24 މެއި

May 24, 2018 10
ކަހަފް ސޫރަތުގެ ހަތަރު ވާހަކަ

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކަހަފު ސޫރަތް ކިޔަވަން އަޅުގަނޑުމެން ފަރުވާތެރިވަމެވެ. އެއީ އެކަމުގެ މާތްކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ ގިނަ ހަދީސްތަކެއް ހުރުމުންނެވެ. ސައްހަ މަގުން ރިވާވެގެންވާ ހަދީސްތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެ ސޫރަތް ކިޔަވާ މީހަކަށް އަލިކަމެއް ލިބިގެންވެ އެވެ. އެއް ހުކުރުން އަނެއް ހުކުރަށް ފާފަތައް ފުހެވިގެންދެ އެވެ....

20 މެއި

May 20, 2018 53
ނަސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ރާއްޖޭގައި ބްލޮކްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް، ތަފާތު މީހުންނާއި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއް މިނިޓްގެ ވީޑިއޯ ހަދައި ނުސައިރު ޔާސިން (ނަސް) ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި، ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން...

May 20, 2018 89
ނަސް ރާއްޖޭގައި ނެގި ވީޑިއޯ އަށް ފާޑުކިޔުން

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް، ސޯޝަލް މިޑިއާގައި އެއް މިނެޓްގެ ވީޑިއޯތަކެއް އާންމުކޮށްގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ނުސައިރު ޔާސީން (ނަސް) ރާއްޖެ އަށް އައިސް ހެދި ވީޑިއޯ...

18 މެއި

May 18, 2018 19
ކޮންމެ ދުވަހަކު ގުރުއާނުން އާޔަތެއް ކިޔާލާ: މެންކް

ގުރުއާނަކީ ބަލިތަކަށް ޝިފާއަކެއް ކަމަށާއި އެ ފޮތް ކިޔެވުމުގެ ސަބަބުން ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 2
މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުހެއް މިރޭ އައްޑޫގައި

ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއީލް މެންކްގެ ދަރުހެއް މިރޭ އައްޑޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

May 16, 2018
ނަފްސު ޠާހިރު ކުރުމަށް ރޯދައިގެ އައްޑަނަ ބޭނުން ކުރުން

އިންސާނާގެ ނަފްސު، އެންމެހާ ނުބައި ސިފަތަކުން ޠާހިރުކޮށް އަދި އެންމެހާ ރަނގަޅު ސިފަތަކުން ޒީނަތްތެރި ކުރުމަކީ (އާދެ، ނަފްސު ތަޒުކިޔާ ކުރުމަކީ) ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ކުރަން ޖެހޭ...

May 16, 2018
އެމްއޭސީއެލްގެ ރޯދަ ހަދިޔާއަށް އެޕްލިކޭޝަނެއް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މި ރޯދަ މަހާ ގުޅުވައިގެން ދީނީ ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ލިބޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް އިއްޔެ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 32
ރީތި އަޚުލާގުގައި ދެމިތިބުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ރޯދަ މަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާގުގައި ދެމިތިބުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 4
މުޖުތަމައުން އިސްލާމީ ސަމާޙަތު ފެންނަން ޖެހޭ

ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަ އަދި އަދުލުވެރި ގޮތުގައި އިންތިޒާމު ކުރެވޭނެ މުހިންމު އަސާސްތަކެއްގެ މަތީ މުޖުތަމައު ބިނާ ކުރުމަށް އިސްލާމް ދީން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅަ އެވެ. މި އަސާސްތައް ބިނާވެފައިވަނީ މި އަސާސްތަކާ ގުޅޭ ވަރަށް މަތިވެރި އުސޫލުތަކެއް މުޖުތަމައުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން މުޖުތަމައުގައި...

08 މެއި

May 08, 2018 8
އޮޅުންބޮޅުން: ހަރުކަށި ވިސްނުން ހުއްޓުވިދާނެ ބާ؟

ރާއްޖެ މަޑުމަޑުން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނީ އިސްލާމީ ގޮތުން ހަރުކަށި ވިސްނުން ގެންގުޅުމާ ދިމާއަށެވެ. މިހެން ވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ސަރުކާރުގައި އިސްލާމީ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ދާނެ، ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް ލިޔެ ކިޔުމުން ފެންނަން ނެތުމެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް އަމަލީ ގޮތުން ފެންނަން އޮންނަނީ...

02 މެއި

May 02, 2018 58
"ދީން ގަބޫލުނުކުރާ މީހުންނަށް އެއްޗެއް ދޭން ނުޖެހޭ"

ދިވެހިންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް އަހަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހުންނަށް ދައުލަތުގެ ތަރިކަ އިން އެއްޗެއް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 34
އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކީ ދީން ހިމާޔަތް ކުރުން: މުއިއްޒު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ފައިސާގެ ގޮތުން އަގު ބޮޑު، ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ދަމަހައްޓައި...

