28 މެއި

May 28, 2018 4
ފިތުރު ޒަކާތަށް ހަތް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

މި ރޯދަމަހުގެ މިހާތަނަށް ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ހަތް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 2
މާލޭގައި 18 މިސްކިތެއްގައި ދަމު ނަމާދު ކުރާނެ

ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 10 ގައި މާލޭގައި ދަމު ނަމާދު ކުރުމަށް 18 މިސްކިތެއް އަދި އިއުތިކާފަށް ތިބުމަށް 21 މިސްކިތެއްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 27, 2018 18
ރާއްޖޭގެ ޗާލު ރަށްރަށުން ދިވެއްސެއްގެ ދަތުރުނާމާ

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ނާޒުކު ތިމާވެއްޓާ މެދު އަބްދުﷲ އާދަމް (އެޑަމް)ގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯތްބާއި ޝައުގުވެރިކަމަށް މަގުފަހިކުރި ކަންތައްތަކެއް ވެ އެވެ؛ އޭނާ ބޮޑުވީ ހދ....

May 27, 2018 5
ބައެއް ސޫރަތްތައް ފެށުން އަކުރުތަކަކުން، ކީއްވެ؟

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތައް ފެށުމުގައިވާ ވަކިވަކި އަކުރުތަކުގެ ހަގީގަތްތަކާ މެދު ޢިލްމުވެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަހުސް ކޮށްފައިވެ އެވެ. މިގޮތުން މި އަކުރުތައް ކީރިތި...

26 މެއި

May 26, 2018 5
މާރުކޭޓުގައި މަސް ތިޔާގިވެ، އަގު ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ރޯދަ މަސް ފެށުނުއިރު ކަނޑުމަހުގެ އަގު އިންތިހާ އަށް އުފުލިފައިވީ ނަމަވެސް ކަނޑުމަސް ތިޔާގިވެ، މާލޭގެ މަސް މާރުކޭޓުގައި އަގު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

May 26, 2018
ސައުތު ކޭޓަރިންއިން ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ތަފާތު ޕެކޭޖްތަކެއް

މަޝްހޫރު ސައުތު ކޭޓަރިން އިން ޑެލިވަރީއާއެކު ރޯދަ ވީއްލުން އަދި ތަރާވީސް ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 2
ރޯދަ ޚާއްޞަވުމާއި ޖަޒާ ލިބުމުގައި ތަފާތުވުމުގެ ހިކުމަތް

ރޯދައިގެ އަޅުކަމަކީ އެހެން އަޅުކަންތަކާ އަޅާބަލާއިރު ޚާއްޞަ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި އެއަށް ޖަޒާ ލިބުމުގައި މިންގަނޑެއް ނެތް އަޅުކަމެކެވެ. އިމާމް ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާ ކުރައްވާފައިވާ ހަދީސެއްގައި ވެއެވެ. "ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. އާދަމްގެ ދަރިޔާގެ ކޮންމެ ޢަމަލެއް ވަނީ އޭނާ އަށެވެ. ރޯދަ ފިޔަވައެވެ. ފަހެ އެ (ރޯދަ) ވަނީ ތިމަން ﷲ...

23 މެއި

May 23, 2018 3
އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 250ރ. އަށް ތިރިވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ އާއި އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ގިނަ އަދަދަކަށް އަލުވި އެތެރެކޮށް ބާޒާރަށް ނެރުމާ އެކު، އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 250ރ. އަށް ތިރިވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2018
މިހާރު ފިޓް: ވާމްއަޕް ސްޓްރެޗް

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެ މީހެއްގެ އުމުރާއި ސިއްހީ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަސްރަތުކުރަންޖެހޭނެ އެވެ.

May 23, 2018 5
އިސްލާމިކްބޭންކްގެ އެޕުން ޒަކާތް ދެއްކުން ވަރަށް ފަަސޭހަ

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ދާދި ފަހުން ލޯންޗްކުރި އެ ބޭންކުގެ ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން "ފައިސާ މޯބައިލް" އިން، ފަސޭހަކަމާ އެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 13
ކުރުނބާ އެބަހުރި، އެކަމަކު އަގު ވަރަށް ބޮޑު

މި ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން އާއްމުކޮށް ކުރުނބާއެއް 15ރ. އަށް ގަންނަން ލިބެ އެވެ. އެކަމަކު ރޯދަމަސް ފެށުމާއެކު ކުރުނބާގެ އަގު ވަނީ 20ރ. އާއި 50ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގަކަށް އުފުލިފަ އެވެ. އެއީ...

