޯނީގައި އިން އަންހެނެއްގެ އަތުން އޭނާގެ ހަތް މަހުގެ ދަރިފުޅު މޫދަށް ވެއްޓުނެވެ. ބަނދަރު މަތީގައި އެ ވަގުތު ގިނަ ބަޔަކު ތިބި ނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް މޫދަށް ފުންމާލެއްވީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބައިރު...

29 ޖުލައި

July 29, 2017 47
ތަލްއަތުގެ ކެމެރާއިން ރާއްޖޭގެ އުޑުމަތީގެ ރީތިކަން

ތަރިތަކާއި ޕްލެނެޓްތަކާއި ޖައްވީ ދުނިޔެއާ މެދު މުހައްމަދު ތަލްއަތުގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ 1998ގައި ނިކުތް ފިލްމު، "އާމަގަޑަން" އިންނެވެ. ދުނިޔެއަށް ވެއްޓެން އަންނަ ގިނިހިލައަކުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ދައްކާ މި ފިލްމަށް ފަހު، ގިނިހިލަ އާއި ތަރިތަކާ މެދު އުފެދުނު ސުވާލުތައް ހޯދަން ދެން އޭނާ ކިޔަން ފެށީ އެކަމާ ގުޅޭ...

28 ޖުލައި

July 28, 2017 12
ތަޒީއާއި އިއްބެގެ ގުޅުމުން ފައްކާކުރި އިންސައިޑް ޕްލަސް

އިބްރާހީމް ޝަރީފް (އިއްބެ) އާއި އައިޝަތު ތަޒީން ޝަރީފް (ތަޒީ)ގެ ދިރިއުޅުމުން ފެންނަނީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ނުލިބޭނެ ކަހަލަ ޝަރަފެކެވެ. ހަޔާތުގެ ބައިވެރިންގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގައި ހިއްސާވާ މި ދެމަފިރިން މަސައްކަތުގެ ވަގުތުތައް ވެސް ހޭދަކުރަނީ އެކުގަ އެވެ. އެއް އޮފީހެއްގެ އެއް ކޮޓަރިއެއްގަ އެވެ. ހުރިހާ ޚިޔާލެއް، ހުރިހާ...

17 ޖުލައި

July 17, 2017 60
ހަންނާނު އެންމެ ފަހުން ދިގު އިސްތަށިގަނޑާ ވަކިވެއްޖެ

ކަކުލަށް ވުރެ ތިރިއަށް ފައިބާފައި އޮންނަ ދިގު އިސްތަށިގަނޑާ ނުލައި، އޭނާ ފެނިފައި ހުންނާނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ. އުމުރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އޭނާ ހޭދަކުރީ އިސްތަށިގަނޑަކީ އޭނާގެ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއް ކަމަށް ދެކިގެންނެވެ. އެއީ އަބްދުލްހަންނާން އަބޫބަކުރު (ހެރިންސް ހަންނާނު)ގެ ސިގްނޭޗާ އެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ނެތިއްޔާ ހަންނާނު...

15 ޖުލައި

July 15, 2017 72
115 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއް، އާއިލާގައި 100 ކުދިން!

އެންމެ ކުރީގެ ހަނދާނަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ފެށީ މީގެ 100 އަހަރު ކުރީގެ ވާހަކައަކުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވި ޝަމްސުއްދީން 3ގެ ވެރިކަމާއި އޭރު މާލެ އޮތް ގޮތާއި އޭނާ މާލޭގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރި ގޮތެވެ. އޭރު އޭނާއަށް ވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކަމަށް ވެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 18
ޑރ. މައުސް: މިއީ އެހެން މީހެއް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެކެވެ. މިއީ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމެވެ. މުޅިން ތަފާތެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު ދެ ތިން ދުވަސް މި ހިތްގައިމު ރިސޯޓުގައި ހޭދަކޮށްލި އިރު އެ ހިތްފަސޭހަ ކަމަށް ވުރެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު އެއް ކަމަކީ، ޑރ. މައުސޫމްް ނުވަތަ މި ރިސޯޓުގައި އާންމު ބަހުން ނަމަ މައުސްގެ...

24 ޖޫން

June 24, 2017 43
އެއްމާބަނޑު 4: ހަމަ އެ މީހުން އެދިއެދި ތިބި އަދަދު

ފުރަތަމަ ސްކޭންގެ ނަތީޖާ އެނގުނު ވަގުތު ފާތިމަތު ސުމީތާ ފެށީ ރޯށެވެ. އެއްމާބަނޑު ތިން ކުދިން ބަނޑުއަޅައި ވިހާނީ ކިހިނެއްކަން ހިތަށް ވެސް ގެންނަން އެ ހިނދުކޮޅުގައި ނޭނގި ބިރުހީވީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ސުމީތާ، 27، އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަހުމަދު އަޝްފާގު، 29، ބޭނުންވި ގޮތެވެ.-- މުޅިއަކުން އެހެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. ބަލިވެއިންކަން...

