24 ޖުލައި

July 24, 2016 5
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) "ކާކު؟" ސިއްސައިގެން ގޮސްފައި އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ. "ކާކު ކާކު؟"

21 ޖުލައި

July 21, 2016 11
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

20 ޖުލައި

July 20, 2016 4
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު މަނާރަތާ އެކުގައި އަހަރެން އުޅެނީ މާލޭގައެވެ. ފަޔާޒްގެ ގޭގައެވެ. ފަޔާޒަކީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއެވެ. އަހަރެން މަންމަގެ ރަށު މީހުންނަކީ ފަންޑިތައަށް ވަރަށް މަޝްހޫރު ބައެކެވެ. މަންމަ ހުންނަނީ ރަށުގައެވެ. މަނާރަތުގެ އުމުރުން ހައެއްކަ މަހުގައި އަހަރެން އިންޑިޔާއަށް ދަތުރެއް ކުރީމެވެ. އޭނަ ގައިން ފިއްތަކެއް...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 3
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

18 ޖުލައި

July 18, 2016 6
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 3
ސިގްނަލް

ފޯނު ހިފައިގެން ފޮޓޯނަގަން އަތިރިމަތީގައި ހުރި މާޔާ އިންތިޒާރުކުރީ އިރު އަރާނެ ވަގުތަކަށެވެ. ކުދިކުދި ރާޅުތައް، އަދަބުވެރިކަމާ އެކުގައި އައިސް މާޔާގެ ފައިތިލައިގައި ބޮސްދިނެވެ. އަހަރެން ބަލަން ހުރީމެވެ. ކުޑަދޮރުގެ ފޮތިގަނޑުގެ ނިވަލުގައެވެ. ކޮވެލި ގޮވާ އަޑާއި ރާޅުޖަހާ އަޑުގެ ތެރެއަށް ގުރާ ގޮވާ އަޑު ވެސް އެކުވަމުންދިޔައެވެ....

14 ޖުލައި

July 14, 2016 2
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 1
އެއްކޮޅަށް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

12 ޖުލައި

July 12, 2016 4
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

11 ޖުލައި

July 11, 2016 6
ދިހައެއް: މަހުޖަނު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 6
އެއްކޮޅަށް

އަހަރެން ބޭނުންވީ މުއްސަނދި މީހަކަށް ވާށެވެ. ޖީބުގައި ފައިސާ ނެތް ނަމަ އެ މީހާގެ އަގެއް ނެތެވެ. ރައްޓެހިންނަށް ކޮފީ ނުދެވޭ ނަމަ، އެ މީހަކީ ބޭކާރު މީހެކެވެ. އެކުވެރިންގެ މަލާމާތް ލިބެއެވެ. އަންހެންކުދިންގެ ސަމާލުކަމެއް ނުލިބެއެވެ. ތެދުވެރިކަމާއި، މުރާލިކަން މުހިންމެއް ނޫނެވެ. މުހިންމީ ލާފައި ހުންނަ ހެދުމެވެ. އަރައިގެން ހުންނަ...

09 ޖުލައި

July 09, 2016 5
އަލްބަމް

ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރު ކައިރި އަށް ރާމިޒް ހުއްޓުނު އިރު މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއް ޖަހަނީ އެވެ. ޓްރައިޕޮޑްގެ މަތިން އަޅުވާފައި އޮތް ފޮތިގަނޑު ނަގައި ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ކެމެރާ އަމާޒުކޮށްލި އެވެ. ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ ތެރެއިން ވިދުވަރުގެ އަލިކަމާ އެކު އިރުއިރުކޮޅާ ޖައްވު އަލިވެގެން ދެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ވިދަނީ ރާމިޒް ބޭނުންވާ ދިމާލަކުން ނޫނެވެ. މާ...

08 ޖުލައި

July 08, 2016 2
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(ޖުލައި 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ)

06 ޖުލައި

July 06, 2016 7
ޢީދަށް ފެހި ލިބާސް

ހަވީރުގެ ފިނިޖެހެމުން އައި ވަގުތެވެ. ނަށައި ލަވަކިއި ގަސްތައް ނިދިޖެހެމުން އައި ވަގުތެވެ. ހަމަހިމޭން މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތެވެ. ގޮނޑުދޮށް ހަލަބޮލި ކުރި ރާޅުތައް އެނބުރިދިޔަތާ ކިތަންމެ އިރެކެވެ. ތަނަށް ވެރިވެފައި އޮތީ ފަޅުކަމެވެ. އަމާންކަމެވެ. ފަޅުމަތީގެ ބައެއް ދިމަދިމާއިން މޫދުގެ ހުއިފަތްތަކާއި ވިނަތައް ލޮނުގަނޑާ...

05 ޖުލައި

July 05, 2016 4
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ޒުވާބު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

04 ޖުލައި

July 04, 2016 2
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ)

03 ޖުލައި

July 03, 2016 2
މިހާރު 30: ޒުވާބު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

01 ޖުލައި

July 01, 2016
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(ޖޫން 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ)

30 ޖޫން

June 30, 2016 7
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ޒުވާބު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

29 ޖޫން

June 29, 2016 2
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