24 މެއި

May 24, 2020 70
ނަޝީދާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަ ދެއްކި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފުވެ، ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިގެ މައްސަލަ...

May 24, 2020 2
ރޯދައިގެ އެންމެ އަގުހުރި ޣަނީމާ: ތަޤުވާ އާއި ތަޒުކިޔާ

ރޯދައިގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤުޞަދަކީ ތަޤުވާވެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ. ތަޤުވާވެރި ކަމަކީ މާތް ﷲ ގެ ކޯފާ އާއި ޢަޛާބުން މިންޖު ވާނެ އައްޑަނައެއް ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. މި އައްޑަނަ ތައްޔާރު...

21 މެއި

May 21, 2020
ސީދާމަގު އެނގި، ޝައްކުތައް ފިލުމުން ހަމަޖެހުން ލިބޭ

އިންސާނާ ދުނިޔެ އަށް އައިގޮތާއި މި ކައުނު އުފެދުނު ގޮތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގެ ބޭނުމާއި މަރުވުމަށް ފަހު ކަންހިނގާނެ ގޮތާ މެދު އުފެދޭ ސުވާލު ތަކަކީ އިންސާނާ އޭގެ ޖަވާބު ބޭނުންވާ ސުވާލު ތަކެކެވެ. މާއްދިއްޔަތަށް ލެނބި ހަވާނަފްސު އެދޭ ގޮތަށް ދިރިއުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް ދީލާލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް ވެސް މިފަދަ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބަކަށް...

19 މެއި

May 19, 2020
ފިޠުރަތަށް އިޖާބަ ދިނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ ކަމެއް

އިންސާނާގެ ފިޠުރަތަކީ ކައުނުގެ ތަބީއަތާ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ގުޅޭ ކަމެކެވެ. ފިޠުރަތޭ ބުނާ ބަހުގެ މުރާދަކީ ކައުނުގައިވާ ހަގީގަތްތައް ގަބޫލު ކުރުމާއި ހެޔޮކަމާއި ނުބައިކަން އިހުސާސްވުމަށް އިންސާނާގެ ޠަބީޢަތުން ޖާގަ ލިބިފައި ވުމެވެ. މި ފިޠުރަތުގެ މަތީގައި ދެމިހުންނަ އިންސާނާ އަށް ކައުނުގެ ތަބީއަތާ ފުށުއެރުމެއް ނެތި އަމާންކަމާ އެކު...

18 މެއި

May 18, 2020 105
ނަޝީދާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގުވާހަކަ ދެއްކި މީހަކަށް ދައުވާ

ކުރީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ކީރިތި ރަސޫލާއާ މެދު އިހާނެތި ބަސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ހުށަހަޅުއްވަން އެ މަނިކުފާނު ނިންމަވައިފި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
ރޯދައިގެ މަދަރުސާގެ އަޚްލާޤީ މުޢާހަދާ (ދެވަނަ ބައި)

ރޯދައިގެ މަދަރުސާއިން ލިބޭ މަންފާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނާއާ ﷲ އާ ދެމެދު އަޚްލާޤީ މުޢާހަދާއެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތަކެއް ދަސްވެ އެވެ. މި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސިފަތަކުގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރީގެ ލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެ އެވެ. އެއީ ދޫރައްކާތެރިކުރުމާއި، ޙިލްމުވެރިވުމާއި...

12 މެއި

May 12, 2020
ރޯދައިގެ މަދަރުސާގެ އަޚްލާޤީ މުޢާހަދާ (ފުރަތަމަ ބައި)

ދިރިހުރި ޒަމީރަކާއި ބިރުވެތި ހިތެއް އޮވެގެން، އިންސާނާގެ ނަފްސުގައި ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތައް ހަރުނުލާހާ ހިނދަކު އިންސާނުންގެ މެދުގައި އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ގާއިމުކޮށް ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރަން އުނދަގޫވާނެ އެވެ. ޤާނޫނާއި ގަވައިދުތައް ހުއްޓަސް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ ތަންފީޒެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. މި ހަގީގަތް އިސްލާމް ދީން ވަރަށް...

10 މެއި

May 10, 2020 1
ޚިޟްރުގެފާނު، ފާރެއް ތެދުކުރެއްވި ހާދިސާގެ ފިލާވަޅުތައް

މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ހާދިސާއަކީ ވެސް އެއިން އެތައް ފިލާވަޅުތަކަކާއި އިބުރަތްތަކެއް ލިއްބައިދޭ ހާދިސާ އެކެވެ. މިގޮތުން މި ލިޔުމުގައި މި ބަލައިލަނީ އެ ދެބޭފުޅުންގެ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގި އެންމެ މުހިންމު ތިން ހާދިސާގެ ތެރެއިން ތިންވަނަ އަދި އެންމެ ފަހު ހާދިސާ...

