23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 2
ޖަމާއަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަސޫލާ ސިފަކޮށްދެއްވި ގޮތް

އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތައް އިސްލާހުގެ މަތީ ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި އެ މުޖުތަމައުގެ ވަކިވަކި ފަރުދުން އިސްލާހު ވުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެވެ. ހަމަމިއާ އެކު ޖަމާއަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ މެދު ހޭލުންތެރިވެ އެކަން އަދާކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، މި މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތު...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 3
ޒުވާނުންގެ ބައެއް ނަމޫނާތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުން

އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ޝަރަފާއި އިއްޒަތް އުފުލައި، ފުތޫހާތުތައް ފުޅާކޮށް، އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ކާމިޔާބުކޮށް، ޙަޟާރަތު ގާއިމު ކުރުމުގައި ނަބަވީ މަދަރުސާއިން ތަރުބިޔަތު ލިބުނު ޒުވާނުންގެ ހިއްސާ ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ލިބުނެވެ. މި ޒުވާނުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުމުގައި ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ އިތުރުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 1
ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާއި އަޟްހާ އީދުގެ އުފާ

މާދަމާއަކީ، ބަރަކާތްތެރި حجّ ދުވަހެވެ. އޭގެ ފަހުން އަންނަނީ، އުފާވެރި أضحى عيد ދުވަހެވެ. މި ބާއްޖަވެރި ދެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް إخلاص ތެރި ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކުބާދީ ފޮނުވަމެވެ. أضحى عيد މިއަންނަނީ، حجّ ގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާ ވިދިގެންނެވެ. حجّ އަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް خاصّ...

26 ޖުލައި

July 26, 2019 1
މިނިވަންކަމަކީ ހައްގު ނޫން ފަރާތްތަކަށް އަޅުވެތިނުވުން

މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ފިޠުރީ ގޮތުން، އެބަހީ އޭނާގެ ޠަބީޢަތު ނިޔާކުރާގޮތުން، ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކު އަނެކެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައި އުޅޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއާ އެކު އިންސާނީ އެހެން ފިޠުރަތެއްގެ ދަށުން އެއްކައުވަންތަ ފަރާތަށް ބޯލަނބައި އަޅުވެތިވާން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ....

19 ޖުލައި

July 19, 2019 8
ރަސޫލާގެ ރިސާލަތާ މެދު ޝައްކު ކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނެތް

މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުހާސް އަހަރު ކުރީގެ ޒަމާނުގައި ދުނިޔޭގައި ބައެއް ޙަޟާރަތްތައް ގާއިމުވެފައިވީ ނަމަވެސް ޢަރަބި ކަރައަކީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައެއްގައި އޮތް ތަނެކެވެ. ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތުގައި ބައެއް މީހުން މޮޅަސް، އާންމު ތަޢުލީމީ ކުރިއެރުމެއް ނެތެވެ. ލިޔެކިޔަން ދަންނަ މީހުން ވަރަށް މަދެވެ. އެންމެން ތަބާވާ ވަކި ޤާނޫނެއް ނޯވެ އެވެ....

13 ޖުލައި

July 13, 2019
އައްޑޫ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ ހިރާ އަށް

އައްޑޫގެ 15 ސްކޫލަކުން ވާދަކުރި އައްޑޫ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ ހިތަދޫ ހިރާ ސްކޫލުން ހޯދައިފި އެވެ.

July 13, 2019 7
އިންސާނީ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތައް

ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނިކަމެތި ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ އިސްތިޢުމާރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އިސްތިޢުމާރު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ގަދަވެ ގަތުމާއި ނިކަމެތި ފަރާތްތަކުގެ...

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
އެއާ އިންޑިއާގައި ޒަމްޒަމް ފެން އުފުލުން ހުއްދަކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއާ ލައިން، އެއާ އިންޑިއާގައި ދަތުރުކުރާ ހައްޖާޖީންނަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިންޑިިއާ އަށް ޒަމްޒަމް ފެން ނުއުފުލޭނެ ކަމަށް ބުނެ ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން އެންމެ ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ގުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ "އައްޑޫ ގުރުއާން މުބާރާތް" 279 ބައިވެރިންނާ އެކު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019
ރަންމުތް- ކައި ނިމިގެން ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

June 03, 2019 3
މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކަ: ޢިލްމާއި އަޚްލާގު

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ކަހްފު ސޫރަތުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ހަތަރު ވާހަކައިގެ ތެރެއިން މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކާގައި އެތައް ސިއްރުތަކަކާއި ޙިކުމަތްތަކަކާއި ފިލާވަޅުތަކެއް ހިމެނެ...

