06 މާޗް

March 06, 2017 7
"ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޕްރިމިއާކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލާގައި ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބަލައިގެންފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ ފަހު ޓްރެއިލާ ވަރުގަދަ

ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން ބެލުންތެރިންނަށް ފެންނާނެ "ވިޝްކާ" ގެ އެންމެ ފަހު ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 8
"ވިޝްކާ" އަކީ "އާޝިގީ 2" ގެ ކޮޕީއެއްތަ؟

އަންނަ މަހުގެ އަށެއްގައި ރިލިޒްކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ އެތައް ޓްރެއިލާއަކާ ލަވައެއް މިހާރު ވެސް ވަނީ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. މި ފިލްމަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އަމިއްލަ ވާހަކައަކަށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. އެހެންވެ މިއީ އެއްވެސް ފިލްމެއްގެ ކޮޕީއެކޭ ބުނާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 2
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ލަވައެއް، މި ފަހަރު "ކަސްތޮޅު"

އަންނަ މަހުގެ އަށެއްގައި ރިލީޒްކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ އާ ލަވައެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 1
"ވިޝްކާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރިޝްމީ ބުނީ "ވިޝްކާ" ގެ ދެ ޝޯއެއްވަރު އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އޮލިމްޕަހުގައި ވެސް ދައްކަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ޓްރެއިލާ، ރަވީގެ ކެރެކްޓާ އަށް ހާއްސަ

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރިލީޒް ކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން "ވިޝްކާ" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
"ވިޝްކާ" މާޗް 8 ގައި ޝްވެކަށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް، ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް މާޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 3
"ވިޝްކާ" ލަސްވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ ހެދި

ޔާރާ އިން ބުނީ "ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 12
"އާދޭ މިއަދު ދާން" ވަރަށް ހިތްގައިމު

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ލަވަ "އާދޭ މިއަދު ދާން" ގެ ވާހަކަ އަޑު އިވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް ބެލުންތެރިން ތިބީ ލަވަ ފެންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. މިހާރު މި ވަނީ އެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
ވިޝްކާގައި ރިޝްމީގެ ކެރެކްޓާއަކީ "ދަ ގުޑް"

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޕްރޮމޯޝަން މިހާރު އަންނަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހިންގަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގަ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 13
"ވިޝްކާ" ގެ ޓްރެއިލާ ކަމުދިޔަތަ؟

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލަން ބުނި ދުވަހަށް ނުލިބުނަސް މިއަދު މި ވަނީ ފެންނަވަރު ކޮށްފަ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 1
ވިޝްކާގެ "އާދޭ މިއަދު ދާން" ހިތްގައިމު ވާނެ

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޓީޒާ އަށް ފަހު މިހާރު މިއޮތީ އެ ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ލަވައެެއްގެ ފަސްޓްލުކް އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 13
ރިޝްމީ އާއި ރަވީގެ ގުޅުމެއް ނެތް، އެކަމަކު އެކުގައި

ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒާއި އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ރަވީ ފާރޫގް ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުނު ވާހަކަ މި ދޭތެރެއަކުން ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވުނެވެ. އެހެންވެ ފޭނުން އުންމީދުކޮށްގެން ތިބީ އެ ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016
"ހުޅުދާން" ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ވެސް ވާދަކުރި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ އާޓް ފިލްމް "ހުޅުދާން" އަންނަ މަހު ޝްވެކް ސިނަމާގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 5
ރަވީ އާއި ސީޒަން މި ފަހަރު ހުސް އަތާ!

ލަންކާގައި ބޭއްވި ހަ ވަނަ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ނިންމާލަން ޖެހުނީ އެންމެ މެޑެއްޔެއް ވެސް ނުލިބި ހުސްއަތާ. ތިން އުފެއްދުމެއް ބައިވެރިކޮށްގެން ވެސް ރާއްޖެ އަށް މި ފަހަރުގެ ފެސްޓިވަލަކީ ނާކާމިޔާބު އަހަރެއް

31 މެއި

May 31, 2016 5
"ވިޝްކާ" އާދައިގެ ފިލްމަކަށް ނުވާނެ

ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް އަންނަ އޮގަސްޓް މަސް ހާއްސަ ވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ އަނެއްކާ ވެސް މޮޅު އަދި ތަފާތު ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެތީ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 6
އަންގާވެސް ނުލައި ޔާރާއިން ފިލްމެއް ނިންމައިފި

ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ވެސް ކުރިން ނާންގައި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން "ވިޝްކާ"ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ނިންމައި، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 30, 2016
ސާކް ފެސްޓިވަލްގައި މި އަހަރު 19 ފިލްމް

ރާއްޖޭން ދެ ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ފިލްމަކާ އެކު މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޖުމްލަ 19 ފިލްމް ވާދަ ކުރާނެ ކަމަށް ފެސްޓިވަލް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

May 30, 2016
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް: ރަވީއަށް އިމްތިހާނެއްބާ؟

ޑައިރެކްޓަރު ރަވީ ފާރޫގަށް އަނެއްކާވެސް މި އޮތީ އޭނާ އަކީ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރެއްކަން ސާބިތުކޮށް ދޭން ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ފިލްމަކަށް ބޭރު ފެސްޓިވަލަކުން މިހާތަނަށް ލިބުނު...

11 މެއި

May 11, 2016
"އަހުޝަމް" އާއި "މިކޮއެ ބައްޕަ ބައޭބައޭ" ސާކް ފެސްޓިވަލަށް

މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމެއް ބައިވެރި ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.