19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 21
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރި އެއާޕޯޓް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަކީ މިސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރި ފުރަރަމަ އެއާޕޯޓެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 19
ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުތައް ހިންގަން ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުތައް ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 82
އިބޫގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފޯކަސް އަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ހުރި މަޝްރޫއުތަކެވެ. ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި އާންމުން ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ވެސް، އެކަމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފަ އެވެ. -- ބޮޑެތި...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 16
މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އިބޫ ވައުދުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ، މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 23
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ނިންމައިދޭން އިބޫ ވައުދުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ގދ، ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓު އަޅައި ނިންމައި ވަރަށް އަވަހަށް ހިދުމަތަށް ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.