01 ޖޫން

June 01, 2019
ރަންމުތް- ރޯދަވީއްލާ އިރު ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ކިތަންމެ ކަމެއް އޭނާގެ ކުރިމަތިން ތަސައްވަރު ވަމުން ދާނެ އެވެ. އެއާ އެކު ވެސް، އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް...

31 މެއި

May 31, 2019 1
ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ: ޚާދިމުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިއްތެވި

ކިރިތި ރަސޫލާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ޚާދިމުންނާ ދޭތެރޭ މުޢާމަލާތު ކުރެއްވީ ވަރަށް ވެސް އޯގާތެރިކަމާ އެކު އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ހަދީސް ކުރައްވަނީ، "އެއީ ތިޔަބައި މީހުންގެ އަޚުންނެވެ. ﷲ ވަނީ ތިޔަބައި މީހުންގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި އެ މީހުން ލައްވައިފަ އެވެ. ފަހެ އެމީހުންނަށް ތިޔަބައި މީހުން ކައިބޮއެ އުޅޭ...

30 މެއި

May 30, 2019
ރަންމުތް- އުޑުމަތި ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ކުރާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ކިތަންމެ ކަމެއް އޭނާގެ ކުރިމަތިން ތަސައްވަރު ވަމުން ދާނެ އެވެ. އެއާ އެކު ވެސް، އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް...

28 މެއި

May 28, 2019
ރަންމުތް- އިސްތިޣުފާރު ކުރުމާއި ތައުބާވުން

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 28, 2019 1
ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ: ކުޑަކުދިންނަށް އެހާ އޯގާތެރި

ކުޑަކުދިންނަށް އޯގާތެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ ކީރިތި ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޚުލްޤުފުޅުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިޙުތިރާމު ކުރުމާއި...

26 މެއި

May 26, 2019 1
ނުލަފާ ޝައިތާނުންގެ މަކަރު ރައްދު ކުރުމުގެ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 26, 2019
ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ: ހަނގުރާމަތަކުގައި ޚުލްޤުފުޅު

މައްކާގެ މުޝްރިކުން ކަމަށް ވިއަސް ނުވަތަ މަދީނާގެ ޔަހޫދީންނާއި ނަސާރާއިން ކަމަށް ވިއަސް އޭގެ ތެރެއިން އަދާވާތްތެރިންގެ ފަރާތުން ކީރިތި ރަސޫލާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، އަށާއި...

24 މެއި

May 24, 2019 9
ފޭދޫގައި އާ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި

އައްޑޫ ފޭދޫގައި މިއަދު އާ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި އެވެ

May 24, 2019
ރަންމުތް- ސަލާމް އާންމުކުރުން

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

23 މެއި

May 23, 2019 12
ލަންކާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ފާދިރީ މިނިވަންކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ، ބޮޑު ބަލަ ސޭނާ (ބީބީއެސް) ޖަމާއަތުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަށް ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރްޕަލަ ސިރިސޭނާ މާފު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 3
ބަދުރު ހަނގުރާމަ: ސިއްރަކީ އީމާނާއި ޢަމަލު

އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ރަމަޟާންމަހު ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، އެއް މަރުހަލާއިން އަނެއް މަރުހަލާއަށް އަދި ނިކަމެތި ކަމުން ވަރުގަދަކަމަށް މުސްލިމުން ބަދަލުވެގެން...

May 22, 2019
ރަންމުތް- އުޅަނދަކަށް އަރަމުން ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

21 މެއި

May 21, 2019
ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ: އާއިލާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުލްގުފުޅު

އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެ މީހެއްގެ އާއިލާގެ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީ އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފިރިމީހާ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މިކަމުގައި ބޮޑެވެ. މި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރެއްވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ވަނީ އެންމެ ރީތި ނަމޫނާ...

20 މެއި

May 20, 2019 1
ރަންމުތް- ކެއުމުގެ ކުރިން ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ކިތަންމެ ކަމެއް އޭނާގެ ކުރިމަތިން ތަސައްވަރު ވަމުން ދާނެ އެވެ. އެއާ އެކު ވެސް، އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް...

19 މެއި

May 19, 2019
ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ: ރޯދައާ ބެހޭ އިރުޝާދު

ކީރިތި ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، އަކީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ނަމޫނާ އެވެ. މިގޮތުން މީސްތަކުންނަށް އިރުޝާދު ދެއްވުމުގައި ވެސް މުނާސަބަތާ ގުޅުވާލައްވަ އެވެ. ރަމަޟާން މަސް އައުމުން ހަދީސްކުރެއްވި އެވެ. "ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް ތިޔަބައި މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. ﷲ ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށް އެ މަހުގައި ރޯދަ...