31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 23
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ނިންމައިދޭން އިބޫ ވައުދުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ގދ، ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓު އަޅައި ނިންމައި ވަރަށް އަވަހަށް ހިދުމަތަށް ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 32
ނ. ވިހަފަރުގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ނ. ވެލިދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފިނޮޅެއް ކަމަށްވާ، ވިހަފަރުގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 11
މާފަރު އެއާޕޯޓު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ނ. މާފަރުގައި އަޅާފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 8
އެއާޕޯޓް އަޅަން 12 ގެއެއް ހުސްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ހުސްކުރަން ޖެހޭ 18 ގެއެއްގެ ތެރެއިން 12 ގެއެއް ހުސްކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 39
މާފަރަށް ޖެއްސި ފުރަތަމަ ބޯޓާއެކު ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް

ބައި ގަޑިއިރުގެ ދަތުރަކަށްފަހު، މޯލްޑިވިއަންގެ ޑޭޝް8 މަރުކާގެ ބޯޓު، ރަންވޭއަށް ޖެއްސުމާއެކު ބޯޓު ތެރެއިން އިވެން ފެށީ އަތްތިލަބަޑީގެ އަޑެވެ. ހަމަ އެ ވަގުތު ބޯޓުގެ ސްޕީކަރު...

August 14, 2018 19
މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

ނ. މާފަރުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 13
ސަރަހައްދުގެ މައި އެއާޕޯޓަކަށް ވާނީ ހަނިމާދޫ: ރައީސް

ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ބޮޑުކޮށް، ޖެޓުތައް ޖެއްސޭ ފެންވަރުގެ ތަނަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދުގެ މައި އެއާޕޯޓަކަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 36
ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދު: މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނަން

އިތުރު ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދައި ދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ރަށުގައި އިއްޔެ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް އަންނަ މަހު 17ގައި

ނ. މާފަރުގައި އަލަށް ހަދާ އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ޓެސްޓް ފްލައިޓް އަންނަ މަހު 17ގައި ޖެއްސޭ ވަރަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 47
ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވޭ

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަކީ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ރަށަށް އުފަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 24
ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓު އަޅާ ބިންހިއްކަން ހަވާލުކޮށްފި

ގދ، ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓު އަޅާ ބިންހިއްކަން 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (38 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސާ ކުންފުންޏާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 15
ރަށްރަށުގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު މޮޑެލަކަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި އެއާޕޯޓުތައް އަޅަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު މޮޑެލްއަކަށް ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަަމަށްވާ ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 12
އެއާޕޯޓު ހަދަން ހަވާލުކުރަނީ ފައިސާ ހަމަޖެހުނީމަ:ޒަމީރު

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ރަށްރަށް ހަވާލު ކުރަނީ އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހުނީމަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 37
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބިން ހިއްކުން އެމްޓީސީސީ އަށް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ "ހޯރަފުށީ" އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
މާފިނޮޅު ވަރުވާ އަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ، އަޅާނީ އެއާޕޯޓް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށް ވަރުވާއަށް...

March 20, 2018 10
އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ނިންމި މާފިނޮޅު ވަރުވާ އަށް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށް ވަރުވާ...

15 މާޗް

March 15, 2018 21
މާވާރުލުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގދ. މާވާރުލުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް 57 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 10
ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓު ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދާ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ މަސައްކަތްތައް، 53.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 39
ބަޖެޓުގައި ނެތަސް، އެއާޕޯޓުތައް އަޅާނަން: މުނައްވަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން އޮތަސް، އިތުރު ފަސް ރަށުގައި ވެސް އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 89
ދެއްވަދޫގައި ފްލޯޓިން އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ފާސްކޮށްފި

ގއ. ދެއްވަދޫ ބޭރުގައި ފްލޯޓިން އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބޭނުންވެ އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މިއަދު ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 85
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދާނެ ބަޔަކު އަދި ނެތް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ނިންމާފައިވާއިރު އެއާޕޯޓު ހަދަން ސަރުކާރުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 6
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަރާމާތަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ

ވިލާ އެއާ އިން ހިންގަނިކޮށް މިދިޔަ މާޗް މަހު އަތުލި، ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު މަރާމާތުކުރަން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.