10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 4
ނަމާދާއި ދުއާ އިން ނަފްސަށް ހަމަޖެހުން ލިބޭ

މުއުމިނުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން ލިބެން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ދުއާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ މާއްދިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް އެއިން މަހްރޫމުވެފައިވާ، އެކަމަކު ކަލާނގެ އަށް އީމާންވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް މުހިންމު ނިއުމަތެކެވެ. މުއުމިނުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން ފަސް ނަމާދު...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 2
މުސީބާތްތައް ތަހައްމަލް ކުރުމާއި ކެތްތެރިވުން

އިންސާނުންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ހަނދާންނެތޭ ބައެކެވެ. އިންސާނުންނަށް އިންސާނުންނޭ ކިޔޭ އެއް ސަބަބަކީ އެމީހުންގެ ކިބައިގައި މިސިފަ ހުރުން ކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެ އެވެ. މިގޮތުން ހުރިހާ ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން އިންސާނާ އަށް ނިޢުމަތްތައް އަބަދުމެ ލިބެމުންދާއިރުވެސް އޭގެ މަތިން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އިންސާނުން...

27 މާޗް

March 27, 2020 4
މުޞީބާތަކީ ﷲ އަށް ރުޖޫޢަވާން ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް ހެދުން

ކައުނުގައިވާ އިލާހީ ޙިކުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޙިކުމަތަކީ، ތަފާތު އެކިއެކި މުސީބާތްތަކުން ﷲ ގެ އަޅުތަކުން އިމްތިހާނު ކުރެވިގެން ދިއުމެވެ. މިގޮތުން ބިންހެލުމާއި އެކިއެކި ޠޫފާންތައް އައުމާއި، ބަލިމަޑުކަމާއި ތަދުމަޑުކަން ފެތުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިނގައެވެ. މިކަންކަން ހިނގުމަށް ﷲ މެދުވެރި ކުރައްވާ ސަބަބުތަކަކީ ކައުނުގައި...

20 މާޗް

March 20, 2020 42
ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރާ ފުރަތަމަ ދުވަސް!

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި މިއަދަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަހެކެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ތާރީހުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެ އާއި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުކުރު ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ފުރަތަމަ...

March 20, 2020 13
މުސީބާތްތައް މެދުވެރިވުމުގައި ގިނަ ހިކުމަތްތަކެއްވޭ

ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި އިންސާނުން ތަފާތު އާފާތްތަކާއި މުސީބާތްތަކާއި ކާރިސާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ބިންހެލުމާއި ވަޔާއި ވާރޭގެ ޠޫފާން ފަދަ ސީދާ ޠަބީޢީ ސަބަބުތަކުން މެދުވެރިވާ...

15 މާޗް

March 15, 2020 28
"ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރާނަން"

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 15, 2020 51
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ރުސްތުމް އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ދީނަ ފުރައްސާރަކުރާ މައްސަލާގައި މިދިޔަ އަހަރު ގދ. ތިނަދޫން ހައްޔަރުކުރި ރުސްތުމް މުޖުތަބާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަން ފެށުމުން އަލުން...

14 މާޗް

March 14, 2020
ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެތުރިގެން ދިއުމަކީ ކައުނުގައިވާ އިލާހީ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގަމުންދާ ކަމެކެވެ. މި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންނަށް ﷲ ދެއްވާފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެމީހުން ކުރާ ކަންކަންވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ވެސް ﷲ ގެ އިރާދަޔާ އެކު އިންސާނުންނަށް ކުރެވޭނެ...

04 މާޗް

March 04, 2020 67
"ދީނާ ދެކޮޅު ޖަމިއްޔާއާ ގުޅުވީ ނަފްރަތު އުފައްދަން"

ރާއްޖެ އަށް އެމަނިކުފާނުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، ދީނާ ދެކޮޅު ޖަމިއްޔާއެއް ގެނެސް ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް ދެއްކެވީ ފިތުނަ އުފައްދަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ...

