09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 2
އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކޮށްގެން އުންމީދުތައް އާލާ ކުރުން

އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ލިބި ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށްޓަކައި އުންމީދަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އެހެނީ އުންމީދަކީ މީހާގެ ކަންނެއްކަން ފިލުވާލައި ހީވާގިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ލިބޭ ބާރެކެވެ. ނާކާމިޔާބުވުމުގެ ފިކުރުތައް ސިކުނޑިން ދުރުކޮށް ނަފްސަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 16
އޮޅުންބޮޅުން: ހަރުކަށި ވިސްނުން

އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ އެއްޗަކާ އެއްބަސްވެވަޑައި ނުގެންފާނެ އެވެ. އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މި ޚިޔާލާ އިދިކޮޅަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފާނެ އެވެ. ނުވަތަ ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ އެވެ. އެއީ ވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުމީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ބޮޑުވަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވެސް...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 17
އިސްލާމީ ޝަރީއަތުން ގެރެންޓީ ކޮށްދެނީ ހެވާއިލާބަ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުން ގެރެންޓީ ކޮށްދެނީ ފަރުދުންނާއި ޖަމާއަތުގެ ހެވާއިލާބަ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 19, 2017 1
ކޮލަމް ކޯދު:ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް 12

(ޖެނުއަރީ 5ގެ އަދަދާ ގުޅޭ)

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 11
ވަގުފް ބިލްޑިންގް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ވަގުފު ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އިމާރާތްކުރި ނުވަ ބުރީގެ އިމާރާތް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 31
"އެހެން ދީންތައް ގެންނަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރޭ"

ރާއްޖެ އަށް އެހެން ދީންތައް ގެންނަން ބޭރުގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 2
އެހެންމީހުންނާ މެދު ވިސްނައި ހައްގުތައް ދޭންޖެހޭ

އެހެން މަޚްލޫޤުންނާ ޚިލާފަށް މާތްﷲ އިންސާނުން ހައްދަވާފައި ވަނީ އެ ނަސްލުގެ އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅޭ ގޮތަށެވެ. އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅިގެން ނޫނީ އިންސާނުންނަށް ދިރިއުޅުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް އިންސާނާގެ އެހެން ތަބީއަތްތަކަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ވެސް އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަކާއި އެދުންތަކެއް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 1

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 1
އިންތިޚާބުގައި ދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ: ކޯޓު

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 3) - އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ހޯދަން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދީން ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 2
މަސައްކަތް ދަސްކުރުމާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އޭގެ މާތްކަމާއި އެ ކަމުގައި ތަބާވާން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތަކަށް އިސްލާމް ދީން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވެ އެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ލިޔުމެއްގައި ވާނީ އަލިއަޅުވާލެވިފަ އެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 73
ޚިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެ، މެދު ޒިޔާރަތް ހުޅުވައެއް ނުލާނެ

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް މި އަހަރު ފާހަގަކުރަން މެދު ޒިޔާރަތް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައި އެތަނުގެ އެތެރެ ދައްކާލަން ސަރުކާރުން ނިންމުމުން ބައެއް އިލްމުވެރިން އެކަމާ ހިޔާލުތަފާތުވެ ފާޑުކިޔުމުން، އެތަން ހުޅުވާނުލާން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 3
ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މާތްކަން

އިސްލާމް ދީނަކީ އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތާއި އުޚުރަވީ ހަޔާތް ޝާމިލުވާ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންހަޖެވެ. ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި އޭގެ މާތް ކަމާއި އެކަމުގައި ތަބާވާން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތައް އިސްލާމް ދީނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވެ...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 5
އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ އަސާސްތައް

އިސްލާމް ދީނުގައި ރިވެތި އަޚުލާޤަކީ ވަކި އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އިބްނުލް ޤައްޔިމް އަލްޖަވްޒިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އުނދަގޫ ކުރުންތަކުން ދުރުހެލިވުމާއި ދަތިތައް ތަހައްމަލު ކުރުން ކަމުގަ އެވެ. ސަބަބަކީ ދިރިއުޅުމުގައި އިންސާނާގެ ސުލޫކު ވަކި މިންގަނޑަކަށް...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 2
ދެމަފިރިންނަށް ވެސް އަދުލުވެރި ގޮތް އިސްލާމް ދީނުގައި އޮވޭ

އިސްލާމް ދީނަކީ ފިރިހެނުންނަށް ބޭއިންސާފުވުމެއް ނެތި ހައްގުތައް ދޭ ފަދައިން އަންހެނުންގެ ތަބީއަތާއި ފިތުރަތާއި އަންހެނުންގެ ޒިންމާތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރެވިގެން އަންހެނުންނަށް ވެސް ހައްގު ދަރަޖަ ދޭ ދީނެކެވެ. މި ދަރަޖަ ލިބިގެން ދާއިރު ދެ ބާވަތެއްގެ ބޭއިންސާފުން ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ސަލާމަތްވެ އެވެ. އެއީ އިސްލާމް ދީން ރަނގަޅަށް ދޭހަ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 7
މުދަލު ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފި، މީހަކަށް 900ރ.

ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް 900ރ.ގެ މަގުން މުދަލު ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 11
ފަތުވާ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމުގެ ބާރު ރައީސަށް

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 6
ދީނީ ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމަށް މެންކު އެހީވަނީ

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 12
އިސްލާމީ އުއްމަތާ ގުޅުން ބަދަހިވެއްޖެ: ޝަހީމް

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި އިސްލާމީ އުއްމަތާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވެއްޖެ ކަމަށް އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 19, 2016 1
އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ފަންޑުގައި ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ކުރަން ހުޅުވި ފަންޑުގައި ހަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެބަހުރި ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އަމިއްލަ...

November 19, 2016 31
އަނެކާއާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ނަމަ ދުނިޔެ އަމާންވާނެ: ޖިހާދު

އެކަކު އަނެކަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާކަމަށް ވާ ނަމަ ދުނިޔެއަށް ހަަމަޖެހުން އަންނާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު، ބައިނަލްއަގުވާމީ އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 2
އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ އިންތައް ދެނެގަތުމުގެ މުހިންމުކަން

އަޚުލާޤުގެ އިންތަކޭ ބުނާ ބަހުގެ މުރާދަކީ ހެޔޮ ނުބައި ނުވަތަ ރަނގަޅު ނުރަނގަޅު ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި އެ ދެމެދުގައިވާ އިން ފާރެވެ. އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަޚްލާޤުގެ މަތީ ދެމި ހުރުމަށްޓަކައި މި ދެންނެވި އިންތައް ދެނެގަތުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އެއީ އެ އިންތައް ފަހަނަ އަޅައި ނުދިއުމަށްޓަކަ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 5
މުސްހަފު މާލްދީބްގެ އެއް ލައްކަ ކޮޕީ ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް ހަދިޔާކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފެށި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެއް ލައްކަ ކޮޕީ ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކޮޕީތައް މިއަހަރުގެ...

November 16, 2016 3
މާވެޔޮ މިސްކިތް ފަސްބުރި އަށް އިމާރާތް ކުރަނީ

މިހާރު ތަޅާލާފައިވާ މަސްޖިދު ބަހާއުއްދީން (މާވެޔޮ މިސްކިތް) ޒަމާނީ ފެންވަރަށް، ފަސް ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 2
އިންސާނާގެ ބާރުތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން

އިންސާނުންނަށް ޤުދުރަތުން ލިބިފައިވާ އެކިއެކި ބާރުތަކާއި ކައުނުގައި އިންސާނާ އަށްޓަކައި ކިޔަމަންތެރި ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި އެއް ބަޔަކީ އެމީހުންނާއި ދެންތިބި އެހެން މީހުންނަށް ވެސް އެއިން ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތުގައި އޭގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފާ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް އަނެއް ބަޔަކީ އެބަޔަކަށް ނުވަތަ އެހެން...