13 ޖުލައި

July 13, 2016 1
އެއްކޮޅަށް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

12 ޖުލައި

July 12, 2016 4
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

11 ޖުލައި

July 11, 2016 6
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 6
އެއްކޮޅަށް

އަހަރެން ބޭނުންވީ މުއްސަނދި މީހަކަށް ވާށެވެ. ޖީބުގައި ފައިސާ ނެތް ނަމަ އެ މީހާގެ އަގެއް ނެތެވެ. ރައްޓެހިންނަށް ކޮފީ ނުދެވޭ ނަމަ، އެ މީހަކީ ބޭކާރު މީހެކެވެ. އެކުވެރިންގެ މަލާމާތް ލިބެއެވެ. އަންހެންކުދިންގެ ސަމާލުކަމެއް ނުލިބެއެވެ. ތެދުވެރިކަމާއި، މުރާލިކަން މުހިންމެއް ނޫނެވެ. މުހިންމީ ލާފައި ހުންނަ ހެދުމެވެ. އަރައިގެން ހުންނަ...

09 ޖުލައި

July 09, 2016 5
އަލްބަމް

ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރު ކައިރި އަށް ރާމިޒް ހުއްޓުނު އިރު މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއް ޖަހަނީ އެވެ. ޓްރައިޕޮޑްގެ މަތިން އަޅުވާފައި އޮތް ފޮތިގަނޑު ނަގައި ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ކެމެރާ އަމާޒުކޮށްލި އެވެ. ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ ތެރެއިން ވިދުވަރުގެ އަލިކަމާ އެކު އިރުއިރުކޮޅާ ޖައްވު އަލިވެގެން ދެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ވިދަނީ ރާމިޒް ބޭނުންވާ ދިމާލަކުން ނޫނެވެ. މާ...

08 ޖުލައި

July 08, 2016 2
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(ޖުލައި 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ)

06 ޖުލައި

July 06, 2016 7
ޢީދަށް ފެހި ލިބާސް

ހަވީރުގެ ފިނިޖެހެމުން އައި ވަގުތެވެ. ނަށައި ލަވަކިއި ގަސްތައް ނިދިޖެހެމުން އައި ވަގުތެވެ. ހަމަހިމޭން މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތެވެ. ގޮނޑުދޮށް ހަލަބޮލި ކުރި ރާޅުތައް އެނބުރިދިޔަތާ ކިތަންމެ އިރެކެވެ. ތަނަށް ވެރިވެފައި އޮތީ ފަޅުކަމެވެ. އަމާންކަމެވެ. ފަޅުމަތީގެ ބައެއް ދިމަދިމާއިން މޫދުގެ ހުއިފަތްތަކާއި ވިނަތައް ލޮނުގަނޑާ...

05 ޖުލައި

July 05, 2016 4
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ޒުވާބު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

04 ޖުލައި

July 04, 2016 2
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ)

03 ޖުލައި

July 03, 2016 2
މިހާރު 30: ޒުވާބު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

01 ޖުލައި

July 01, 2016
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(ޖޫން 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ)

30 ޖޫން

June 30, 2016 7
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ޒުވާބު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

29 ޖޫން

June 29, 2016 2
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ

28 ޖޫން

June 28, 2016 4
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ވީލްޗެއާ

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

27 ޖޫން

June 27, 2016 3
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ވީލްޗެއާ

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

26 ޖޫން

June 26, 2016 5
މިހާރު 30: ދެކަފި

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި އަހަރެން ހުރީމެވެ. ލޯތްބަކީ އެއީ ހެއްޔެވެ؟ ހިތަށްއަރާއިރަށް ހަނދާންނައްތައިލައިފައި ހިތަށްއަރާއިރަށް ގުޅީމައި އަހަރެން ވީ ވާހަކަދައްކަން ހެއްޔެވެ؟ އެހާ ލާޗާރެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި އަހަރެން ނުވެއެވެ. އަޔާޒު އެއީ އުޅޭ މީހެއްކަން ނޭނގޭއިރު ވެސް އަހަރެން އުޅުނީމެވެ....

25 ޖޫން

June 25, 2016 6
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(އިއްޔެގެ އަދަދާ ގުޅޭ) ސ. ހިތަދޫ ރަނިން ހަނާ ފެންގަނޑުގެ ހުޅަނގުން ރުއްގަނޑު ތެރޭގައި ކުދިވެރިން ކުޅެން ހަދާފައި ހުރި ކުޑަ ފަން ގެގަނޑެވެ. ހައްޖު މަހުގެ 15 ވިލޭރޭގެ ހަނދު މެދު ޖެހުނު ވަގުތު ތައްޚާނުބެ އެ ކިޔެވެލި ކިޔަވަން ފެށީ އިދުރީސް ބޭ އާދޭސްކޮށް ކުރު ނުކޮށްގެންނެވެ. އެ ތަނުގައި އެ ކިޔެވެލި ކިޔަވާތާ މިރޭ ސާޅީސް ވީ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 5
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

ދާނިޔާ، ކޮޓަރީގެ ބެލްކަންޏަށް ނުކުމެ އޭނާގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ވައިގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިގެން ހުރެ ހަށަން ބަނދެލި އެވެ. އިސް އުފުލާލައި މާސިންގާ އުޑުގެ ތެރެ އަށް ހުއްޓައިލި ކަޅިއާ އެކު ފުން ނޭވާއެއް ލި އެވެ. ހަމަ އެ އަނދިރިކަމާއި އެ އެކަނިވެރިކަމެވެ. ވަޔާއެކު ގައިގައި ތަތްވެފައިވާ ތުނި ހެދުމުގެ ތެރެއިން ފުރޭނިގެން އައިސް...

23 ޖޫން

June 23, 2016 9
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ވީލްޗެއާ

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

22 ޖޫން

June 22, 2016 6
މިހާރު 30: ދެކަފި

ހުދު ފާރެކެވެ. ބަލާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެ ތާކު ނެތެވެ. އެކަމަކު، ފަސް މިނެއްޓު ވީއިރު ވެސް އެހެން ދިމާއަކަށް އަހަންނެއް ނުބަލަމެވެ. އަމިއްލަ ނަފުސާ އަހަރެން ސުވާލު ކުރީމެވެ. މިހާރު ދެން ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ޝަކުވާ ވެސް ކުރީމެވެ. ކުރިން އޮތް ގޮތަށް އެ ކަން އޮތް ނަމައެވެ. ދެން އަހަރެން ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ފާރު ހުރަސްކޮށްފައި މާޒީގެ...