މަޣްރިބް · 18:24

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 16
ދިހައެއް: ދަލޭކަދައިތަ

މިއީ އެތައް ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ސީރީޒްއެކެވެ. މައިގަނޑު ނަމަކީ "ދިހައެއް" ނަމަވެސް އެކި ވާހަކަތަކަށް ދީފައި ވާނީ އެކި ނަމެވެ. އެއިން ކޮންމެ ބައެއްގެ ދިގުމިން ވެސް ތަފާތުވާނެ އެވެ. ކިޔައިދޭނީ ލޯބި، އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް، ސިޔާސީ ދާއިރާ، އަދި ކުށުގެ ވެއްޓެވެ. ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ބަހުގެ އެންމެ އާދައިގެ ދަރަޖަ އެވެ

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 8
ދިހައެއް: ދަލޭކަދައިތަ

މިއީ އެތައް ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ސީރީޒްއެކެވެ. މައިގަނޑު ނަމަކީ "ދިހައެއް" ނަމަވެސް އެކި ވާހަކަތަކަށް ދީފައި ވާނީ އެކި ނަމެވެ. އެއިން ކޮންމެ ބައެއްގެ ދިގުމިން ވެސް ތަފާތުވާނެ އެވެ. ކިޔައިދޭނީ ލޯބި، އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް، ސިޔާސީ ދާއިރާ، އަދި ކުށުގެ ވެއްޓެވެ. ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ބަހުގެ އެންމެ އާދައިގެ ދަރަޖަ އެވެ

31 ޖުލައި

July 31, 2016 6
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) "ހަލޯ ކޮއްކޯ!" މަނާރަތު ބުނެލި އަޑު އިވުނެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 7
ދިހައެއް: ދަލޭކަދައިތަ

މިއީ އެތައް ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ސީރީޒްއެކެވެ. މައިގަނޑު ނަމަކީ "ދިހައެއް" ނަމަވެސް އެކި ވާހަކަތަކަށް ދީފައި ވާނީ އެކި ނަމެވެ. އެއިން ކޮންމެ ބައެއްގެ ދިގުމިން ވެސް ތަފާތުވާނެ އެވެ. ކިޔައިދޭނީ ލޯބި، އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް، ސިޔާސީ ދާއިރާ، އަދި ކުށުގެ ވެއްޓެވެ. ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ބަހުގެ އެންމެ އާދައިގެ ދަރަޖަ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 2
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) "އަޅެ ހިނގާބަލަ ހިނގާލަން ދާން،" ފަހަރި އެދުނެވެ. "އަހަރުމެން އެންމެން ދަމޭ."

26 ޖުލައި

July 26, 2016 13
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

މިއީ އެތައް ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ސީރީޒްއެކެވެ. މައިގަނޑު ނަމަކީ "ދިހައެއް" ނަމަވެސް އެކި ވާހަކަތަކަށް ދީފައި ވާނީ އެކި ނަމެވެ. އެއިން ކޮންމެ ބައެއްގެ ދިގުމިން ވެސް ތަފާތުވާނެ އެވެ. ކިޔައިދޭނީ ލޯބި، އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް، ސިޔާސީ ދާއިރާ، އަދި ކުށުގެ ވެއްޓެވެ. ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ބަހުގެ އެންމެ އާދައިގެ ދަރަޖަ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 11
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 5
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) "ކާކު؟" ސިއްސައިގެން ގޮސްފައި އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ. "ކާކު ކާކު؟"

21 ޖުލައި

July 21, 2016 11
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

20 ޖުލައި

July 20, 2016 4
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު މަނާރަތާ އެކުގައި އަހަރެން އުޅެނީ މާލޭގައެވެ. ފަޔާޒްގެ ގޭގައެވެ. ފަޔާޒަކީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއެވެ. އަހަރެން މަންމަގެ ރަށު މީހުންނަކީ ފަންޑިތައަށް ވަރަށް މަޝްހޫރު ބައެކެވެ. މަންމަ ހުންނަނީ ރަށުގައެވެ. މަނާރަތުގެ އުމުރުން ހައެއްކަ މަހުގައި އަހަރެން އިންޑިޔާއަށް ދަތުރެއް ކުރީމެވެ. އޭނަ ގައިން ފިއްތަކެއް...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 3
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

18 ޖުލައި

July 18, 2016 6
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 3
ސިގްނަލް

ފޯނު ހިފައިގެން ފޮޓޯނަގަން އަތިރިމަތީގައި ހުރި މާޔާ އިންތިޒާރުކުރީ އިރު އަރާނެ ވަގުތަކަށެވެ. ކުދިކުދި ރާޅުތައް، އަދަބުވެރިކަމާ އެކުގައި އައިސް މާޔާގެ ފައިތިލައިގައި ބޮސްދިނެވެ. އަހަރެން ބަލަން ހުރީމެވެ. ކުޑަދޮރުގެ ފޮތިގަނޑުގެ ނިވަލުގައެވެ. ކޮވެލި ގޮވާ އަޑާއި ރާޅުޖަހާ އަޑުގެ ތެރެއަށް ގުރާ ގޮވާ އަޑު ވެސް އެކުވަމުންދިޔައެވެ....

14 ޖުލައި

July 14, 2016 2
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 1
އެއްކޮޅަށް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

12 ޖުލައި

July 12, 2016 4
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

11 ޖުލައި

July 11, 2016 6
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 6
އެއްކޮޅަށް

އަހަރެން ބޭނުންވީ މުއްސަނދި މީހަކަށް ވާށެވެ. ޖީބުގައި ފައިސާ ނެތް ނަމަ އެ މީހާގެ އަގެއް ނެތެވެ. ރައްޓެހިންނަށް ކޮފީ ނުދެވޭ ނަމަ، އެ މީހަކީ ބޭކާރު މީހެކެވެ. އެކުވެރިންގެ މަލާމާތް ލިބެއެވެ. އަންހެންކުދިންގެ ސަމާލުކަމެއް ނުލިބެއެވެ. ތެދުވެރިކަމާއި، މުރާލިކަން މުހިންމެއް ނޫނެވެ. މުހިންމީ ލާފައި ހުންނަ ހެދުމެވެ. އަރައިގެން ހުންނަ...

09 ޖުލައި

July 09, 2016 5
އަލްބަމް

ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރު ކައިރި އަށް ރާމިޒް ހުއްޓުނު އިރު މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއް ޖަހަނީ އެވެ. ޓްރައިޕޮޑްގެ މަތިން އަޅުވާފައި އޮތް ފޮތިގަނޑު ނަގައި ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ކެމެރާ އަމާޒުކޮށްލި އެވެ. ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ ތެރެއިން ވިދުވަރުގެ އަލިކަމާ އެކު އިރުއިރުކޮޅާ ޖައްވު އަލިވެގެން ދެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ވިދަނީ ރާމިޒް ބޭނުންވާ ދިމާލަކުން ނޫނެވެ. މާ...

08 ޖުލައި

July 08, 2016 2
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(ޖުލައި 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ)