03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 3
އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ މަގުސަދުތައް ދެނެގަތުން މުހިންމު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ބާވައިލައްވާފައިވަނީ މީސްތަކުންގެ މާއްދީ އަދި މައުނަވީ، ފަރުދީ އަދި ޖަމާޢީ، ދުނިޔަވީ އަދި އުޚުރަވީ މަސްލަހަތުތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށެވެ. އަދި އަދުލާއި އިންސާފާއި ވަޒަން ހިފެހެއްޓުމާއި ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުން ފަދަ މުހިންމު ސިފަތައް ހިމެނޭ ގޮތެއްގައި މަސްލަހަތުތައް ފުއްދައި ދިނުމަށެވެ. އެހެންވެ އިސްލާމީ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 4
އާއިލާ އާއި މުޖުތަމައަށް ވެސް އަދުލުވެރިކަން ބޭނުން

އިސްލާމް ދީން ބިނާވެފައިވާ އަސާސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ އާއިލާތަކާއި މުޅި މުޖުތަމައުގައި އަދުލުވެރިކަން ގާއިމު ކުރެވިފައި އޮތުމެވެ. އެހެންވެ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައި ވެއެވެ. އަނިޔާވެރިން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑި ނުގަންނަވާނޭ ކަމާއި (އާލް ޢިމްރާން 57) އަނިޔާވެރިންނަށް ވޭންދެނިވި...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 6
އިޚުތިލާފީ މައްސަލަތަކުގައި ވަކި ރައުޔަކަށް ބުރަނުވުން

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އެންމެހާ ހުކުމްތަކަށް ބަލާއިރު އެ އަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ މައިގަނޑު ވަރަށް ގިނަ އުސޫލީ ހުކުމްތަކެއްވެ އެވެ. އެކަމަކު ހަމަ އެއާ އެކު ހާލަތު ބަދަލުވުމުން ބަދަލުވާ، ނުވަތަ އައު ކަމެއް ކުރިމަތިވުމުން އައު ޙުކުމެއް ނެރެވޭ، ނުވަތަ ތަފާތު އިޚްތިޔާރުތަކަށް މަގު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަރުޢީ ބައެއް ހުކުމްތަކެއް...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017
ހިޖުރައިގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރުން އިބުރަތް ހާސިލް ކުރުން

ހިޖުރީ ގޮތުން އަހަރެއް ނިމި އަނެއް އަހަރު ފެށިގެންދާ އިރު މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ ހަނދާން އާވެގެން ދެ އެވެ. މައްކާގައި މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި ދީނަށް ގޮވާލެއްވުމަށް އެޅުނު ހުރަސްތަކާއި ކީރިތި ރަސޫލާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، އާއި އަޞްޙާބުން މަދީނާ އަށް ވަޑައިގަތުމުގައި އުފުއްލަވަން...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 15
އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެ އިސްލާމްވިތާ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަކި އޮފީހެއް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 28
"ލަހްވު" ގެ ހުކުމްގެ ކުރިން އޭގެ މާނަ އެނގެންޖެހޭ

ޢަރަބި ބަހުގެ ލަފުޒެއް ކަމުގައިވާ "ލަހްވު" އަކީ ލަވަޔާއި މިޔުޒިކްގެ މާނައިގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ލަފުޒެކެވެ. ލަވަޔާއި މިޔުޒިކްގެ ހުކުމާ މެދު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހަރާމް ކަމަށް ވިދާޅުވާތީވެ "ލަހުވު"ގެ މާނަ ވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ދޭހަ ވެފައި ވަނީ ޙަރާމް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަންޏެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 1
ދީނީ އިލްމުވެރިން ސައުދީގައި ހައްޔަރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ސަރުކާރާ ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެކްޓިވިސްޓުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017
މިއީ ތައުބާވެ ނަފްސު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މޫސުމެއް

އިސްލާމް ދީނުގައި ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަންތައްތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން އިންސާނާ ކުށްތަކުން ދުރުހެލިކޮށް އަބަދާއި އަބަދު ތައުބާވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތަކެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އަދާކުރާ ނަމާދުތަކާއި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ކުރާ ހުކުރު ނަމާދާއި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް މަހު ހިފާ ރޯދަ އާއި އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ނެރޭ ޒަކާތާއި...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 19
ޒިޔާރަތް މިސްކިތާއި ޖަމީލު މިސްކިތް ތަޅާލައިފި

ހިލާލީގޭ ކައިރީ ހުންނަ މާލޭގައި ޒަމާންވީ މިސްކިތެއް ކަމަށް ވާ ޒިޔާރަތް މިސްކިތާއި އަލިވާގެ ކައިރީގައި ހުންނަ މުހައްމަދު ޖަމީލް (ފައިފުހޭ) މިސްކިތް ތަޅާލައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017
ޙައްޖުގެ ތެރެއިން ވެސް ތަޤުވާ ހާސިލު ކުރެވެންވާނެ

އިސްލާމް ދީނުގެ ހުރިހާ އަޅުކަމަކުން ވެސް ހާސިލު ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ އަމާޒަކީ ތަގުވާވެރިކަން އިތުރު ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރެއިން މިކަން ހާސިލު ކުރާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ތަލްބިޔާ ކިޔުމާއި، ޠަވާފުކުރުމާއި، ސަޢުޔުކުރުމާއި، ޢަރަފާތުގައި ހުރުން ފަދަ ޙައްޖުގެ ރުކުންތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި ސުންނަތްތައް...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017
މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ހަނދުކޭތައެއް ހިފާނެ

މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ފެންނަ ގޮތަށް ފަޅި ހަނދުކޭތައެއް ހިފާނެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017
ހެޔޮގޮތުގައި މުއާމަލާތު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި ވެސް މީސްތަކުން ހެޔޮ ގޮތުގައި މުއާމަލާތުތައް ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ އަދުލުވެރި ގޮތުގައި އިންތިޒާމު ކުރުމަށްޓަކައި ނުހަނު ބޭނުންތެރި އަދި މުހިންމު ކަމެކެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ އެކިއެކި އުސޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރޭގައި މިކަމަށް ބާރު ލިބޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން...

21 ޖުލައި

July 21, 2017 4
ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށް އިންސާފުން ނޫނީ ބަސް ނުބުނާތި!

ބަސްބުނެ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ހައްގެކެވެ. އަދިކިއެއްތަ، އެއީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ހަމަ ކޮންމެހެން މުސްލިމުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެނީ، އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގައި ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީ ކުރަން ޖެހެ އެވެ. (އައްތައުބާ 71). އަމިއްލަ ރައުޔަށް...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 50
ނަމާދަށް ގެންދަން ހަވާލުވީ ސަރުކާރު ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައި

ބޮޑު މުސާރައެއް ދީގެން، ފަސް ވަގުތު ނަމާދަށް ގެންދާނެ މީހަކު ހޯދަން މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ފޭސްބުކްގައި މީހަކު ކުރި އިއުލާނަށް، ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 58
16،000 ރުފިޔާއަށް ނަމާދަށް ގެންދާނެ މީހަކު ހޯދަނީ

ފޭސްބުކުން ފެނުނު މި އިއުލާނުގައި އޮތީ، ފަސް ވަގުތު ނަމާދަށް ގެންގޮސް ދޭނެ މީހަކު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ޝަރުތަކީ ސައިކަލް ދުއްވަން އެނގުމެވެ. މުސާރައަކީ މަހަކު 16،000 ރުފިޔާ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 17
ފަލަކީ ގޮތުން މާދަމާ އަކީ އީދު

މިއަދަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ވުމުން، އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، ޝައްވާލް މަހަށް ހަނދު ބެލުން އޮންނާނެ އެވެ. މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު ހަނދު ފެނިއްޖެ ކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، މާދަމާ އަކީ މި އަހަރު އުފާވެރި ފިތުރު އީދު ދުވަހެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017
ރޯދައިގެ ފިލާވަޅުތައް ފަހަށް ވެސް ދެމިހުންނަން ޖެހޭ

ނަފްސު ތަޒުކިޔާ ކޮށް ޝަހުވަތްތަކުގެ ކުރިމަތީ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހިތްވަރާއި ކެތްތެރިކަމާއި ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމަށް ލިބޭ މުހިންމު ފުރުސަތެއް ކަމުގައި މެނުވީ ރަމަޟާން މަސް ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ބުއްދިވެރި މުސްލިމުން މި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ.

22 ޖޫން

21 ޖޫން

June 21, 2017 7

20 ޖޫން

June 20, 2017 2