20 މާޗް

March 20, 2020 8
ދިއްލީ ރޭޕް: ހަތަރު މީހުން ދަންޖައްސައިފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 20) - އިންޑިއާގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ބަހެއްގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ދަރިވަރަކު ރޭޕްކުރި ހަތަރު މީހުންނަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ އަދަބު ރޭ ފަތިހު ތަންފީޒްކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 2
5 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގޯތިތެރޭ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 8) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފަސް އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމުގެ ކުށުގައި 25 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020 3
ދިއްލީ ގޭންގް ރޭޕިސްޓުން ދަންޖެއްސުން ފަސްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 18) - އިންޑިއާގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ބަހެއްގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ދަރިވަރަކު ރޭޕްކުރި ހަތަރު މީހުންނަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒް ކުރުން އަންނަ މަހު 1 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 17
ރޭޕްކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި

ހައިދަރުއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 6) - އިންޑިއާގެ 27 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެންމީހާ ރޭޕްކޮށް، އަންދާލުމުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ހަތަރު މީހުންގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ބަޑި ޖަހައި މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 6
ރޭޕުގެ މައްސަލާގައި ކޯޓަށްދަނިކޮށް ގައިގައި ރޯކޮށްލައިފި

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (ޑިސެމްބަރު 5) - ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވި އިންޑިއާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ 23 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ކޯޓަށް ދަނިކޮށް އޭނާގެ ގައިގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 3
އިންޑިއާގެ ގޭންގް ރޭޕުގެ މައްސަލަ އަވަސް ނިޔާ ކޯޓަށް

ހައިދަރުއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 2) - އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި އުމުރުން 27 އަހަރުުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށް، މަރާލައި އޭނާ އަންދާލި މައްސަލަ އަވަސް ނިޔާ ކޯޓުން ބެލުމަށް ދެކުނުގެ ޓެލަންގާނާ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޗަންދުރަޝެކަރު ރާއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 8
ރޭޕުގެ ތުހުމަތުކުރި މެންބަރު ބީޖޭޕީން ބޭރުކޮށްލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 2) - އިންޑިއާގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) ގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކުލްދީޕް ސިންގް ސެންގަރު އެންމެ ފަހުން ޕާޓީން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ރޭޕުގެ އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ މައްސަލައަށް ސުޕްރީމް ކޯޓު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 1) - ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވި އިންޑިއާގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ދަތުރުކުރި ކާރު އެކްސިޑެންޓްވި ހާދިސާގައި އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) ގެ ބާރުގަދަ ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 7
ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖާ އެކްސިޑެންޓްވެ ސުވާލުތަކެއް

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 30) - ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވި އިންޑިއާގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ އިން ކާރު އެކްސިޑެންޓްވި ހާދިސާއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދި އެ ހާދިސާ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018
އިންޑިއާގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ދެ މީހުން މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

މަދިޔަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 22) - އުމުރުން 8 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ދެ މީހުން މަރަން އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 4
އިންޑިއާގެ ރޫހީ ޓީޗަރު ރޭޕުގެ ކުށުގައި އުމުރަށް ޖަލަށް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 25) - އިންޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ރޫހީ ޓީޗަރު އަސަރަމް ބާޕޫގެ މައްޗަށް 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަން ސާބިތުވެ އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 9
ކުޑަ ކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަަށް އިންޑިއާގައި މަރުގެ އަދަބު

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 22) - އިންޑިއާގައި ކުޑަ ކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ކެބިނެޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 1
އިންޑިއާ ރޭޕް: ކުޑަ ދަރިފުޅު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 8) - އުމުރުން 10 އަހަރުގައި ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާ ކުއްޖާގެ ދަރިފުޅު ބަލަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 3
އިންޑިއާ ރޭޕް: ދެ ބޮޑުބޭބެ ވެސް ކުށްވެރިވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 31) - އުމުރުން 10 އަހަރުގައި ބަލިވެއިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާގެ ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރުމުގައި އޭނާގެ ދެ ބޮޑުބޭބެ ވެސް ކުށްވެރިވާ ކަމަށް އަވަސް ނިޔާ ކޯޓަކުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 2
އިންޑިއާ ރޭޕް: ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ ދެވަނަ ބޮޑުބޭބެ

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ބޮޑު ބޭބެއެއްގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ މި މައްސަލާގައި ފަހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ވަނަ ބޮޑުބޭބެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 14
އިންޑިއާގެ ރޭޕް: ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން އެހެން ނަތީޖާއެއް

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ބޮޑު ބޭބެގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއާ އެކު ފުލުހުން އެހެން ތަހުގީގެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 4
ރޭޕްކޮށްގެން ބަނޑުބޮޑުވި 10 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިހައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 17) - ބޮޑު ބޭބެގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިން އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާ މިއަދު ވިހައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 5
ރޭޕްކޮށްގެން ބަލިވެ އިން 10 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ދަރިވައްޓާލަނީ

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 16) - ދޮން ބައްޕަގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިން އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާގެ ދަރިވައްޓާލުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޑޮކްޓަރުންގެ ޕެނަލަކުން ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 1
އަންހެން ކުއްޖާގެ ގާތިލުންގެ މަރުގެ އަދަބު ދަމަހައްޓައިފި

ދިއްލީ (މެއި 5) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ކޮލެޖް ދަރިވަރަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި ހަތަރު މީހުންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ހުުކުމް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017
މާބަނޑު އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ފުލުހުން ކުށްވެރިވެއްޖެ

މުމްބާއީ (މެއި 4) - އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ ގުޖުރާތު ސްޓޭޓުގައި 2002 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އުމުރުން 19 އަހަރުގެ މާބަނޑު އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ބަލްކިސް ބާނޫ ރޭޕްކޮށް އެ އާއިލާގެ 14 މީހުން މަރާލި މައްސަލާގައި ފަސް ފުލުހަކާއި ދެ ޑޮކްޓަރުން ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.