22 ޖޫން

June 22, 2017 33
ކުދިންނާ އެކު ޒޫނާގެ ރަށު ޗުއްޓީ މާ ހިތްގައިމު

މި އާއިލާގެ އާއްމު ދިރިއުޅުން ވެސް ތަފާތެވެ. މޫދަށް ނުދާ ދުވަހެއް މަދުވާނެ އެވެ. ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭތީ އެކަން އުނދަގުލެއް ވެސް ނޫނެވެ. ދިވެހިން އެންމެ ކުރިން އުޅުނު ފަދަ، ގޮނޑުދޮށާއި ގުދުރަތީ މާހައުލުތަކާ ރައްޓެހި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެ ސަގާފަތް އަށަގަތް ސަބަބެއް ވެސް ވެ އެވެ. މަންމައަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އަންހެން...

18 ޖޫން

June 18, 2017 20
އަޝްރަފު: ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް، އަދި ޒަމާނީކޮށް

ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ އަކީ މުސްކުޅި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަމާ ހިނގާށެވެ! އެތާނގެ ރައީސް އަޝްރަފު އަލީ އެ ދައްކައިދެނީ އޭގެ ތެރެއިން އެއް މިސާލެވެ. އޭނާގެ ފޭސްބުކް ހާވާލައިފި ނަމަ، އެ ނޫން މަންޒަރެއް މިހާރަކު ނުފެންނާނެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 19
ދިވެހި ބަހުގެ ލޯބީގައި ޑިޒައިނަރަކު ދައްކާ ތަފާތު

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ކަހަލަ ދިވެހި ފޮތްތަކާއި އަދަބީ ސާމަނު ވަރަށް މަދެވެ. މިހާރުގެ ކުދިން ދިވެހި ބަހަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވާ އެއް ސަބަބަކީ ވެސް މިއީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އާމިނަތު ޝަރީހާން އިބްރާހީމް ބޭނުންވަނީ އެކަން ބަދަލުކުރާށެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 17
ކެންސަރުގެ ހިތި ރަހައިން ފާތުން ނެރުނު "ރަސްރަހަ"

ފާތުމަތު އުމަރު (ފާތުން)ގެ އުމުރުގެ ބޮޑު ބައި ހޭދަވީ ކެންސަރުގެ ވޭނާއި ހިތްދަތިކަމުގަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މަންމަ އެވެ. ދެން އެއްބަނޑު ބޭބެ އަށް ކެންސަރު ޖެހި ކުއްލިއަކަށް މަރުވެ، އެންމެ ފަހުން ފާތުން ވެސް ކެންސަރުގެ ވަކިތަކުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ އެވެ. އެކަމަކު އެ ހަނގުރާމައިގައި އާދަޔާޚިލާފު ހިތްވަރެއް...

07 ޖޫން

June 07, 2017 26
ސީއެޗްއެސްއީ އުފައްދަން މާ ދުރުން އައި ޕްރިންސިޕަލް

އެޕާޓްމެންޓްގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމާ އެކު އަޅުގަނޑު އެކި ދިމަދިމާލަށް ނަޒަރު ހިންގާލީމެވެ. އެތެރޭގައި ތިބި ހައެއްކަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޯދަން ބޭނުންވީ 94 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ސޯފާ އިން ތެދުވެ އިނގިރޭސި ބަހުން މަރުހަބާ ކީ އޭނާކަން ގަބޫލުކުރަން ސިކުނޑި ދެކޮޅުހެދި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 23
ޖީހާންގެ ދިވެހި ރަހަތަކުން ޗައިނާ ކުޅުދިޔާވެއްޖެ

ހަމައެކަނި ގޭގައި ކައްކައި އުޅޭ މީހަކު ޕްރޮފެޝަނަލް ކެއްކުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް ބޮޑު މުބާރާތަކުން އެއްވަނަ ހޯދުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ފާތުމަތު ޖީހާން ސަލީމަށް އޭނާގެ ކާމިޔާބީ އެހާ ފޮނިވި ސަބަބު ވަރަށް ތަފާތެވެ؛ އެއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މީހުން ގިނަ ގައުމުގައި ދިވެހި ރަހަތަކަށް މަގާމެއް ހޯއްދަވައިދެއްވަން އޭނާ ކުރައްވާ...

29 މެއި

May 29, 2017 15
ޑީޑީގެ މެސެޖް: ކުރިއެރުން ބޭނުންތަ؟ ގުރުބާނީއެއް ވޭ!

