މެންދުރު · 12:03

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 13
ތީ ޔާރަކީ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 12
ތީ ޔާރަކީ...

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ)

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 20
ތީ ޔާރަކީ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 24
ތީ ޔާރަކީ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 27
ތީ ޔާރަކީ...

މާލޭ މީހެކޭ ބުނެފި ނަމަ ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނާނީ އެއީ ބޮޑު މުއްސަންޖެކޭ އެވެ. މާލޭގައި ބޮޑުގެއެއް ހުންނަ ކަމަށެވެ. މުދަލާއި ވިޔަފާރިތައް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަހަރެންގެ ހާލަތު ބަޔާން ކޮށްދެންޏާ ކިޔައިދޭން އޮތީ އޭގެ މުޅިން އިދިކޮޅެވެ. ބައްޕައަކީ މާލެ މީހެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ބައްޕައެއް ނޫނެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 20
ފާސްބަސް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 މާޗް

March 28, 2018 13
ފާސްބަސް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 މާޗް

March 25, 2018 6
ފާސްބަސް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

21 މާޗް

March 21, 2018 7
ފާސްބަސް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

18 މާޗް

March 18, 2018 8
ފާސްބަސް

ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ހިތްގައިމު ހެނދުނެއްގެ ވަގުތެވެ. ގަޑިން އަށެއްޖެހުމާއި ސިކުންތު ކަށްޓާ ދެމެދުގައި ދެތިން ސިކުންތު ވެސް ނެތެވެ. އުޑުމަތީގައި ވިލާ ބޯ ދުވަހެކެވެ. އަތްވެއް ނުދެއެވެ. އެކަމަކު ވާރޭގެ އިންޒާރެއް ނެތެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިސްކަންދަރު މައިޒާނުގައި ކުޅެން ތިބި ކުޑަކުދިންގެ ފޯރި ގަދައެވެ. ގޮނޑިތަކުގައި...

14 މާޗް

March 14, 2018 7
ކުލަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

11 މާޗް

March 11, 2018 11
ކުލަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 މާޗް

March 07, 2018 11
ކުލަ

އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދީމާގެ އަޅިކުލައިގެ ކަޅިއެވެ. ކަޅުކުލައިގެ އެސްފިޔަތަކެވެ. ރަތްކުލައިގެ ތުންފަތެވެ. ރާޅުބާނި ކަޅު އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިބާކޮށްފައިވާ މުށިކުލައެވެ. އޭނައަކީ ލަދުރަކި، ރީތި، އަންހެންވަންތަ ކުއްޖެކެވެ. ދީމާގެ މާނައަކީ ހިމަފޮދުވާރެއެވެ. މިޒާޖުގައި އެ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެ...

04 މާޗް

March 04, 2018 26
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 20
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 7
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 18
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 8
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 16
އަހަރެންގެ ޚިޔާލީ ދުނިޔެ

އޮއްސެމުންދިޔަ އިރުން ފޮނުވި ސަލާން، ކަނޑުގެ ބާނިތަކާ އެކުވެގެން އައިސް އަހަރެންގެ ފައިގައި ބޮސްދިނެވެ. ދިޔަރެހުގައި ކުޅެސަމާސާ ކުރަމުންދިޔަ ރިވެލީގެ ކުލަކުލައިގެ ތަރިތައް ވިދައިބެބުޅިއެވެ. ޒުވާން އަންހެންކުއްޖެއްގެ ދޮން ފައިތިލައިގައި ބީހިލަން ލިބުނީތީ ފަޚުރުވެރިވާ ކަހަލައެވެ. އަހަރެންގެ ދިގުހެދުން ކޮށިކޮށްލައިގެން،...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 4
ދަޅަމަތި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