22 ޖުލައި

July 22, 2019 4
ޒިދާންގެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ރަތަށް

ލޮސް އެންޖެލިސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 22) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލްއާ ބެހޭގޮތުން މީޑިއާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޖޮނަތަން ބާނެޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 1
ހަޒާޑް މިސާލު ނަގަންވީ އަހަރެންގެ ކިބައިން: ޒިދާން

ލޮސް އެންޖެލްސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 21) - އެޑެން ހަޒާޑް، ރެއާލް މެޑްރިޑް ފަދަ ކްލަބަަކަށް އަންނަން ލަސްނުވާ ކަމަށާއި މިސާލު ނަގަންވީ ޒިނެދިން ޒިދާންގެ ކިބައިން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 5
ހަޒާޑަކީ ރެއާލުގެ ވާދަވެރިންނަށް ބިރެއް: ޒޯލާ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 30) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި އެޑެން ހަޒާޑްގެ މޮޅު ކުޅުން ފެންނާނެކަމާ މެދު ޝައްކުނުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ރެއާލުގެ ވާދަވެރިންނަށް ހުރި ބިރެއް ކަމަށް ޗެލްސީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް މަސައްކަތްކުރި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޖިއަންފްރަންކޯ ޒޯލާ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019
މެޑްރިޑުން ކަސްޓިއްޔާގެ ކޯޗަކަށް ރައުލް ހަމަޖައްސައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 21) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ބީ ޓީމު ކަމަށްވާ ކަސްޓިއްޔާގެ ކޯޗަކަށް އެ ކްލަބުގެ ލެޖެންޑް ސްޕެއިނުގެ ރައުލް ގޮންޒާލޭސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 7
ރެެއާލް މެޑްރިޑުގައި ވެސް ތަފާތު ދެއްކޭނެ: ހަޒާޑް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 14) - ރެއާލް މެޑްރިޑަކީ އޭނާގެ ހުވަފެނީ ކްލަބް ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް ބަދަލުވެ، ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ އުހުގައި ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއްކޮށް ތަފާތު ދައްކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 8
ޕޮގްބާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރެއާލުން ވަރުގަދަކުރަނީ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 13) - ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު ރެއާލް މެޑްރިޑުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވަރުގަދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 7
ހަޒާޑް މެޑްރިޑަށް، ހާއްސަ ޝަރަފެއް ލިބިދާނެ!

މެޑްރިޑް (ޖޫން 8) – ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ޗެލްސީގެ ބެލްޖިއަމް ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑަކީ، ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތާރީހުގައި އެ ކްލަބަށް އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ސޮއިކުރާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 18
ރެއާލަށް ހަޒާޑް ވިއްކާލަން ޗެލްސީން އެއްބަސްވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 7) - ބެލްޖިއަމް ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ވިއްކާލަން ޗެލްސީން ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 3
ރެޔެސްގެ ދަރިފުޅުގެ ހަރަދުތަކާ ރެއާލުން ހަވާލުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 5) - ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވި ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހޯސޭ އެންޓޯނިއޯ ރެޔެސްގެ 11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ލޮޕޭޒްގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ބަލަން އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ރެއާލު މެޑްރިޑްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 6
އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ތަރި ރެޔެސް މަރުވެއްޖެ

ސެވިލް، ސްޕެއިން (ޖޫން 1) - އާސެނަލާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރިން ކުޅުނު ސްޕެއިންގެ ވިންގާ ހޯސޭ އެންޓޯނިއޯ ރެޔެސް ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 7
ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް ރާމޯސް ރެއާލުގައި މަޑުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (މެއި 31) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒާ ދެމެދު ޖެހުނު މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އެ ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 6
އަންނަ ހަފްތާގައި ހަޒާޑް ރެއާލަށް ބަދަލުވާނެ: ރިޕޯޓް

މެޑްރިޑް (މެއި 30) - ޗެލްސީގެ ބެލްޖިއަމް ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ރެއާލުގެ އޮފިޝަލަަކާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019
ރާމޯސް ދޫކުރެވޭނީ ޓްރާންސްފާ ފީއެއް ދެއްކުމުން: ޕެރޭޒް

މެޑްރިޑް (މެއި 28) – ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގެ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އެދުނު އެދުމަށް އެއްބަސްވެވޭނީ ޓްރާންސްފާ ފީ އެއް ދެއްކުމުން ކަމަށް މެޑްރިޑުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 8
މެޑްރިޑުން ޓްރާންސްފާ ހަރަދުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލަނީ

މެޑްރިޑް (މެއި 26) – ސްކޮޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން މި ފަހަރު އެ ކްލަބުގެ ޓްރާންސްފާ ހަރަދުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019
ޕޮޗެޓީނޯ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން ރެއާލް ރަތަށް

ލަންޑަން (މެއި 25) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސީއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން ރެއާލުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 13
ބާސާ އެއްވަރުވިއިރު، ރެއާލް ފަހު މެޗުން ވެސް ބަލި

މެޑްރިޑް (މެއި 20) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކުން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ރޭ އެއިބާއާ 2-2 އިން އެއްވަަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ރެއާލް މެޑްރިޑް ފަހު މެޗުން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 22
ބޭލް އެނބުރި ޕްރިމިއާ ލީގަށް؟

މެޑްރިޑް (މެއި 19) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 2
ކްރޫސް، ބޭލް އަދި އިސްކޯ ގަންނަން ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަނީ

ޕެރިސް (މެއި 15) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ގަރެތު ބޭލް އާއި އިސްކޯ އަދި ޓޯނީ ކްރޫސް ގަތުމަށް ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 4
ބާސެލޯނާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް، ރެއާލަށް އުފަލެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (މެއި 13) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ގެޓަފޭ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ ހަަމަޖެހުމެއް ހޯދިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް މާޔޫސްވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 1
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ޒިދާންގެ ހިތްހަަމަނުޖެހުންތަކެއް

މެޑްރިޑް (މެއި 6) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވިޔަރެއާލް އަތުން 3-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ޓީމުގެ ބައެއް ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންނާއި މީޑިއާ އިން ދައްކާ ވާހަކަތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.