21 ޖުލައި

July 21, 2016 9
ކޮލަމް ކޯދު: ކީރިތި ޤުރުއާން ފަހުމްވުމަށް މަގެއް 1

"ކީރިތި ޤުރުއާނު ފަހުމްވުމަށް މަގެއް" މި ސިލްސިލާ ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ، މި ސިލްސިލާ އަށް ދީފައިވާ ނަމުން އިޝާރަތް ކުރެވޭ ފަދައިން، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މާނަ ދެނެގަތުމަށް އެހީވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން މަގެއް ކޮށައިދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ރިސާލަތަކީ، މެސެޖަކީ، ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ދެވޭތޯ...

16 ޖުލައި

July 16, 2016
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ 300،000 މިސްކިތުގައި ޚުތުބާ ދީފި

ޑާކާ (ޖުލައި 16) - ބަންގްލަދޭޝްގައި ހައްދު ފަހަނަޅާ ދިއުމުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެ ގައުމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 300،000 މިސްކިތުގައި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އިއްޔެ ޚުތުބާ ދީފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016
ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ވާގިވެރިކަން ހޯދުން

ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި އިންސާނާ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނުފުދޭނެ އެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމުގައި ތަފާތު ދަތިތަކާއި ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތި ނުލައިވެސް ނޫޅެވޭނެ އެވެ. މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ކެތް ކުރުމާއި ގެއްލުން ދެނިވި ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެގެން ހުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ފަހުން ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ކުރެވިދާނެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2016
އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކްރިސްޓިއަނަކު ހޯދަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 13) - ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކްރިސްޓިއަނަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޕާކިސްތާނުގެ ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 3
އަޅުކަމުގެ ޢަމަލުތައް ގަބޫލުކުރައްވާ ތިން ޝަރުތު

އަޅުކަންތަކާއި އެނޫންވެސް ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރަމުންދާ އިރު އެ ޢަމަލުތައް ފުރިހަމަތޯ ނުވަތަ ﷲގެ ހަޒްރަތުގައި އެކަންކަން މަޤްބޫލުވެގެން ވޭތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ވެސް މުހިންމުވާނެ ކަމެކެވެ. އެއީ އަމަލުތައް ބޭކާރު ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުދިއުމަށްޓަކަ އެވެ. ވީމާ ޢަމަލުތައް ފުރިހަމަ ވުމުގެ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބައިކަން...

28 ޖޫން

June 28, 2016 4
ރޯދައިގެ ތަޖުރިބާކުރި ޣައިރު މުސްލިމެއްގެ ވާހަކަ

އެމެރިކާގެ ޑެޓްރޮއިޓް މެޓްރޯ ސަރަހައްދުގައި މުސްލިމުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ރަމަޟާން މަހު އެ މީހުން ރޯދަ ހިފަމުން ދާއިރު އެ މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ ޣައިރު މުސްލިމުންގެ އެތައް ބަޔަކު މުސްލިމުންނާ ބައިވެރިވެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ޣައިރު މުސްލިމުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ މީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މުސްލިމުންނާ ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ރޯދަ...

27 ޖޫން

June 27, 2016 7
މިއަންމާގައި މިސްކިތެއް ތަޅާލުމާ އެކު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ނޭޕީޑޯ (ޖޫން 27) - މިއަންމާގައި ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުންގެ ގްރޫޕަކުން މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ އަވަށެއްގައި ހުރި މިސްކިތެއް ތަޅާލުމާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސިފައިން ނެރެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 2
މޮޑެލަކާ އެކު ސެލްފީ ނެގި އިލްމުވެރިޔާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 26) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލްކުރާ އަންހެން ކުއްޖަކާ އެކު ސެލްފީއެއް ނެގި އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިއަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
އެންމެން ވެސް ރީސިޓް ނުލިބޭނެ އިމްތިހާނެއްގައި

އިމްތިޙާނު އައުމުން ދަރިވަރުން ހުރިހާ ވަގުތުތަކެއް ހުސްކޮށްލައިގެން ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެ އެވެ. ފޯނުކުރުމާއި ޗެޓްކުރުމާއި ނެޓަށް ވަނުން ވެސް ހުއްޓި ދެ އެވެ. އެއް ކުއްޖަކު އަނެއް ކުއްޖަކާ ބައްދަލުވާ އިރު ފެންނަނީ ކަންބޮޑުވެ ހާސްވެފައިވާ ތަނެވެ. ސުވާލު ކަރުދާހުގެ ގޮތް ނޭނގޭތީ އެވެ. އިމްތިޙާނު އުދަނގޫވެދާނެތީ...