07 މެއި

May 07, 2020
ސުލޫކު ދެމެހެއްޓޭނީ ނަފްސު ހާނުވައިގެން

އިޚްތިޔާރީ ސުލޫކެއް އިންސާނާގެ ކިބައިން ފެނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ، އެ ސުލޫކާ ގުޅޭ ފިކުރު ސިކުނޑިން ގަބޫލުކޮށް އެކަމަށް ކަށަވަރުކަން ލިބުމެވެ. ދެވަނަ ފިޔަވަޅަކީ، ސިކުނޑިން ފޮނުވާ ފިކުރު، ހިތުން ބަލައިގަތުމާއި އެއަށް ރުހުން ލިބުމެވެ. މި ދެ ފިޔަވަޅާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ދެ ލިޔުމެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނެ...

05 މެއި

May 05, 2020 2
ޚިޟްރުގެފާނު، ކުއްޖަކު ގަތުލުކުރެއްވި ހާދިސާގެ ފިލާވަޅު

މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ހާދިސާ އަކީ ވެސް އެއިން އެތައް ފިލާވަޅުތަކަކާއި އިބުރަތްތަކެއް ލިއްބައިދޭ ހާދިސާ އެކެވެ. މިގޮތުން މި ލިޔުމުގައި މި ބަލައިލަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގި އެންމެ މުހިންމު ތިން ހާދިސާގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ހާދިސާ ކަމުގައިވާ، ކުއްޖަކު...

03 މެއި

May 03, 2020 1
ސުލޫކު ބަދަލުކުރަން ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ހިތް

އިންސާނާގެ ކިބައިން (އިޚްތިޔާރީ) ސުލޫކެއް ފެނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ، އެ ސުލޫކާ ގުޅޭ ފިކުރު ސިކުނޑިން ގަބޫލުކޮށް އެކަމަށް ކަށަވަރުކަން ލިބުމެވެ. މި ފިޔަވަޅާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ލިޔުމެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެ އެވެ. މިއީ ފެށުމަށްޓަކައި މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށް ވިއަސް، ސުލޫކު ބައްޓަންކުރަން ނުވަތަ...

01 މެއި

May 01, 2020
އިމްތިހާނުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ހަނދާންކޮށްލަން ޖެހޭ ކަންކަން

ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި އިންސާނުން އިމްތިހާނު ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ، އެސަބަބަކަށްޓަކައި ދިރިހުރުމާއި މަރުވުން ﷲ ލެއްވެވި ސަބަބެވެ. (އަލްމުލްކު 2). އެހެންކަމުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އިންސާނުން އިމްތިހާނު ކުރެވެމުން ދެ އެވެ. މިގޮތުން ބިރުވެރިކަމާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިކުރެއްވުމާއި މުދާތަކާއި ފުރާނަތަކާއި...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020
ސުލޫކު ބަދަލުކުރަން ފުރަތަމަކަމަކީ ފިކުރު އިސްލާހުކުރުން

އިންސާނާގެ ކިބައިން ސުލޫކެއް ފެނިގެންދާނީ އޭނާގެ ނަފްސުގައި ތިން ކަމެއް ތަރުތީބުވެގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެ ސުލޫކާ ގުޅޭ ފިކުރަށް ސިކުނޑިން ކަށަވަރުކަން ލިބި ހަރުލުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ހިތުން އެ ފިކުރު ބަލައިގަނެ އެއަށް ރުހުން ލިބުމެވެ. ތިންވަނަ ކަމަކީ، އެ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގުނަވަންތަކަށް ހިތުން އަމުރު ނެރުމެވެ. ޝައިޠާނުން އެދޭ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 2
ޚިޟްރުގެފާނު ނަވެއް ފޫދުއްވާލި ހާދިސާއިން ލިބޭ ފިލާވަޅު

މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ހާދިސާ އަކީ ވެސް އެއިން އެތައް ފިލާވަޅުތަކަކާއި އިބުރަތްތަކެއް ލިއްބައިދޭ ހާދިސާ އެކެވެ. މިގޮތުން މި ލިޔުމުގައި މި ބަލައިލަނީ އެ ދެބޭފުޅުން އެކުގައި ކުރެއްވި އުނގެނުމުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގި އެންމެ މުހިންމު ތިން ހާދިސާގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ހާދިސާ ކަމުގައިވާ، މިސްކީނު...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 45
ރާއްޖޭގައި ނަމޫނާ ދެއްކި ނޭޕާލް ޒުވާނާ އިސްލާމްވެއްޖެ

މީގެ ކުރިން އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި އޭނާ ހޯދީ ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުން ލިބުނު އާމްދަނީން ބައެއް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ގައުމު ނޭޕާލްގެ ނިކަމެތި ކުދިންނަށް ހޭދަކުރަމުން އަންނާތީ އެވެ. އެފަދަ އުފާވެރި އެހެން ހަބަރެއް މިއަދު ދިވެހިންނަށް އޭނާ ދިނީ އިސްލާމް ވިކަން އިއުލާންކޮށްގެންނެވެ.

