14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 65
އެމްޑީއެން އުވާލަން ޖެހޭ: އިލްމުވެރިން

އިސްލާމްދީނުގެ ގަދަރާއި އިއްޒަތް ގެއްލޭ ގޮތަށް ވާހަކަތަކެއް ލިޔެ އާއްމުކުރި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އުވާލަން ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން...

October 14, 2019 58
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ލިއުނު މީހުން ރާއްޖޭގައި ނެތް!

އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ރިޕޯޓް ނެރުނު މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވާ އިރު، އެ ރިޕޯޓް ލިއުނު އެކަކު ވެސް...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 81
އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލާކަށް ތަރުހީބެއް ނުދެން

އިސްލާމް ދީނުގެ ހަމަތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށާއި ރަސޫލާ އަށް ހަޖޫޖެހުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމަށް ހިންގާ ކަންކަން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސަައްކަތް ހުއްޓުވުމަށާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް އުވައިލުމަށް ތަރުހީބު ނުދޭނެ ކަަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 86
އެމްޑީއެން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ގަދަރާއި އިއްޒަތް ގެއްލޭ ގޮތަށް ވާހަކަތަކެއް ލިޔެފައިވާތީ މިއަދުން ފެށިގެން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އެ ޖަމިއްޔާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 20
ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ފާޅުގައި ގިނަ އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މިއަދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ހިއްސާ...

October 08, 2019 19
މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ކުރިން އެ ރިޕޯޓެއް ނެތް: ޒިޔާދު

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓް މިހާރު އެ އޮތް ފެންވަރުގައި ކުރިން ނުނެރޭ ކަމަށާއި އޭރު އެ މައުލޫމާތު...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 46
ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރާނަން: ފުލުހުން

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަކަތަކެއް ލިޔުނު މައްސަލަ ބަލައި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 63
ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހެދުމަކީ ފުރައްސާރައެއް: ނަޝީދު

އިސްލާމް ދީން ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ ދީނަށް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ފުރައްސާރަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

October 05, 2019 18
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބިލެއް ހަދައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 27
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާ ގިނަ ބަޔަކު ފާޅުގައި ދެކޮޅު!

އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންނާއި އެމްޑީޕީގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ސިޔާސީ ބައެއް ޕާޓީތަކުން ބުނެފި އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 4
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވީ އިލްމުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް

އެކި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާއިރު، ނުވަތަ އެހެން މީސްމީހުންނާ ޚިޔާލު ބަދަލުކުރާއިރު، ނުވަތަ ބަހުސް ކުރާއިރު، ހަމަބުއްދި އަށް ފެންނަން ހުންނަ ބޮޑެތި ޙަޤީޤަތްތައް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށާއިރަށް، އެ ދެއްކެނީ އޮށްޓަރެއް ނެތް މޮޔަ ވާހަކައެއްކަން ހާމަވެގެން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 1
މާޔޫސް ނުވެ އުންމީދީވުމަށް އީމާންކަން ވަރުގަދަކުރުން

އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރި ކުރެވޭނީ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ލިބިގެންނެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އުންމީދަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. ސަބަބަކީ އުންމީދަކީ ކަންނެތްކަން ފިލުވާލައި ހީވާގިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ލިބޭ ބާރެކެވެ. ނާކާމިޔާބުވުމުގެ ފިކުރުތައް ސިކުނޑިން ދުރުކޮށް ނަފްސަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ. މިކަން...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 63
އައިޝަތުގެފާނު ކައިވެނިކުރެއްވި އިރު އުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟

މިއީ މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، އާއިޝަތުގެފާނު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވިއިރު، އެކަމަނާގެ އުމުރުފުޅާ ބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމް ބަޙީރާ ލިޔުއްވި މަޒުމޫނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. މިއީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ތަރުޖަމާ އެކެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
އަމާންކަން ގެއްލިދާ އެންމެ ކުދި ކަންކަމުންވެސް ދުރުވުން

އަމަން އަމާންކަމަކީ މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިއުމަތެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް އިންސާނުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން މި ނިޢުމަތުން ބައެއް މީހުން މަޙްރޫމްވެ މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވަންނަ ދަނޑިވަޅުތައް އާދެ އެވެ. އަދި މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހަމަޖެހުމާއި ހަމަހިމޭންކަން ގެއްލިގެން ދެއެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 20
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާކަމުގެ ތުހުމަތަށް ގދ. ތިނަދޫން އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ކޯޓުން 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 5
އުނގެނުމުގައި މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ އަދަބުވެރިކަން

ޢިލްމު އުނގަންނައިދޭ މީހުންނާއި އުނގެނޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު އަޚްލާޤީ ސިފަތަކަކާއި އަދަބުތަކެއްވެ އެވެ. މި ސިފަތަކާއި އަދަބުތަކާ ގުޅޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ކަހްފު ސޫރަތުގައިވާ މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކައިން ފެނިގެންދެ އެވެ. މިއީ އެދުރުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 2
ޖަމާއަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަސޫލާ ސިފަކޮށްދެއްވި ގޮތް

އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތައް އިސްލާހުގެ މަތީ ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި އެ މުޖުތަމައުގެ ވަކިވަކި ފަރުދުން އިސްލާހު ވުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެވެ. ހަމަމިއާ އެކު ޖަމާއަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ މެދު ހޭލުންތެރިވެ އެކަން އަދާކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، މި މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތު...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 3
ޒުވާނުންގެ ބައެއް ނަމޫނާތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުން

އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ޝަރަފާއި އިއްޒަތް އުފުލައި، ފުތޫހާތުތައް ފުޅާކޮށް، އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ކާމިޔާބުކޮށް، ޙަޟާރަތު ގާއިމު ކުރުމުގައި ނަބަވީ މަދަރުސާއިން ތަރުބިޔަތު ލިބުނު ޒުވާނުންގެ ހިއްސާ ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ލިބުނެވެ. މި ޒުވާނުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުމުގައި ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ އިތުރުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 1
ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާއި އަޟްހާ އީދުގެ އުފާ

މާދަމާއަކީ، ބަރަކާތްތެރި حجّ ދުވަހެވެ. އޭގެ ފަހުން އަންނަނީ، އުފާވެރި أضحى عيد ދުވަހެވެ. މި ބާއްޖަވެރި ދެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް إخلاص ތެރި ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކުބާދީ ފޮނުވަމެވެ. أضحى عيد މިއަންނަނީ، حجّ ގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާ ވިދިގެންނެވެ. حجّ އަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް خاصّ...

26 ޖުލައި

July 26, 2019 1
މިނިވަންކަމަކީ ހައްގު ނޫން ފަރާތްތަކަށް އަޅުވެތިނުވުން

މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ފިޠުރީ ގޮތުން، އެބަހީ އޭނާގެ ޠަބީޢަތު ނިޔާކުރާގޮތުން، ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކު އަނެކެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައި އުޅޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއާ އެކު އިންސާނީ އެހެން ފިޠުރަތެއްގެ ދަށުން އެއްކައުވަންތަ ފަރާތަށް ބޯލަނބައި އަޅުވެތިވާން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ....