ފަތިސް · 04:54

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 28
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 28
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 28
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 28
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 20
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 12
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 34
ބިރުވެރި މާލެދަތުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 20
ބިރުވެރި މާލެދަތުރު

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 15
ބިރުވެރި މާލެދަތުރު

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 12
ބިރުވެރި މާލެދަތުރު

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 29
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 42
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 13
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

މާލެއަކީ ފުރުސަތުގެ ބާޒާރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށެވެ. އިރުއެރީއްސުރެ ދަންވަރުވަންދެން މީހުން ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތްކުރާ ހަލަބޮލި ރަށެކެވެ. މީހުންނަށް ސަލާންގޮވުމާއި، ފެނުމުން ހިނިތުންވެލުން މާޒީވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ހިނގާ މީހުންގެ އުސޫލެއް ނޯވެއެވެ. އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވާ މީހުންގެ ކެތްތެރިކަމެއް ނުހުރެއެވެ. ޕާކުކުރާކަށް...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 25
އަހަންނަށް މާފުކުރާށެވެ

ކުޑަދޮރުން ވަން ރޯޅީގެ އަމުރަށް ވައިގިގުނި މިޔުޒިކެއް ކުޅެލިއެވެ. ވައިގިގުނީގެ މިޔުޒިކުގެ އަޑަށް އުއްބައްތީގެ ހުޅުކޮޅު ނަށައިލިއެވެ. ހަމަހިމޭން ފުން އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ދިރުމެއް ލިބުނު ކަހަލައެވެ. ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ވެރިވީ ހިމޭންކަމެވެ. މަންމަގެ ހަނދާންތަކެވެ. ކުޑަދޮރުގެ މަތީ ކަނީގައި...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 16
ދޮންކަނބުލޮ

މި ރަށަކީ ވަރަށް ބޮޑު ރަށެކެވެ. ގަސް އެހާމެ ގިނައެވެ. އާބާދީ ވަރަށް ކުޑައެވެ. އުޅޭ މަދު މީސްކޮޅު ވެސް ދިރިއުޅެނީ ރަށުގެ ހޭޅިފަށާ ކައިރީގައެވެ. މޫދު ފެންނަ ހިސާބުގައެވެ. ރަށުގެ މެދު އޮންނަނީ ވާ ހެދިފައެވެ. މަތި ބެދިފައިވާ ބިޔަ ގަސްތަކާއި، ފެތުރިފައި އޮންނަ ވެޔޮތަކާއި ވިނައިންނެވެ. ބޮޑެތި ކުޅިތައް އޮތުމާއެކު ރަށުގެ އެތެރޭގައި...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 14
އެސްފީނާ ހަސަދަ

އިރު އޮއްސުނުއިރު އަހަރެން އޮތީ މޫދުގައެވެ. ކުޅެ ނިމުމަށް ފަހު މޫދަށް އެރިނުލައެއް އަހަރެން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ. އެކި އުމުރުގެ މީހުން މޫދުގައި އުޅުނެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް ބުރު ހަމަކުރުމަށް ފަހު މޫދުން އަރައި ނަފުސީއެއް ނަގައިލީމެވެ. އެކަތި އިންސްޓަގުރާމަށް އަނެކަތި އެފްބީއަށް ފޮނުވައިލީމެވެ. ޖަހައިލީމެވެ. ބަރުދަން...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 18
ބޯވަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 29
ބޯވަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ އެކަމަކު އޭރު ވެސް އަހަރެންގެ ކަރަށް މަޅިއެއް މެހި، ބެދެމުންދާކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ރީނާ ސައިކަލަށް އެރުމާއެކު އަހަރެންގެ ގައިގައި ތަތްކޮށްލިއެވެ. ބުރިކަށީގައި ބޯއަޅައިލިއެވެ. ފޮޅުވައިލަން ކިތަންމެ ފަހަރަކު ހިތަށްއެރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރުން އަޑުގެކޮޅަށް ރީނާ ރޯންފަށައިފާނެއެވެ. ހަޅޭއްލަވަން...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 32
ބޯވަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 30
ބޯވަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