30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 19
ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުތައް ހިންގަން ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުތައް ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 53
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީއެއް ނެތި އެގޮތަށް!

ހުސައިން މުހައްމަދު، ހއ. ގެ ރަށަކުން 25 މިނެޓުގެ ކަނޑު ދަތުރަކަށް ފަހު ހދ. ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އައީ، ހަރަދު ބޮޑު ނަމަވެސް، އަވަސް އަދި ލުއި ދަތުރަކަށް ފަހު މާލެ ދިއުމަށެވެ. އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ތިން ކުދިންނާ އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ލަގެޖް ގެނަ އެވެ. މެންދުރުގެ ދިލަ ހޫނުގެ އެ ވަގުތު ލޯންޗް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ ޖެޓީއާ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 7
ކައްދޫ އެއާޕޯޓު ބޮޑު ކުރަން ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، ލ. ކައްދޫ އެއާޕޯޓަކީ އެންމެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސޭ ތަނަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 13
ސަރަހައްދުގެ މައި އެއާޕޯޓަކަށް ވާނީ ހަނިމާދޫ: ރައީސް

ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ބޮޑުކޮށް، ޖެޓުތައް ޖެއްސޭ ފެންވަރުގެ ތަނަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދުގެ މައި އެއާޕޯޓަކަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 36
ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދު: މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނަން

އިތުރު ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދައި ދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ރަށުގައި އިއްޔެ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 47
ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވޭ

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަކީ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ރަށަށް އުފަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 39
ބަޖެޓުގައި ނެތަސް، އެއާޕޯޓުތައް އަޅާނަން: މުނައްވަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން އޮތަސް، އިތުރު ފަސް ރަށުގައި ވެސް އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 85
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދާނެ ބަޔަކު އަދި ނެތް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ނިންމާފައިވާއިރު އެއާޕޯޓު ހަދަން ސަރުކާރުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.