May 22, 2018 7
ކޮޕީފަތުގެ އަގު ވެއްޓޭކަށް ނެތް

ރޯދަމަހުގެ ސުފުރާ މައްޗަށް ކޮޕީފަތުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު އާއިލާތަކަށް ހިތާމަވެރި ހަބަރެކެވެ؛ މި ރޯދަ މަހު މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކޮޕީފަތުގެ އަގު ހެޔޮވެދާނެކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް...

21 މެއި

May 21, 2018 2
އަލުވީގެ އަގުހެޔޮކުރަން އެސްޓީއޯ އިން ބޮޑު ސްޓޮކެއް

ބާޒާރުގައި އަލުވި މަދުވެ، ވިއްކާ އަގު ބޮޑުވުމުން، އަލުވީގެ އަގުހެޔޮކުރަން އެސްޓީއޯ އިން ބޮޑު ސްޓޮކެއް ރޭ ގެނެސްފި އެވެ.

May 21, 2018 1
ރެޑްވޭވުން "ޑަންކެން ހައިންސް" ކޭކު ފުށް ވިއްކަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު "ޑަންކެން ހައިންސް" ބްރޭންޑްގެ ކޭކު ފުށް، ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ރެޑްވޭވުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފަ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 4
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 25ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަރާ މިއަދު މާލެ ގެނައުމާ ގުޅިގެން، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 25ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

May 20, 2018 7
ރޯދަމަހު އުފެދޭ ކުނި ގިނަވެ 140 ޓަނަށް

ރޯދަ މަހާ އެކު އުފެދޭ ކުނި ގިނަވެ، ކުރިއަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް 50 ޓަނު އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 32
އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 500ރ. އަށް އަރައިފި

ބާޒާރުގައި އަލުވި މަދުވެ، އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 500ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

May 19, 2018 12
މުދާ ނެރުން ލަހެއް ނުވާނެ: އެމްޕީއެލް

މި ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ އަށް މުދާ ގެންނަ މިންވަރު އިތުރުވި ނަމަވެސް، މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ބޭރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗަކާ ކުރިމަތި ނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް...

17 މެއި

May 17, 2018 13
ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން، ކުނި ނަގާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ރޯދަ މަހު ކުނި ނަގާ ވަގުތަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ނުދެވި އާއްމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން، ކުނި ނަގާ ވަގުތު ވެމްކޯ އިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

May 17, 2018 9
ގުރުއާން ކިޔަވައިގެން، ލިޓަސް އިން ޑިސްކައުންޓް

ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުންނަ ލިޓަސް ސައިކަލް ފިހާރަ އިން ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން "ރޯދަ ހަދިޔާ"ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 7
ހުޅުމާލޭގައި ވަގުތީ މިސްކިތަކާއި މަސްމާރުކޭޓެއް

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުތީ މިސްކިތަކާއި ދާއިމީ މަސް މާރުކޭޓެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

May 16, 2018 3
ބޮޑެތި އިނާމްތަކާއެކު ދިރާގު ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއި ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ ލިބޭގޮތަށް ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 32
ރީތި އަޚުލާގުގައި ދެމިތިބުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ރޯދަ މަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާގުގައި ދެމިތިބުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 4
ވިލާ އިން ވެސް ރޯދަ މަހަށް ގޭސް އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ވިލާ އިން ވެސް 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅިއަކުން 50ރ. ކުޑަކޮށް، 150ރ. އަށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

May 10, 2018 1
މޯލްޑިވް ގޭހުން ގޭސް ވިއްކާ އަގުހެޔޮކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން ވިއްކާ 10 ކިލޯގެ ގޭސް ފުޅިއަކުން 50ރ. މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

May 10, 2018 3
ރޯދަމަހު ވަގުތީ ގޮތުން ޒިޔާރަތް މިސްކިތް ބޭނުންކުރާނެ

މާލޭގައި މިހާރު އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގައި ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 2
ރޯދަމަހަށް ލިޓަސްގެ ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނެއް

މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މުޅިން ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް ހޯމް ސެންޓަރުން ފަށައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 19
އެސްޓީއޯއިން ބިސް ވިއްކަނީ ހެލްތުން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް

ރޯދައާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ގެނެސް ވިއްކާ ބިހަކީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބިސްތަކެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 9
ފިހާރަތައް ހުޅުވާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަސް ނިމެންދެން ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

May 06, 2018 26
ދެން ވެސް އޮތީ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ!

ރޯދަމަސް ކައިރިވާ އިރު އަބަދުވެސް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށަ އެވެ. އަދި ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް ހައްގު އިނާޔަތް ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ ވެސް ބޮޑުވެ އެވެ.