ފުވައްމުލަކަށް އުފަން މުހައްމަދު ހަސަން ދީދީ (ޑީޑީ) އަމިއްލަ ދިރިއުޅަމަކާ ކުރިމަތިލި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް އަޒުމަކަށްވީ، އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދައި ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ މަގެއް އޭނާގެ ދަރިންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ. އަހަރުގެ އެތައް މަހެއް އާއިލާއާ ވަކިން ހޭދަކޮށް ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި އޭނާގެ އެންމެ...

27 މެއި

May 27, 2017 3
ޑީޑީގެ ބަދިގޭގައި ރަހަ ތަފާތު ވާހަކައެއް!

ކެއްކުމާއި ކެއްކުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަކީ އޭނާ ދުވަހަކު ވެސް ދުށް ހުވަފެނެއް، އަދި ކުރަން ބޭނުންވި ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކައްކާ އަށް ވެދާނެ ކަން އެއީ އޭނާގެ ޅަ، އަދި ޒުވާން ސިކުނޑީގައި ވެސް ކުރެހިފައިވާ ތަސްވީރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މުހަންމަދު ވަހީދު (އެންމެން ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ ޑީޑީ) އަކީ ރާއްޖޭގައި...

15 މެއި

May 15, 2017 3
ސަން އައިލެންޑް ދެކެ ލޯބިވާ ޑޮކްޓަރު

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން އޭނާ ރާއްޖެ އައީ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް އެނގިގެނެއް ނޫނެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގެ އަދަދު ވެސް އެހާ ގިނައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓްތަކެއް ނުހުރެ އެވެ. އެކަަމަކު އޭރު ވެސް ޑައިވިން އަކީ ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެންމެ ކުރާ ހިތްވާ ކަންތަކެވެ. ނަވާސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްވަނަ އަހަރު...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 27
ދަރިވަރުންގެ ލޯތްބާ އެކު އުމުރުގެ ބޮޑު ބައި ރާއްޖޭގައި

އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުން މާލޭގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ދިޔަޔަސް އެ މީހުން ކިޔަވައިދިން ދަރިވަރަކާ ދިމާވެ އެވެ. "ސާ" އޭ ކިޔާފައި މަގުމަތިން މީހަކު ގޮވާނުލާ ދުވަހެއް މަދު ވާނެ އެވެ. އަމިއްލަ ގައުމާއި އާއިލާ ދޫކޮށްލާފައި ރާއްޖޭގައި އުޅޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވީ ނަމަވެސް، އެ ބީރައްޓެހިކަން އެ މީހުންނަށް އިހުސާސް ނުވަނީ މި ސަބަބާ ހުރެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 8
ރައުދާ އަށް މުހިއްމުވީ އޭނާގެ ރީތިކަމެއް ނޫން: ވޯގް

ބަންގްލަދޭޝްގައި މެޑިސިން ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް މަރުވުމުގެ ފަސް މަސް ކުރިން ރައުދާ އާތިފް ވަނީ ވޯގް މަޖައްލާގެ ކަވަރަށް އަރައިފަ އެވެ. މިއީ ދިވެހި މޮޑެލްއަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަރަފެވެ. ވޯގްގެ އިންޑިއާ މެގަޒިންގެ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އަދަދުގެ ބޭރުގަނޑުގައި އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ހަ މޮޑެލްއެއް ހިމެނި އިރު...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 28
މާލޭގައި އަންހެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހުންގާނަށް

ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި 17 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އާމިނަތު ވަހީދާ (އައިންތު) ފެށީ ކޭޝިއަރުކަމާ މުޅިން ތަފާތު މަސައްކަތެކެވެ. މި ފަހަރު އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރީ މަންމައެއް އަދި އަތްބެއްގެ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން އައި ޒިންމާތަކަށް ބޭނުން އިރަކު ވަގުތު ހުސްކުރެވިދާނެ ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އައިންތުގެ އެ ނިންމުމަކީ...

08 މާޗް

March 08, 2017 21
ފިރިހެނުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފިސާރި އަންހެނެއް!

އެމްއެންޑީއެފަށް އޭނާ ވަނީ ވަންނަ ހިތަކުން ނޫނެވެ؛ މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ނިންމާ ބައެއް ކުދިން އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަޒީފާތަކަށް ގެންދިޔައިރު، 2000 ވަނަ އަހަރު ޒިޔާނާ އަބްދުލްމަޖީދު ވެސް ހިމެނުނީ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ޒިޔާނާ އަށް ދިނީ މެރިޓައިމް ތަަމްރީނެވެ. ވަންނަން ޖެހުނީ ކޯސްޓްގާޑަށެވެ. އޭނާއާ އެކު އެހެން އަންހެނަކު ނެތެވެ. ވަށައިގެން...