29 މާޗް

March 29, 2019 6
މަންދޫބުން ކަނޑައަޅާނީ ގާބިލުކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމަށް

މުސްލިމުންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ނިންމުމުގަ އާއި، ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގަ އާއި، މައްސަލަތައް ޖެހުމުން އެ ކަންކަމުގައި ހުކުމް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކޮށް ތިބޭ މީހުންނަކީ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ބަޔަކަށް ވުމަށް އިސްލާމްދީން އިރުޝާދު ދެ އެވެ. އެއީ ﷲ ގެ އަމުރުފުޅު މި ބިންމަތީ ގާއިމުކޮށް މީސްތަކުންނަށް ދެ...

22 މާޗް

March 22, 2019 2
ހަދިޔާގެ ނަމުގައި ވިއަސް ރިޝްވަތު ހަރާމް ވާނެ

އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތަކުން މިއަދު ފެންނަ ނޭދެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ އިސްލާމްދީން އެކަމަކަށް ހިތްވަރުދޭ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައިވާ ހަދިޔާ ދިނުމުގެ ނަމުގައި އިސްލާމްދީން ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމެވެ. މިކަން މިގޮތަށް އާދަވެގެން ގޮސް މިއަދު ބައެއް މީހުންނަށް މި ދެކަމުގެ ފަރަގު ވެސް ނޭނގޭ...

15 މާޗް

March 15, 2019
ދިރިއުޅުމުގެ އިމްތިހާނުގެ ހަމަތަކަށް ހޭލުންތެރިވުން

އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތާއި އިންސާނާ އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ އިމްތިހާނުގެ ގުޅުމެކެވެ. މި ގުޅުމުގެ ދަށުން އިންސާނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިމްތިހާނުން ކާމިޔާބު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ދިރިއުޅުމުގެ އިމްތިހާނަކީ ކޮބައިކަމާއި އޭގެ މައިދާންތަކާއި ބާވަތްތަކާއި ހަމަތަކާއި އިމްތިހާނުގައި...

10 މާޗް

March 10, 2019 15
ޕެންޝަން ފައިސާއިން ހައްޖަށް ދެވޭ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 2
182 ދީނީ ސްކޫލް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފިން: ޕާކިސްތާން

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 8) - ހަރުކަށިކަމާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން، ދީނީ ތައުލީމްދޭ 182 މަދަރުސާއެއް ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެ...

March 08, 2019 5
ދީނަކީ ﷲއާއި އިންސާނާއާ ދެމެދުގެ އެކަނި ގުޅުމެއް ނޫން

ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އިންސާނުން ދީނަކަށް ތަބާވަނީ އެ މީހުންގެ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ރޫހާނީ ނުވަތަ އިޖުތިމާއީ ބޭނުމެއް ފުއްދާލުމަށްޓަކައި އެކަންޏެވެ. މިގޮތުން މި ބޭނުން...

07 މާޗް

March 07, 2019 31
ޝެއިހުންނާ އެކު ޒުވާނުން ކޮފީ މޭޒަށް

ދީނީ މައުލޫމާތު ހޯދާއި އެކި ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވުމަށް، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ "ކޮފީ މޭޒަކުން" ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 15
އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ބުދުތައް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

އިއްޔެ ރޭ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބުދު އެ ގެނައި މީހުންނާ އެކު ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 2
ހެޔޮލަފާ ޟަމީރެއް ވާނަމަ އަމާނާތްތެރިވާން ފަސޭހަވާނެ

އީމާންތެރިކަމުން ތަރުބިޔަތު ވެފައިވާ ޟަމީރު ތަކަކީ ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި ވެސް ރިވެތި އަޚުލާގީ ސިފަތައް ފެތުރިފައި އޮތުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރު ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު މައިދާން ތަކުން ފެނިގެން ދާތީ އެވެ. މިގޮތުން މާލީ ހައްގުތައް އަދާކުރުމުގައާއި، ކުށްތަކަށް އިއުތިރާފުވެ އުގޫބާތް ތަހައްމަލް...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 27
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މެންބަރު "އިސްލާމްވެއްޖެ"

އިސްލާމް ދީނަށް އިހާނެތި ބަސްތައް ބުނެ، އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭންކުރި، ހޮލެންޑުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޖޯރަމް ވަން ކްލަވަރެން އިސްލާމްވެއްޖެ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 1
އިލްމާ އެކު އީމާންކަން ކޮންމެހެން ލާޒިމުވޭ

އިންސާނުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ބާއްޖަވެރިކަން ލިބުމަށްޓަކައި ދީނަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ. މިފަދަ ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އިލްމީ ގޮތުން އިންސާނާ ކުރިއަރައިފި ނަމަ ކައުނުގައިވާ އެއްޗެއްސާއި ކަންކަމުން މަންފާ ހޯދަން ދަސްކުރެވޭނެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިރިއުޅުން...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 133
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މައްސަލާގައި ކޮމިޓީއެއް

އިސްލާމް ދީނާއި ގުރުއާނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލާލައްވައިފި އެވެ.

