09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ރެެއާލުގެ ކުޅުންތެރިން މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 9) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިން މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 11
ރެއާލުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި، ބާސާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ސެވިއްޔާ (މާޗް 9) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ދެމިއޮތުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 19
ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) – ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 7
ޕްރެޝަރު އޮތީ ރެއާލަށް، ބާސާއަކަށް ނޫން: ސެޓިއެން

މެޑްރިޑް (މާޗް 1) - އެލް ކްލަސިކޯ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޕްރެޝަރު އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކަމަށާއި ބާސެލޯނާ އަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ވެސް މެޗަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 10
ރެއާލް ބަލިވުމުން ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެވަންޓޭ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 އިން އެއިބާ ބަލިކުރި ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 4
ސެލްޓާ އިން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް ހިފަހައްޓައިފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 17) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ސެލްޓަ ވީގޯ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުން ބޭރަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 3
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ރެއާލުން ލީޑުދަމަހައްޓައިފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 10) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އިން ފަހަތުން އަރައި ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވިއިރު، އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން 4-1 އިން އޮސަސޫނާ ބަލިކޮށް އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 11
ރެއާލަށް އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 10
ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި

ވަޔަޑޮލިޑް (ޖެނުއަރީ 27) – ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި ރެއާލް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސެވިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 11
ރެއާލަށް މޮޅެއް، ބާސެލޯނާ ފަހު ވަގުތު އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 5) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން 3-0 އިން ގެޓަފޭ ބަލިކުރިއިރު، ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހު ވަގުތު އެސްޕަންޔޯލުން ޖެހި ގޯލާ އެކު 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 3
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މުހިއްމު ދެ ޕޮއިންޓް ގެއްލިއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 23) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން މުހިއްމު ދެ ޕޮއިންޓް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 7
ބާސާ-ރެއާލް އެއްވަރު، ދަނޑު ބޭރުގައި ހަމަނުޖެހުން

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 19) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗު 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު ދަނޑު ބޭރުގައި އަނިޔާވެރި ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 2
ރެއާލް މެޑްރިޑް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ވެލެންސިއާ (ޑިސެމްބަރު 16) – ފަހު ވަގުތު ލަނޑެއް ޖަހައި ވެލެންސިއާއާ 1-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއްވަރުކުރި ނަމަވެސް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން އެ ޓީމަށް ލިބުނު ފުރުސަތު، މެޗުން މޮޅުނުވުމުން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 4
ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި

ވިޓޯރިއާ-ގަސްޓެއިޒް (ޑިސެމްބަރު 1) – ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވެސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 4
އެއް ވަނަ މަގާމަށް ރެއާލުން ބާސާ ފަހަތުގައި ވިއްދާފައި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 24) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 7
މެސީގެ ތަފާތާ އެކު ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 10) - ލިއޮނަލް މެސީ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 4-1 އިން ސެލްޓަ ވިގޯ ބަލިކުރުމަށް ފަހު ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 5
ބާސެލޯނާ ބަލިވިއިރު، ރެއާލުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 3) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލެވަންޓޭ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ 3-1 އިން ބަލިވިއިރު، ރެއާލް ބެޓިސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ނަގާލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ރެއާލުގެ ފަސް ގޯލުގެ މޮޅާ އެކު ޒިދާނަށް އުފަލެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 31) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެގަނޭސް އަތުން 5-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ތަފާތު ކުޑައިރު މި މޮޅާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ހަޒާޑްގެ ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު ޒިދާނަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 6) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ގްރަނާޑާ އަތުން 4-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވި މެޗުގައި އެޑެން ހަޒާޑް ރެެއާލަށް ފުރަތަމަ ގޯލު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ލިބުނު ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ،