ފަތިސް · 04:37

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 13
ފަސް ކޫރުން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 19
ފަސް ކޫރުން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 26
ފަސް ކޫރުން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 10
ފަސް ކޫރުން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 8
ފަސް ކޫރުން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 17
ފަސް ކޫރުން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 6
ފަސް ކޫރުން

ފިރިން ގަސްގަހުގައި އަޅާ ނަމަ ނުވަތަ ބާޒާރުން ގަންނަން ލިބޭ ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުވީސް ހެއްޔެވެ؟ މީހަކާ އިންނަން އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން ބުނާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. އަހަރެންގެ އިސްކޫލު ދައުރުގައި ވެސް އަހަންނަކީ ފިރިހެންކުދިންނާ ރައްޓެހިކަން ބާއްވާ ކުއްޖެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ލޯބީގެ ކުލަ ވެސް ޖެހެއެވެ. އެކަމަކު، ވަކި ހިސާބަކުން...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 12
ފިނޮޅު

ފިނޮޅަކީ، ފަޅުފަޅުގައި ދޮންވެލީން އުފެދި ފެނުން މައްޗަށް ހިކިފައިހުންނަ ތަނެކެވެ. ގަހެއް ރުކެއް ނުހުރެއެވެ. ބަޔަކު ދިރިއުޅެން ވިސްނައިފި ނަމަ އެ ކަމެއް ވެސް އެ ތާކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ތަނުގެ ކުޑަކަމުންނާއި ފަސްގަނޑު ދެރަކަމުންނެވެ. މަޑިފިނޮޅަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ ތަނެކެވެ. އެ ތަނަށް މަޑިފިނޮޅު ކިޔުނީ މޫދުގައި އުޅޭ މަޑިއަކާ ފިނޮޅުގެ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 6
ބޮސް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 5
ބޮސް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 8
ބޮސް

ދުއްވާ އެއްޗެހި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތެކެވެ. ދިހަ މިނެޓު ވީއިރު ވެސް މުޅި މަގު އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ޑުރައިވަރަށް ފައިސާ ދީފައި ކާރުން ނުކުންނަން ރާޝިދު ކިތަންމެ ފަހަރަކު ހިތަށްއެރިއެވެ. ބެންކޮކަކީ ރާޝިދަށް އާ ތަނެއް ނޫނެވެ. ފައިމަގުގައި ދަތުރު ފެށިޔަސް އޭނައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. އެކަމަކު ރާޝިދު ގަތް ސާމާނުތަކުން ޓެކްސީގެ...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
ހިމޭން ބަހުރުވަ

ފޯނު ރަނގަބީލުވެއެވެ. އެތައް އިރަކު ރަނގަބީލުވުމަށް ފަހު ކެނޑެނީއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އެ ކަން އާންމުވެއްޖެއެވެ. ކިތަންމެ ކޯލެއް އަހަރެން ކުރިޔަސް އަދުހަމެއް ނުގުޅައެވެ. އަހަރެންގެ މައިވަންތަ ލޯތްބަށް ޙައްޤު ހަދިޔާއަކީ އެއީ ހެއްޔެވެ؟ އެ ދަރިފުޅު ބޮޑުކުރުމުގައި އަހަންނަށް ކުރެވުނީ ކޮން ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ މެލޭޝިޔާއަކީ ކުޑަ ތަނެއް...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 5
ފިތުނަ

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭޭ)

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 8
ފިތުނަ

މަޝްހޫރު މީސްމީހުން ހުވަފެނުން ފެނުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. އަހަންނަކީ އުމުރުން ތިރީސް އަހަރުގެ އަންހެނަކީމެވެ. އަހަރެން އެންމެ ބައްދަލުކުރާހިތްވާ މީހަކީ މައިކަލް ޖެކްޝަންއެވެ. އޭނަ މަރުވިތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. އެކަމަކު، ދޭތެރެއަކުން އަހަންނަށް އޭނަ ހުވަފެނުން ފެނެއެވެ. އަހަންނާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުން ވާހަކަ ބުނެއެވެ. ދެ ފަހަރަކު...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 7
1313

މެލޭޝިޔާގައި ކިޔަވަންހުރި ދުވަސްވަރެވެ. އަހަރެންގެ އުންމީދަކީ ޓުއަރިޒަމާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަތީ މަޤާމެއް އަދާކުރުމެވެ. ޗުއްޓީގައި އަހަރެން އަންނަނީ މާލެއަށެވެ. އަހަރެންގެ އަތްމަތި ދަތިނުވާ ވަރަށް މައިންބަފައިން ފައިސާ ފޮނުވައެވެ. އެކަމަކު، ގިނަ ފައިސާގެ މާނައަކީ ގިނަ ކަންކަން ބޭނުންވުމެވެ. ބޭކާރު ކަންކަމެވެ. އެންމެ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 15
އަހަރެންގެ ނަސީބު

މީހަކު ކުރާ ނުބައިކަންތައް ބޭޒާރުކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ގޯސްކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ކިޔަވައިގެންތިބޭ މޮޅެތި މުއްސަނދިންގެ ފަރާތުން މާސޫމު އަންހެންކުދިންނަށް ހާދަހާ ކެއްސެއް ލިބެއެވެ. އެ ފަދަ މީހުން ބޭޒާރުވުމުގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެއެވެ. ކޮންމެވެސް މީހަކު މި ކަން ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ފަހުދަކީ އެ ކަހަލަ މީހެކެވެ. އޭނަ ކަންތައް ކުރި...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 8
ރާޤީ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 14
ރާޤީ

(އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭޭ)

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 13
ރާޤީ

އަހަންނަށް ބަލައިލެވުނީ އިނާޔާއަށެވެ. އަހަންނަށް އިންޒާރުދޭން ލަކްޝަމީ މީ ކާކުހޭ އަހާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އިނާޔާ އެ ކަން ކަމަކަށް ނުހެދިއެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 10
ރާޤީ

އިންސާނާއަށް ސަޖިދަޖަހަން އިބިލީހަށް އެންގެވިއެވެ. މިހާރު މީ އިބިލީހަށް ސަޖިދަޖަހަން އިންސާނުން ބޭނުންވާ ޒަމާނެވެ. ގޯތިގެދޮރާއި ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ސިހުރު ހެދުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ސިހުރުގެ ކަސްތަޅުގައި ހައްޔަރުވެފައި ތިބޭ މީހުން މިނިވަންކުރުމަކީ އަހަރެންގެ މަސައްކަތެވެ. އަހަރުމެންގެ އާންމު ނަމަކީ ރާޤީއެވެ. އަހަރެންގެ...