25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހު ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައި، ފިލްމްގެ ޓިކެޓް މިއަދު އެތަނުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 3
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި މި ފަހަރު "ވިޝްކާ"

ސާކްގެ ގައުމުތަކުން މި އަހަރުގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި 16 ފީޗާ އާއި ކުރު ހަތް ފިލްމް ވާދަ ކުރޭ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 3
"ވިޝްކާ" މި މަހު އޮޕިމްޕަހަށް އަންނަނީ

އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ފިލްމްގެ ތިން ޝޯ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 8
މި ޑައިރެކްޓަރުން ރޭންކް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރި ކަމެއް ފެންނަނީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ މެދުގަ އެވެ. އަބަދުވެސް ދިވެހި ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ތިބެނީ އެކަކު އެނެކަކާ"ހަނގުރާމަ" އިއުލާންކޮށްގެންނެވެ. ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމާއި އެކި ގޮތްގޮތަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ވަރަށް ފަރިތަ ކަމެކެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 20
"ވިޝްކާ" ބަލަން އާއިލާގެ މީހުންނާ އެކު ނުދާތި

ޝްވެކް ސިނަމާގައި މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ބެލި ބައެއް މީހުން ވަނީ އެ ފިލްމުގައި ބަހުރުވަ ހުރި ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. މިއީ އާއިލާގެ އެންމެން އެކުގައި ގޮސް ބަލަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ ފިލްމެއް ނޫން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 4
އަންހެން ފަންނާނުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް ވިޝްކާ ސްކްރީނަށް

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ތިން އަންހެން ފަންނާނެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރި ހާއްސަ ޝޯ އަކުން، ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފީޗާ ފިލްމް "ވިޝްކާ" އިއްޔެ ހަވީރު ޝްވެކް ސިނެމާގައި ޕްރިމިއާކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 7
"ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޕްރިމިއާކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލާގައި ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބަލައިގެންފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ ފަހު ޓްރެއިލާ ވަރުގަދަ

ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން ބެލުންތެރިންނަށް ފެންނާނެ "ވިޝްކާ" ގެ އެންމެ ފަހު ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 8
"ވިޝްކާ" އަކީ "އާޝިގީ 2" ގެ ކޮޕީއެއްތަ؟

އަންނަ މަހުގެ އަށެއްގައި ރިލިޒްކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ އެތައް ޓްރެއިލާއަކާ ލަވައެއް މިހާރު ވެސް ވަނީ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. މި ފިލްމަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އަމިއްލަ ވާހަކައަކަށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. އެހެންވެ މިއީ އެއްވެސް ފިލްމެއްގެ ކޮޕީއެކޭ ބުނާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 2
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ލަވައެއް، މި ފަހަރު "ކަސްތޮޅު"

އަންނަ މަހުގެ އަށެއްގައި ރިލީޒްކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ އާ ލަވައެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 1
"ވިޝްކާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރިޝްމީ ބުނީ "ވިޝްކާ" ގެ ދެ ޝޯއެއްވަރު އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އޮލިމްޕަހުގައި ވެސް ދައްކަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ޓްރެއިލާ، ރަވީގެ ކެރެކްޓާ އަށް ހާއްސަ

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރިލީޒް ކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން "ވިޝްކާ" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
"ވިޝްކާ" މާޗް 8 ގައި ޝްވެކަށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް، ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް މާޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 3
"ވިޝްކާ" ލަސްވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ ހެދި

ޔާރާ އިން ބުނީ "ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 12
"އާދޭ މިއަދު ދާން" ވަރަށް ހިތްގައިމު

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ލަވަ "އާދޭ މިއަދު ދާން" ގެ ވާހަކަ އަޑު އިވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް ބެލުންތެރިން ތިބީ ލަވަ ފެންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. މިހާރު މި ވަނީ އެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
ވިޝްކާގައި ރިޝްމީގެ ކެރެކްޓާއަކީ "ދަ ގުޑް"

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޕްރޮމޯޝަން މިހާރު އަންނަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހިންގަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގަ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 13
"ވިޝްކާ" ގެ ޓްރެއިލާ ކަމުދިޔަތަ؟

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލަން ބުނި ދުވަހަށް ނުލިބުނަސް މިއަދު މި ވަނީ ފެންނަވަރު ކޮށްފަ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 1
ވިޝްކާގެ "އާދޭ މިއަދު ދާން" ހިތްގައިމު ވާނެ

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޓީޒާ އަށް ފަހު މިހާރު މިއޮތީ އެ ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ލަވައެެއްގެ ފަސްޓްލުކް އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 13
ރިޝްމީ އާއި ރަވީގެ ގުޅުމެއް ނެތް، އެކަމަކު އެކުގައި

ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒާއި އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ރަވީ ފާރޫގް ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުނު ވާހަކަ މި ދޭތެރެއަކުން ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވުނެވެ. އެހެންވެ ފޭނުން އުންމީދުކޮށްގެން ތިބީ އެ ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016
"ހުޅުދާން" ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ވެސް ވާދަކުރި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ އާޓް ފިލްމް "ހުޅުދާން" އަންނަ މަހު ޝްވެކް ސިނަމާގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.