April 24, 2020
މުސީބާތުގެ ހާލަތުގައިވެސް ރޯދަމަހުގެ ހެޔޮކަން ލިބިގަތުން

މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް މި އައީ މުޅި ދުނިޔެ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ މުޞީބާތުގެ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށެވެ. ފަރްޟު ނަމާދުތަކާއި ތަރާވީޙު ނަމާދާއި ދަމުނަމާދާއި ދީނީ ދަރުސްތަކާއި...

April 24, 2020 30
ލޮކްޑައުންގައި ތިބެ ޖަމާއަތުގައި ތަރާވީހް ކުރަނީ

އިސްލާމިކް މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި ތަރާވީހް ނަމާދުކުރަނީ ލޮކްޑައުންގައި ތިބި އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 11
ކަރަންޓީނާ އެކު އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތު

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ބިރުވެރކަމުގެ ތެރޭގައި ގައުމުތަކުގެ މީހުން ތިބެން ޖެހިފައި ވަނީ ބަންދުގަ އެވެ. މިކަމާ ހެދި ދިމާވާ އެކި ކަހަލަ އިޖުތިމާއި އަދި ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020
ނަފްސުގެ ޖިހާދަށް ފަރިތަކުރާ މައްސަރަށް ތައްޔާރުވުން

ރިވެތި އަޚްލާޤާއި މާތް ސިފަތައް ލިބިގަތުމާއި ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ހިކުމަތާއި ވިސްނުންތެރިކަން ބޭނުންކުރުމުގެ ގާބިލުކަން އިންސާނާ އަށް ﷲ ވަނީ ދެއްވައިފަ އެވެ. ހަމައެއާ އެކު މި ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރުހެލިވެ ނުބައި ނުލަފާ މީހަކަށްވުމުގެ ގާބިލުކަން ވެސް ﷲ ވަނީ އިންސާނާ އަށް ދެއްވައިފަ އެވެ. މި ދެބައި ދެއްވާފައިވުމުގެ ބޭނުމަކީ މި...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 4
ނަމާދާއި ދުއާ އިން ނަފްސަށް ހަމަޖެހުން ލިބޭ

މުއުމިނުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން ލިބެން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ދުއާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ މާއްދިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް އެއިން މަހްރޫމުވެފައިވާ، އެކަމަކު ކަލާނގެ އަށް އީމާންވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް މުހިންމު ނިއުމަތެކެވެ. މުއުމިނުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން ފަސް ނަމާދު...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 2
މުސީބާތްތައް ތަހައްމަލް ކުރުމާއި ކެތްތެރިވުން

އިންސާނުންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ހަނދާންނެތޭ ބައެކެވެ. އިންސާނުންނަށް އިންސާނުންނޭ ކިޔޭ އެއް ސަބަބަކީ އެމީހުންގެ ކިބައިގައި މިސިފަ ހުރުން ކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެ އެވެ. މިގޮތުން ހުރިހާ ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން އިންސާނާ އަށް ނިޢުމަތްތައް އަބަދުމެ ލިބެމުންދާއިރުވެސް އޭގެ މަތިން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އިންސާނުން...

27 މާޗް

March 27, 2020 4
މުޞީބާތަކީ ﷲ އަށް ރުޖޫޢަވާން ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް ހެދުން

ކައުނުގައިވާ އިލާހީ ޙިކުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޙިކުމަތަކީ، ތަފާތު އެކިއެކި މުސީބާތްތަކުން ﷲ ގެ އަޅުތަކުން އިމްތިހާނު ކުރެވިގެން ދިއުމެވެ. މިގޮތުން ބިންހެލުމާއި އެކިއެކި ޠޫފާންތައް އައުމާއި، ބަލިމަޑުކަމާއި ތަދުމަޑުކަން ފެތުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިނގައެވެ. މިކަންކަން ހިނގުމަށް ﷲ މެދުވެރި ކުރައްވާ ސަބަބުތަކަކީ ކައުނުގައި...

20 މާޗް

March 20, 2020 42
ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރާ ފުރަތަމަ ދުވަސް!

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި މިއަދަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަހެކެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ތާރީހުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެ އާއި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުކުރު ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ފުރަތަމަ...

March 20, 2020 13
މުސީބާތްތައް މެދުވެރިވުމުގައި ގިނަ ހިކުމަތްތަކެއްވޭ

ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި އިންސާނުން ތަފާތު އާފާތްތަކާއި މުސީބާތްތަކާއި ކާރިސާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ބިންހެލުމާއި ވަޔާއި ވާރޭގެ ޠޫފާން ފަދަ ސީދާ ޠަބީޢީ ސަބަބުތަކުން މެދުވެރިވާ...