22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 15
އަހަރެން މަށަށް ގެއްލިފައި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 8

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 20
އަހަރެން މަށަށް ގެއްލިފައި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 13

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 8
އަހަރެން މަށަށް ގެއްލިފައި

ހަޔާތަކީ ރަންދުކޮށްފައިވާ ހަދިޔާއެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް އާދައިގެ ކަރުދާހަކުންނެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ދަޅައަރާ ކަރުދާހަކުންނެވެ. ހަޔާތުގެ ފުޅާހަނި، ދިގުކުރު މަގުތަކުން ބައްދަލުވާ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ މީހެކެވެ. ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމަކާއި، ލިބޭ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ. ކުރިން އުންމީދުކުރި ގޮތަށް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 10
މާފުކުރީ އަހަންނަށް ޓަކައެވެ.

ބޮޑުޗުއްޓީ އަށް ޓަކައި އަހަރެން ތައްޔާރުވާން ފެށީ އެއް އަހަރު ކުރިންނެވެ. ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދުތައް ހުއްޓާލައި ފައިސާ ރައްކާކުރީމެވެ. މެލޭޝިިޔާއަކީ ދިވެހިން އާންމުކޮށް ދާ ތަނެކެވެ. އަހަރެން ދުވަހަކު ވެސް ނުދަމެވެ. އަހަރެންގެ އަންހެނުން ސަލްމާއާއި ދަރިފުޅެއް ވެސް ނުދެއެވެ. ދަރިފުޅު ފައިރޫޒުގެ...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 11
ފައިސާ ކާޑު

ދެ ހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރު އަހަންނާ އެންމެ ގިނައިން ބައްޕަ ކުރި ސުވާލަކީ "މަ ބުނީ ދޮގެއް؟" އެވެ. އޭގެ ކުރިން ވެސް ބައްޕަ އެހެން އަހައެވެ. އެކަމަކު މަހަކު އެއް ފަހަރު ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ހަފުތާއަކު ދެ ފަހަރު ބައްޕަ އެ ސުވާލުކުރިއެވެ. ތޫރި ޅީވާ ނަމަ އަހަރެންގެ ތޫރި ވީހެވެ. އަހަރެންގެ ރުޅި ކޮންޓުރޯލުން ނައްޓާ ނަމަ ބައްޕަ...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 18
ބަނަފިނި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 15
ބަނަފިނި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 8
ބަނަފިނި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 9
ބަނަފިނި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 9
ބަނަފިނި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 6
ބަނަފިނި

އަލަތު ކައިވެންޏަކަށް އިންސާނާ ދާންޖެހެނީ ވަކި ތަރުތީބަކުން އެތުރިފައިވާ ހަރުފަތްތަކަކުންނެވެ. ދެ މީހުން ފުރަތަމަ ބައްދަލުވަނީ ދެ ބީރައްޓެހިންގެ ގޮތުގައެވެ. އެއަށް ފަހު ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ލޯތްބެއް އުފެދެއެވެ. ކައިވެންޏަކީ އެ ލޯބީގައި ޖަހައިލެވޭ ވަރުގަދަ ގޮށަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. ހަޔާތުގެ އާންމު އުސޫލަކީ އެއީއެވެ. ޒަވާޖީހަޔާތް...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 11
ނުފެންނަ ފިރި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 7
ނުފެންނަ ފިރި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 4
ނުފެންނަ ފިރި

ކޮތަރުތައް އުދުހިގަތުމާއެކު ރަޒާން ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ކެވިއަރައިގެންދިޔަ ކޮތަރުތަކުގެ ފަހަތުން ރަޒާން ދުވެފައި އަންނަތަން އަހަރެން ދުށީމެވެ. އަހަރެން އިނީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ބެންޗެއްގައެވެ. އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ރަޒާނަކީ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅެވެ. ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. މޫސުން ރީތި، ހިތްގައިމު ދުވަހެކެވެ. ދުވެ ސަކަރާތްޖަހާއިރު...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 20
ބޮކިފަތި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 12
ބޮކިފަތި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 16
ބޮކިފަތި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 10
ބޮކިފަތި

ބޮކިފަތި އިންސާނާގެ ހަޔާތަކީ ކުލަބޮކިފައްޗެއް ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ. އެކި ދުވަސްތައް ފެވިގެންދާނީ އެކި ކުލައިންނެވެ. އަލިގަދަ ރީތި ކުލަތަކުން ފެވިފައިވާ ހާދިސާތަކާއި، ހިތްދަތިކަމާއި އަނދިރި ކުލަތަކުން ކުލަމަރުވެފައިވާ ދުވަސްތައް ވެސް ދެކެން މަޖުބޫރުވެއެވެ. ބައެއް ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަޖެހެއެވެ. އަނެއްބައި ހުވަފެންތައް މަރުވެއެވެ....