ފަތިސް · 04:44

30 މެއި

May 30, 2018 15
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެ އާ ގުޅޭ

29 މެއި

May 29, 2018 9
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެ އާ ގުޅޭ

28 މެއި

May 28, 2018 12
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެ އާ ގުޅޭ

27 މެއި

May 27, 2018 7
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ގުޅޭ

24 މެއި

May 24, 2018 7
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެގެ ނޫހާ ގުޅޭ

23 މެއި

May 23, 2018 3
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެ އާ ގުޅޭ

22 މެއި

May 22, 2018 8
ފަތިސް ހަނދުވަރު

އިއްޔެ އާ ގުޅޭ

21 މެއި

May 21, 2018 8
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެއާ ގުޅޭ

20 މެއި

May 20, 2018 13
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުޜާސްފަތި ދުވަހާ ގުޅޭ

17 މެއި

May 17, 2018 16
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެ އާ ގުޅޭ

16 މެއި

May 16, 2018 20
ފަތިސްހަނދުވަރު

"ފަތިސްހަނދުވަރު"ގެ މި ވާހަކައަކީ 1995 ގައި "ހަވީރު"ގައި ޝާއިއުކުރަން ފެށި ވާހަކަ އެކެވެ. އޭގެ ފަހުން "ފަތިސްހަނދުވަރު"ގެ އެކި ބައިބައި ނުކުމެފައި ވިޔަސް، މި ވާހަކަ މި ރޯދަ މަހު "މިހާރު"ގައި މި ފަށަނީ އެ ވާހަކަ (ހަވީރުގައި 1995 ގައި ޖަހަން ފެށި ވާހަކަ ނުވަތަ ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ބަތޮލުގެ ބައި ކުޅެފައިވާ 'ފަތިސްހަނދުވަރު') ނިމޭ ހިސާބުން...

15 މެއި

May 15, 2018 9
"ފަތިސްހަނދުވަރު"ގެ އާ ބައެއް "މިހާރު"ން

މީގެ 23 އަހަރު ކުރިން، 1995 ގައި "ހަވީރު" ނޫހުގައި ޖަހަން ފެށި "ފަތިސްހަނދުވަރު" ވާހަކައިގެ މުޅިން އާ ބައެއް ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން "މިހާރު"ގައި ޝާއިއުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 15
ތީ ޔާރަކީ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

09 މެއި

May 09, 2018 8
ތީ ޔާރަކީ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

06 މެއި

May 06, 2018 12
ތީ ޔާރަކީ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

02 މެއި

May 02, 2018 12
ތީ ޔާރަކީ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 8
ތީ ޔާރަކީ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 3
ތީ ޔާރަކީ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 11
ތީ ޔާރަކީ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 13
ތީ ޔާރަކީ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