18 މާޗް

March 18, 2020
ރޭޕްގެ ބޮޑު ހާދިސާއަކަށް ޝާހްރުކް ފިލްމެއް ހަދަނީ

އިންޑިއާގައި ހިނގާފައިވާ ރޭޕްގެ ސީރިއަސް ބޮޑު ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ޝާހްރުކް ޚާން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 5
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކުރުމުން ކަންގަނާގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ކަންގަނާ ރަނާވަތު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އަދިތިޔާ ޕަންޗޯލީ އަށް ކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނާއި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
ޝައިނީ އަހޫޖާގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެނިދާނެ

ގޭގައި ގެންގުޅުނު ޒުވާން ނޯކަރަކު ރޭޕްކޮށްގެން 2009 ގައި ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހި ފިލްމީ ކެރިއަރު ގެއްލުނު އެކްޓަރު ޝައިނީ އަހޫޖާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 3
ތަނުޝްރީ އަށް ރާކީ ދައުވާކުރަނީ 25 ރުޕީސް ހޯދަން

ތަނުޝްރީ ދައްތާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރާކީ ސާވަންތު ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި އޭނާގެ އަބުރު ނަގާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ރާކީގެ އަތުން 10 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ތަނުޝްރީގެ އަތުން 25 ރުޕީސް ހޯދަން ރައްދުގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.