January 22, 2019 33
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބޭނުން ކުރާނީ ނަމާދުގެޔަކަށް

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކުރިމަތީގައި، ތާރީޚީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވަނީ ނަމާދުގެއެއް ގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން މިއަދު...

January 22, 2019 98
މަންދު ކޮލެޖްގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) މަޖީދީމަގުގައި ހިންގަވާ މަންދު ކޮލެޖުގެ މައި ދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ރޭ ތަޅާލައިފި އެވެ. މަންދު ކޮލެޖުގެ...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 82
އިބްރާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

January 20, 2019 45
ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރާއިރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ: ޖަމީލް

ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ލާދީނީ ވާހަކަތައް ދައްކާ ފަރާތްތަކާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ފުލުހުން ނާޅާތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް...

January 20, 2019 52
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވާނަން: މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާއި ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުން ހޯދައި އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 58
ޒިނޭ އަށް ހިތްވަރެއް ނުދެން: ނަޝީދު

ޒިނޭ އަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު ބަޔަކަށް އޮޅިފައިވާ ނަމަ އެކަމަށް މާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 119
ޒިނޭ އަށް ނަޝީދު ހިތްވަރުދިން ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔަނީ

ކައިވެނީގެ ބޭރުން ގުޅުން ހިންގައިގެން ދަރިން ލިބުމުގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލަކީ، ކައިވެނި ނުކުރާ އަންހެނުންނަށް ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 35
ޝެއިހު ޒައިދު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ލާދީނީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނާއި އެފަދަ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނިކޮށް ޝެއިހު އަލީ ޒައިދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 2
ފިތުނައިގެ މަފްހޫމް ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމުގެ މުހިންމުކަން

އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ދިރިއުޅުމުގެ މުޅި ހަޔާތަކީ އިމްތިހާނެކެވެ. މި އިމްތިހާނުގައި އިންސާނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ ތަފާތު ފިތުނަ ތަކާ އެވެ. އެބަހީ، އިންސާނާ ހައްގުން އެއްކިބާ ކުރުވަނިވި ނުވަތަ އިންސާނާގެ ބުއްދި އާއި މުދާވެރިކަން ފަދަ ކަންކަން ބީވެގެންދަނިވި ދިރިއުޅުމުގެ އިމްތިހާނުތަކާ އެވެ. މި ހާލަތްތަކުގައި އިންސާނާ ކުރަން...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 27
ފުލުހުން އާނިޔާއާ ވެސް ސުވާލުކޮށްފި

ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކައި މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ މައްސަލަަތައް ބަލަން ފުލުހުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި މިނިވަން ރޭޑިއޯގެ ނޫސްވެރިޔާ އާއިޝަތު އާނިޔާއާ ވެސް މިއަދު ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 55
ދީނަށް ފާޑުކިޔައި،އިންޒާރު ދޭ މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ފާޑުކިޔާ މީހުންނާއި އެފަދަ މީހުންނަށް އެކި ކަހަލަ އިންޒާރު ދޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 09, 2019 214
ސިރޫ އާޓްސް ހިންގާ ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފާޅުކުރާ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ކަމަށްވާ "ސިރޫ އާޓްސް" ހިންގާ މުހައްމަދު ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 61
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓާ ތަން ރަނގަޅެއް ނޫން

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކުރިމަތީގައި، ތާރީޚީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން: ދީނުގެ ފުރިހަމަ އެންގުމެއް

އިސްލާމީ މުޖުތަމައަކީ ފުރިހަމަ ޝާމިލު މުޖުތަމައެއްގެ ގޮތުގައި ވުމަށްޓަކައި އެ މުޖުތަމައުގެ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެމީހަކު އަދާ ކުރަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރަން ޖެހެ އެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ހަދީސް ކުރައްވާފައި ވަނީ "ތިޔަބައި މީހުން ކުރެ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް (ކޮންމެވެސް...