15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 28
"ލަހްވު" ގެ ހުކުމްގެ ކުރިން އޭގެ މާނަ އެނގެންޖެހޭ

ޢަރަބި ބަހުގެ ލަފުޒެއް ކަމުގައިވާ "ލަހްވު" އަކީ ލަވަޔާއި މިޔުޒިކްގެ މާނައިގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ލަފުޒެކެވެ. ލަވަޔާއި މިޔުޒިކްގެ ހުކުމާ މެދު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހަރާމް ކަމަށް ވިދާޅުވާތީވެ "ލަހުވު"ގެ މާނަ ވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ދޭހަ ވެފައި ވަނީ ޙަރާމް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަންޏެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 1
ދީނީ އިލްމުވެރިން ސައުދީގައި ހައްޔަރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ސަރުކާރާ ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެކްޓިވިސްޓުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017
މިއީ ތައުބާވެ ނަފްސު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މޫސުމެއް

އިސްލާމް ދީނުގައި ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަންތައްތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން އިންސާނާ ކުށްތަކުން ދުރުހެލިކޮށް އަބަދާއި އަބަދު ތައުބާވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތަކެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އަދާކުރާ ނަމާދުތަކާއި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ކުރާ ހުކުރު ނަމާދާއި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް މަހު ހިފާ ރޯދަ އާއި އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ނެރޭ ޒަކާތާއި...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 19
ޒިޔާރަތް މިސްކިތާއި ޖަމީލު މިސްކިތް ތަޅާލައިފި

ހިލާލީގޭ ކައިރީ ހުންނަ މާލޭގައި ޒަމާންވީ މިސްކިތެއް ކަމަށް ވާ ޒިޔާރަތް މިސްކިތާއި އަލިވާގެ ކައިރީގައި ހުންނަ މުހައްމަދު ޖަމީލް (ފައިފުހޭ) މިސްކިތް ތަޅާލައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017
ޙައްޖުގެ ތެރެއިން ވެސް ތަޤުވާ ހާސިލު ކުރެވެންވާނެ

އިސްލާމް ދީނުގެ ހުރިހާ އަޅުކަމަކުން ވެސް ހާސިލު ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ އަމާޒަކީ ތަގުވާވެރިކަން އިތުރު ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރެއިން މިކަން ހާސިލު ކުރާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ތަލްބިޔާ ކިޔުމާއި، ޠަވާފުކުރުމާއި، ސަޢުޔުކުރުމާއި، ޢަރަފާތުގައި ހުރުން ފަދަ ޙައްޖުގެ ރުކުންތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި ސުންނަތްތައް...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017
މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ހަނދުކޭތައެއް ހިފާނެ

މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ފެންނަ ގޮތަށް ފަޅި ހަނދުކޭތައެއް ހިފާނެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017
ހެޔޮގޮތުގައި މުއާމަލާތު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި ވެސް މީސްތަކުން ހެޔޮ ގޮތުގައި މުއާމަލާތުތައް ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ އަދުލުވެރި ގޮތުގައި އިންތިޒާމު ކުރުމަށްޓަކައި ނުހަނު ބޭނުންތެރި އަދި މުހިންމު ކަމެކެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ އެކިއެކި އުސޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރޭގައި މިކަމަށް ބާރު ލިބޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން...

21 ޖުލައި

July 21, 2017 4
ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށް އިންސާފުން ނޫނީ ބަސް ނުބުނާތި!

ބަސްބުނެ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ހައްގެކެވެ. އަދިކިއެއްތަ، އެއީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ހަމަ ކޮންމެހެން މުސްލިމުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެނީ، އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގައި ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީ ކުރަން ޖެހެ އެވެ. (އައްތައުބާ 71). އަމިއްލަ ރައުޔަށް...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 50
ނަމާދަށް ގެންދަން ހަވާލުވީ ސަރުކާރު ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައި

ބޮޑު މުސާރައެއް ދީގެން، ފަސް ވަގުތު ނަމާދަށް ގެންދާނެ މީހަކު ހޯދަން މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ފޭސްބުކްގައި މީހަކު ކުރި އިއުލާނަށް، ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 58
16،000 ރުފިޔާއަށް ނަމާދަށް ގެންދާނެ މީހަކު ހޯދަނީ

ފޭސްބުކުން ފެނުނު މި އިއުލާނުގައި އޮތީ، ފަސް ވަގުތު ނަމާދަށް ގެންގޮސް ދޭނެ މީހަކު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ޝަރުތަކީ ސައިކަލް ދުއްވަން އެނގުމެވެ. މުސާރައަކީ މަހަކު 16،000 ރުފިޔާ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 17
ފަލަކީ ގޮތުން މާދަމާ އަކީ އީދު

މިއަދަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ވުމުން، އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، ޝައްވާލް މަހަށް ހަނދު ބެލުން އޮންނާނެ އެވެ. މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު ހަނދު ފެނިއްޖެ ކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، މާދަމާ އަކީ މި އަހަރު އުފާވެރި ފިތުރު އީދު ދުވަހެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017
ރޯދައިގެ ފިލާވަޅުތައް ފަހަށް ވެސް ދެމިހުންނަން ޖެހޭ

ނަފްސު ތަޒުކިޔާ ކޮށް ޝަހުވަތްތަކުގެ ކުރިމަތީ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހިތްވަރާއި ކެތްތެރިކަމާއި ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމަށް ލިބޭ މުހިންމު ފުރުސަތެއް ކަމުގައި މެނުވީ ރަމަޟާން މަސް ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ބުއްދިވެރި މުސްލިމުން މި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ.

22 ޖޫން

21 ޖޫން

June 21, 2017 7

20 ޖޫން

June 20, 2017 2

19 ޖޫން

June 19, 2017 2
ރިވެތި އަޚުލާގު ދެމެހެއްޓުމަށް އީމާންތެރިކަން މުހިންމު

އިންސާނުންގެ ތެރޭ އަޚުލާގީ ރިވެތި ސިފަތައް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ އީމާންކަމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފަ އެވެ. އިންސާނީ ޣަރީޒާތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި އަޚުލާގީ އެކިއެކި ފަލްސަފާތަކުން ރިވެތި އަޚުލާގު ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނަސް މިކަންކަމުން އަދި ނުފުދޭނެ އެވެ. އަދިކިއެއްތަ، އީމާންކަމާ ނުލައި ގިނަ ފަހަރު މީގެ ތެރެއިން...

18 ޖޫން

June 18, 2017 6

13 ޖޫން

June 13, 2017 6

12 ޖޫން

June 12, 2017 1
އިންސާނާގެ ނަފްސާނީ ބޭނުންތައް ހާސިލު ކުރުން

ކެއިންބުއިމާއި ޖިންސީ ޝަހުވަތާއި މުދަލާއި ފައިސާ ފަދަ މާއްދީ ބޭނުންތަކަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ހަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކީ މި ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އިންސާނާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނާގެ ތަބީއަތަށް ބަލާއިރު މި ދެންނެވި...

11 ޖޫން