29 މެއި

May 29, 2017 3
ނަބަވީ ވަސިއްޔަތްޕުޅު؛ ޞަދަޤާތުން ފާފަތައް ފުހެލަމާ!

ކީރިތި ރަސޫލާ މި އުންމަތަށް ދޫކުރެއްވި ތަރިކައިގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގުބޮޑު އެކައްޗަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެއްވެވި ވަޞިއްޔަތްޕުޅުތަކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ މައިދާނަކަށް އެކަލޭގެފާނު ވަނީ އަލިކަން ދެއްވަވައިފަ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތުގައި އެންމެ ފަސޭހަ އިން ޣާފިލުވެގެންދާނޭ ކަންކަމާ މެދު އަޅުގަނޑުމެން...

28 މެއި

May 28, 2017 2
ނަބަވީ ވަސިއްޔަތްޕުޅު: ސަޖިދަ ކުރުން ގިނަ ކުރޭ!

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވެވި އިރު، އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު އޮތީ އަލިފާން ވަޅުގަނޑެއްގެ ތުންފަތްމަތީގަ އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވެވީ އެ އަލިފާނުގެ ގަދަފަދަ އަޒާބުން އެންމެހައި އިންސާނުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނާގެ ހަލާކާއި ގެއްލުން، ރަނގަޅާއި ނުބައި، ޙަރާމާއި ޙަލާލް، އިލާހީ ވަހީގެ...

27 މެއި

May 27, 2017 1
ﷲ ގަބޫލު ކުރައްވާނީ ރަނގަޅު ހަލާލު ތަކެތި

ދިގު ދަތުރެއްގައި އުޅެ، ބޯ ހާވައި ލެވި، އަތްފަޔާއި މުޅި ގައި ހިރަފުހުން ތަތްތެޅިފައިވާ ދަތުރުވެރިޔާގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާނެ ކަން މާތް ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ހަދީސްފުޅުތަކުން އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ މީހަކު، އޭނާގެ ކެއުމާއި ބުއިމާއި ހެދުން ލުމާއި އެނޫން ވެސް ކަންކަމުގައި ޙަރާމް ގޮތުގައި ހޯދާ ތަކެތި ބޭނުން...

26 މެއި

May 26, 2017 15
ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތުގައި ތަރާވީސް ނުކުރީ ދޫލަ އަޅާތީ

މާލޭގެ ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތުގައި މިރޭ ތަރާވީހު ނަމާދު ނުކުރީ އެ މިސްކިތުގައި ދޫލަ އަޅަން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފައި ވާތީ ކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

May 26, 2017 30
ރޯދަައިގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ރައީސް އެދިއްޖެ

މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 3
ޖަރީމާތަކުން މުޖުތަމައު ރައްކާތެރި ކުރަން ޖެހޭ

ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި ވެސް އަމާން ކަމާ އެކު ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހެއް އެޅޭނެ އެއް ކަމަކީ ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް އެ މުޖުތަމައެއްގައި ގިނަވަމުން ދިއުމެވެ. މިފަދަ މުޖުތަމައެއްގައި އެންމެހާ ނުބައި ކަންކަން ފެތުރި އާންމުވުމަށް މަގު ހުޅުވާލެވިފައި ވާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވައި ނުވަތަ އެންމެ...

31 މާޗް

March 31, 2017 4
އިސްލާމީ ވަޙުދަތަށްޓަކައި ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހޭ

އިސްލާމް ދީނުގައި އިޖުތިމާޢީ ޙަޔާތް ބިނާވެގެންވަނީ ވަކި އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ކަރާމަތާއި އިހުތިރާމު ދެމެހެއްޓުމާއި، ދިރިއުޅުމުގައި އިންސާނާގެ އަގާއި އޭނާގެ ހުރުމަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، އިންސާނާއަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައި ކަމުގައިވުމާއި، ފަރުދީހައްގުތަކާއި ޖަމާޢަތުގެ ހައްގުތަކުގެ ތިލަފަތް...

