25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 106
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ބައެއް ދިރުންތައް އެހެން ތަނަކަށް!

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޮޑު ކުޅި ހިއްކައި އެތަނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު ކުޅީގައި ހުރި ނެތިދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާ ދިރުންތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 8
އެއާޕޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ ލޯނު ހަމަނުޖެހިގެން

ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްތަކެއް ތަރައްގީކުރަން މެލޭޝިއާ ކުންފުންޏަކާއެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުން ބާތިލުނުކުރާ ކަމަށާއި އެ އެއާޕޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ ލޯނު ހަމަނުޖެހިގެން ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 29
ފަސް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި އިތުރު ފަސް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 38
އެއާޕޯޓް އަޅަން ދިނީ ލޯނަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދީގެން

ފަސް ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން އިއްޔެ ހަވާލުކުރި މެލޭޝިއާ ކުންފުނިން އެއާޕޯޓް ހެދުމަށް ނަގާ ލޯނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ދީފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 116
ފަސް ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން މެލޭޝިއާ ބަޔަކަށް ދީފި

ފަސް ރަށެއްގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އަޅަން 57.7 މިލިއަން ޑޮލަރަށް މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 24
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓާ ހަވާލުކޮށްފި

ވިލާ އެއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުން އައި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަތުލައި، އެ ތަން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 51
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ނަގައި މާމިގިލީ އެއާޕޯޓް ޑޮމެސްޓިކަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުނީގެ އަތުން ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލައި އެ ކުންފުނިން ހިންގާ އދ. މާމިގިލީ އެއާޕޯޓް ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 22
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
މޫސުމާބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓުތަކުން މޫސުމާބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އާއި އެއާޕޯޓް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 18
ވިލާ އިން ހިންގާ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ ފެންވަރު ބަލައިފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން އަނެއްކާ ވެސް ފަށްޓަވާފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ސަރުކާރުން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 22
ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓް އަޅާތީ ފިޔޯރީ މީހުން ރަތަށް؟

ގދ. އަތޮޅުގައި އިތުރު އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އާއި ފިޔޯރީ ސާވޭކުރުމަށް ފަހު ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރަން ނިންމުމުން އެކަމާ ފިޔޯރީ މީހުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 26
ފުނަދޫ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ހަ ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ހަ ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 18
ނިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ސާވޭ ކުރަން ފަށަނީ

ފ. ނިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ސާވޭ ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.