April 27, 2018 3
އެންމެ މުހިންމީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުން

މުސްލިމުން އެއްބައިވަންތަވެ އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅިގެން އުޅުމަށް އިސްލާމް ދީން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅަ އެވެ. ހަމަ މިއާ އެކު އަނެއްކޮޅުން، ދެކޮޅުވެރިވެ ބައިބައިވެގެން އުޅެން އިސްލާމް...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 28
ދީނާ ފުށުނާރާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނެ:އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ، އިސްލާމް ދީނާ ފުށުނާރާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 13
"ދީނަށް ނިކަމެތިވާ ގޮތަށް ހަދާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަކިވޭ"

އިސްލާމްދީނަށް ނިކަމެތިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން ގޮވާލާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަކިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީއޭއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 19, 2018 65
"ދީނީ މިނިވަންކަން ފިޔަވައި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލައިގަނޭ"

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން، އިސްލާހު ކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދީނީ މިނިވަންކަން ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައުމަށް ބުނާ ބަދަލު ފިޔަވައި...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 17
ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެއްބައިވަންތަވާންޖެހޭ: ރައީސް

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ ހިތްދަތި ހާލަތުން އަރައިގަންނަން މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތް އެއްބައިވަންތަ ވާންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

April 15, 2018 98
ދީން ކުރިއެރުވުމުގެ އެވޯޑެއް ރައީސް ޔާމީނަށް

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތައް ކުރިއަރުވައި ސައްހަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައިދިއުމާއި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް،...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 20
ދީނީ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ބައްދަލުވުމެއް

އިސްލާމްދީނުގެ ބައެއް އަސްލުތަކާ ޚިލާފަށް މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދީނުގެ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކަށް މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުތަކެއް ހޯދަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައްދަލުވުމެއް ރާއްޖޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 3
ﷲ އަށްޓަކައި އިންސާނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ހައްގުތައް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދެނެގަނެ އަދާކޮށްދިނުން ލާޒިމުވާ ހައްގުތަކެއް ވެއެވެ. މި ހައްގުތައް އަދާކޮށްދޭން ޖެހެނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ފަރާތަކަށެވެ. އެއީ މާތްﷲ އާއި، އަމިއްލަ ނަފްސާއި، އެހެން އަޅުތަކުންނާއި، އަޅުތަކުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަޚްލޫޤުތަކުންނަށެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 63
ދީނީ މައްސަލަތަކުގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

އިސްލާމްދީން ދޫކޮށް މުރުުތައްދުވާ މީހުންނާއި ދީނުގެ ނަމުގައި ހަނގުރާމަކޮށް މީހުންނަށް ގެއްލުން ދޭ މީހުންނާއި "ހޭޓް ސްޕީޗް" ފަތުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމައި އުސޫލެއް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 2
އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ނަބިއްޔާގެ މަންހަޖު

ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ އަކީ މުސްލިމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ އެވެ. ﷲ ގެ ރުހިވޮޑިގަތުމާއި އާޚިރަތް ކާމިޔާބު ކުރަން އެދޭ މީހަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ވާކަން ﷲ ވަނީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 44
އެންމެ ރަނގަޅަކީ ބާރަށް ބިސްމި ކިޔުން: ފަތުވާ

އަޑުހަރުކޮށް ގުރުއާން ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި ސޫރަތުލް ފާތިހާ ކިޔަވަން ފަށާއިރު އެންމެ ރަނގަޅަކީ އަޑު ހަރުކޮށް ބިސްމި ކިޔުން ކަމަށް އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުން ބުނެފި...

March 09, 2018 2
ގައުމިއްޔަތުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވާން ޖެހޭ

އިންސާނުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކާ އެތައް ހައިސިއްޔަތަކުން ގުޅިފައިވާ މަޚްލޫޤުތަކެކެވެ. އިންސާނީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ގައުމީ ނުވަތަ ވަތަނީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އަވައްޓެރިކަމުގެ...

02 މާޗް

March 02, 2018 36
ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ތާނައިން ނުލިޔަން އަންގައިފި

ނޫސްތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔާ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ތާނަ އިން ލިޔާތީ އެކަން ނުކުރުމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

March 02, 2018
ފަރުދުންގެ ގުޅުމުގައި ވެސް އަދުލުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުން

އިސްލާމް ދީނަކީ އަދާލަތުގެ މައްޗަށް ގާއިމުވެގެންވާ އަދި އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާ ދީނެކެވެ. ﷲ އަކީ އަދުލުވެރި ރަސްކަލާނގެ އެވެ. ﷲ ގެ ދީނަކީ އަދުލެވެ. ނަބީންނާއި...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 60
ޚުތުބާ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ހިލާފެއް ނުވާނެ: ޒިޔާދު

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ޚިލާފު ނުވާނެ ކަމަށާއި އޭގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވާނީ ހަދަހަދައިގެން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 5
ހުއްދަ ނެތް ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކަން އެދެފި

މި އަހަރު އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެދެފި އެވެ.