06 މާޗް

March 06, 2017 32
ގައުމީ ރޫހު އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި ގައުމީ ރޫހު އުފައްދައި އާލާކުރުމުގެ ގައުމީ މަޝްރޫއު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 3
މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ތަބާވުމުގެ މުހިންމުކަން

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އޭގެ މާތްކަމާއި އެކަމުގައި ތަބާވާން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތަކަށް އިސްލާމް ދީން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތުގެ މާތްކަމާއި، މަސައްކަތް ދަސްކުރުމާއި އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމަށް ކުރީގެ ދެ...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 2
އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވުމަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލުންތަ؟

މިނިވަންކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމުގެ ޝުޢޫރަކީ ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ފިޠުރަތުގައި ވެސް ﷲ ލައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް މިނިވަންކަން ބޭނުން ވެ އެވެ. މިކަން މިގޮތަށް އޮތުމުން، މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ފުއްދުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް ނުވަތަ ގައިދެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ފަހަރެއްގައި ބައެއް މީހުންނަށް...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 130
116 ވައިބަ ގުރޫޕް! އިޔާޒަށް އެތައް ހާސް ސުވާލު!

މުޅި ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު "ޖިން ރަމީ" ގޭމް ކުޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުންް ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޑރ. މުހަންމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފަށް މި ސުވާލު އެތަކެއް ފަހަރު، އެތައް ބަޔަކު ކޮށްފި އެވެ. އެއީ ޖަވާބު ދެއްވަން ފަސޭހަ ސުވާލެއް ނޫން ކަން އިޔާޒަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަތެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 2
އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކޮށްގެން އުންމީދުތައް އާލާ ކުރުން

އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ލިބި ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށްޓަކައި އުންމީދަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އެހެނީ އުންމީދަކީ މީހާގެ ކަންނެއްކަން ފިލުވާލައި ހީވާގިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ލިބޭ ބާރެކެވެ. ނާކާމިޔާބުވުމުގެ ފިކުރުތައް ސިކުނޑިން ދުރުކޮށް ނަފްސަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 16
އޮޅުންބޮޅުން: ހަރުކަށި ވިސްނުން

އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ އެއްޗަކާ އެއްބަސްވެވަޑައި ނުގެންފާނެ އެވެ. އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މި ޚިޔާލާ އިދިކޮޅަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފާނެ އެވެ. ނުވަތަ ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ އެވެ. އެއީ ވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުމީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ބޮޑުވަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވެސް...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 17
އިސްލާމީ ޝަރީއަތުން ގެރެންޓީ ކޮށްދެނީ ހެވާއިލާބަ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުން ގެރެންޓީ ކޮށްދެނީ ފަރުދުންނާއި ޖަމާއަތުގެ ހެވާއިލާބަ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 19, 2017 1
ކޮލަމް ކޯދު:ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް 12

(ޖެނުއަރީ 5ގެ އަދަދާ ގުޅޭ)

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 11
ވަގުފް ބިލްޑިންގް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ވަގުފު ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އިމާރާތްކުރި ނުވަ ބުރީގެ އިމާރާތް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 31
"އެހެން ދީންތައް ގެންނަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރޭ"

ރާއްޖެ އަށް އެހެން ދީންތައް ގެންނަން ބޭރުގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 2
އެހެންމީހުންނާ މެދު ވިސްނައި ހައްގުތައް ދޭންޖެހޭ

އެހެން މަޚްލޫޤުންނާ ޚިލާފަށް މާތްﷲ އިންސާނުން ހައްދަވާފައި ވަނީ އެ ނަސްލުގެ އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅޭ ގޮތަށެވެ. އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅިގެން ނޫނީ އިންސާނުންނަށް ދިރިއުޅުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް އިންސާނާގެ އެހެން ތަބީއަތްތަކަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ވެސް އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަކާއި އެދުންތަކެއް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 1

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 1
އިންތިޚާބުގައި ދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ: ކޯޓު

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 3) - އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ހޯދަން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދީން ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 2
މަސައްކަތް ދަސްކުރުމާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އޭގެ މާތްކަމާއި އެ ކަމުގައި ތަބާވާން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތަކަށް އިސްލާމް ދީން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވެ އެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ލިޔުމެއްގައި ވާނީ އަލިއަޅުވާލެވިފަ އެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 73
ޚިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެ، މެދު ޒިޔާރަތް ހުޅުވައެއް ނުލާނެ

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް މި އަހަރު ފާހަގަކުރަން މެދު ޒިޔާރަތް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައި އެތަނުގެ އެތެރެ ދައްކާލަން ސަރުކާރުން ނިންމުމުން ބައެއް އިލްމުވެރިން އެކަމާ ހިޔާލުތަފާތުވެ ފާޑުކިޔުމުން، އެތަން ހުޅުވާނުލާން ނިންމައިފި އެވެ.