03 މާޗް

March 03, 2020 91
"ދީނާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް މަޖިލީހުގައި މިހާރަކު ނުދެއްކޭ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، އިސްލާމް ދީނާ ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް މިހާރަކު ނުދެއްކޭ ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަޚްލާޤަށް ބާރުއަޅާ މިންވަރު

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރެވެ. އެފޮތުގައި ދީނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އާއި ޝަރީޢަތާއި އަޚްލާޤު ދެނެގަތުމަށް އޮތް އެންމެ ފުރަތަމަ މަޞްދަރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ. ޤުރްއާނުގައި އެހުރިހާ ކަމެއް އެކުލެވިފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންކަން ތަފްސީލުކޮށެވެ....

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 64
ޑރ. ބިލާލް ގެނައުން މަޑު ޖައްސާލުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންގެ ދެކޮޅުހެއްދެވުމާއެކު، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމުން އެކަމަށް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 68
ބިލާލް ގެނައުން، ފިއްތުންތަކާ ގުޅިގެން މަޑުޖައްސާލައިފި

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް އަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

February 18, 2020 52
ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ނަޝީދު ވެސް

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް އެންމެ ފަހުން މިއަދު ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 22
ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފަހައްޓައިފި

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދީނީ ޖަމިއްޔާގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މުހައްމަދު ހަސަނާ އެކު ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 27
އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ކުޅުޖެހި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްްފި

ބުރުގާ އަޅާފައި ހުރި ގޮތުން ކަމަށް ބުނެ އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ކުޅުޖެހި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި މިއަދު މާލޭން މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 10
ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް، ދެކޮޅުވެރިވެގެން ނުވާނެ: މެންކް

ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި ދެކޮޅުވެރިވެ، ގައުމު ހަލާކުވެގެން ދިއުމަށް ފުރުސަތު ނުދީ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 3
މެންކުގެ ދަރުސްތައް ބިނާކުރައްވާނީ ދީނީ ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް ބިން މޫސާ މެންކް (މުފްތީ މެންކް) ރާއްޖޭގައި ދެއްވާ ދަރުސްތައް ބިނާކުރައްވާނީ އިސްލާމް ދީނާ ދުރަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން ހުންނަ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ދައުވާތަކުގެ ސައްހަކަން ޔަގީންކުރުމުގެ އިސްލާމީ މަންހަޖް

އިންސާނާ ގަބޫލުކުރާ އެއްވެސް ފިކުރެއް ބިނާކުރުމުގައި ޔަގީންކަމާ އެކު ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ދަލީލު ލިބެން ނެތްނަމަ އިސްލާމްދީން އެ ގަބޫލުނުކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ލިޔުމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާމަކޮށްފައިވާނެ އެވެ. އޭގެ ދަލީލަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަލްއިސްރާއު ސޫރަތުގެ 36 ވަނަ އާޔަތެވެ. "އަދި ތިބާ އަށް އެކަމާމެދު އެނގުމެއް ނުވާ ކަމަކަށް...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 3
މަޑުއްވަރީން އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ފަށާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންގައި ރ. މަޑުއްވަރީން އިތުރު ތިން މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 37
ބޭރުންް ގެންނަ ހާފިޒުން ސްކްރީން ކުރަނީ

ރޯދަ މަހު އިމާމުވެ، ތަރާވީހު ނަމާދުކުރަން ބޭރުން ގެންނަ ހާފިޒުންނަކީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ދީނީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާ ބައެއްތޯ ބަލަން ކައުންޓަ ރޭޑިކަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 21
ތުުލުސްދޫގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުން މަނާ: ކައުންސިލް

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ކ. ތުލުސްދޫގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

December 24, 2019 44
ސަރުކާރުން އުޅެނީ ލާދީނީ ކަންކަން ފަތުރަން: މުއިއްޒު

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ފަހު، ސަރުކާރުން މިހާރު އުޅެނީ ލާދީނީ ކަންކަން ފަތުރަން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ....

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 32
ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގާ މަދުރަސާތަކެއް ހުއްޓުވަނީ

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅު ކަމަށް ބުނެ ދާދި ފަހުން ނޫސް ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވި މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއިން ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ސްކޫލްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.