19 ޖޫން

June 19, 2016 3
ކައުނު ވުޖޫދުވުމަކީ ﷲ ވޮޑިގެންވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހެކި

ﷲ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، ވޮޑިގެންވާ ކަމުގެ ބުއްދީގެ ދަލީލުތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ވަރުގަދަ ދަލީލަކީ ކައުނުގައި މިވާ އެންމެހައި މަޚްލޫޤުން ވުޖޫދުވެފައި ވުމުން އެ ވުޖޫދު ކުރުވި ފަރާތެއް ވާން ލާޒިމު ވުމެވެ. ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ވަކި ގޮތަކަށް އޮވެފައި އޭގެ ހާލަތު އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވާނަމަ އެބަދަލު އައުމަށް...

15 ޖޫން

June 15, 2016 3
ސިހުރުން ސަލާމަތް ވުމުގެ މަގަކީ އީމާންތެރިކަން

މާތް ﷲ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ޝިފާއެއް ނުވާނެ ކަމީ ތެދު ހަގީގަތެކެވެ. ކީިރިތި ގުރްއާނުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ އެވެ! "އަދި ﷲ، ތިބާޔަށް ގެއްލުމެއް މެދުވެރިކުރައްވާނަމަ، އެކަލާނގެ މެނުވީ އެކަން ފިއްލަވާނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުވެއެވެ." އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް އޮތީ...

14 ޖޫން

June 14, 2016 7
ކުޑަކުޑަ ސޫޖަލް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތަށް

އިންޓަވިއުކުރަން އިށީނުމާ އެކު އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަލާމް ގޮވާލީ އެވެ. އަމިއްލައަށް ތައާރަފްވީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. ދެން ކިޔައިދިނީ ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ރޯދަ ހިފުމުގައި އޭނާގެ ތަޖުރިބާ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016
ކުށްފާފަތަކަށް އަރައިގަނެވޭ ސަބަބުތަކާއި ހައްލު

ގެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާ ނުވެ ސަލާމަތް ވާން ބޭނުން ނަމަ ކުށްފާފަތަކުން ދުރުހެލިވެ އެކަމުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ބޭނުން ވާނެ ކަމެއް ވެސް މެ އެވެ. މިކަމަށް މަގުފަހިވާނެ އެއް ކަމަކީ ކުށްފާފަތަކަށް އަރައިގަނެވޭ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމާއި އެކަމުން ސަލާމަތް...

12 ޖޫން

June 12, 2016 7
ސިހުރަކީ ހަގީގަތެއް، އަދި އެއީ ޙަރާމްކަމެއް

ސިޙުރަކީ މާތް ﷲ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ބޮޑު ފާފައެކެވެ! ސިހުރުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުން ނިދިން މަޙްރޫމުވެ އަނެއް ބަޔަކަށް ނުތަނަވަސްކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން ވެރިވެ އެވެ. މިކަމަކީ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ފެތުރިގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ!

07 ޖޫން

June 07, 2016 2
ޝައިތާނާ ބަންދުގައި ހުންނަ ދަނޑިވަޅުގެ ބޭނުން ހިފަމާ!

ނަފްސު އިސްލާހު ކުރުމަކީ އިންސާނާ އަށް އަބަދުވެސް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. އިންސާނާއަކީ ނުބައި ކަންކަމަށް ބާރު ލިބޭ އެތައް އެދުންތަކަކާއި ޣަރީޒާތަކެއްގެ އަޅަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ މަޚްލޫގަކަށް ވާތީ އެވެ. މި ހަގީގަތް ބަޔާން ކޮށްދެއްވަމުން ކީރިތި ރަސޫލު، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ހަދީސް ކުރައްވަނީ ކޮންމެ އާދަމުގެ...

05 ޖޫން

June 05, 2016 3
ރަމަޟާން މުބާރިކް: މާދަމާ ރޯދަ

މާދަމާ އަކީ މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް. އިސްލާމީ ބައެއް ގައުމުތަކަށް މިރޭ ވަނީ ހަނދު ފެނިފައި. އޭގެ ތެރޭގައި މެލޭޝިއާ، އިންޑޮނީޝިއާ، ބުރޫނާއީ، ސޫދާން އަދި ތުރުކީ...

June 05, 2016 5
ފަލަކީ ގޮތުން މާދަމާ އަކީ މުލަރޯދަ ދުވަސް

ހިނގަމުން މިދާ ޝައުބާން މަހުން މިއަދަކީ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށްވުމާ އެކު، މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމާ އެކު، ރޯދަ މަހަށް ހަނދު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ އެވެ. އިސްލާމީ ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި...