22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 56
އިޔާޒުގެ ޖަވާބު ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވުމުން މާފަށް އެދެފި

އަނބިމީހާއާ ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ "ރޭޕެއް ނޫން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝައިހް މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް ދެއްވި ޖަވާބު، ބޮޑު މައްސަލަގަނޑަކަށްވެ ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވުމުން، އޭނާ މިރޭ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018
ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް އިސްލާމް ދީން ހުށަހަޅާ މަންހަޖު

އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އިންސާނާ ދިރިއުޅެން ޖެހެނީ ކުށްފާފަތަކުން ދުރުހެލިވެ އެހެން މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ ހުރެގެންނެވެ. އެހެންވެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޖަރީމާތަކާ އިސްލާމް ދީން ވަރަށް އިދިކޮޅެވެ. އެއީ އޭގެ ސަބަބުން ފަރުދުންނަށާއި ޖަމާއަތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ގެއްލުން ލިބޭތީ އެވެ. ރައްކާތެރިކުރަން އިސްލާމް ދީން...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 53
ބުދު ދީނުގެ ބަޔަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުމުން ހިމާޔަތްދީފި

ބުދު ދީނުގެ ދެ ހާމުދުރަކު މާލެ އައިސް އުޅެނިކޮށް ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފެށުމުން އެ މީހުންނަށް ފުލުހުން ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 2
މާޔޫސްނުވެ ދިރިއުޅެން އިސްލާމްދީނުން އިރުޝާދު ލިބޭ

ދިރިއުޅުމުގައި އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހުން ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކުރުމަކީ އިންސާނީ ތަބީއަތެކެވެ. މިގޮތުން ބައެއް މީހުން ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކުރާ ޝަކުވާ އެއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް މާޔޫސް ކަމެއް ލިބުމުން ކުރާ ޝަކުވާއަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންނަކީ އެމީހުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ލިބިފައިވާ ނިއުމަތްތަކާއި...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 77
"ޝަހިންދާގެ ދިފާއުގައި ނަޝީދު ތެދުވުމުން ކަންބޮޑުވޭ"

ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކްގެ ރައީސް ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް، އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފް ޓްވީޓެއް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން ޕީޕީއެމުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 9
ކޮންމެ މުސްލިމަކުމެ އެހެން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވާންޖެހޭ

އިންސާނުންގެ މެދުގައި އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ޖަޒުބާތު ދެމިއޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެހެން އިންސާނުންގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި ދިރިނޫޅެވޭ ހިނދު އެހެން މީހުންނާ އެކު ކުރާ މުޢާމަލާތުތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރެވޭނީ މިދެންނެވި ޖަޒުބާތު އޮވެގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. އިސްލާމް ދީނަކީ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 28
އެހެން ދީންތަކަށް މަގުފަހިވާ ވާހަކަ ނުފަތުރަން އެދެފި

އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖާގަ ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ބޭކާރު ވާހަކަތައް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ނުފެތުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 25
ބާތިލު އަގީދާތަކަށް ގޮވާލަނީ މިނިވަންކަން ނަގާލަން

އިސްލާމް ދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ގޮންޖަހައި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އުޅެން ގޮވާލަމުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ނަގައިލަން ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 22, 2017
އިންސާނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުމުގައި ﷲ އަށް އަޅުވެތިވާންޖެހޭ

އިންސާނާ އާއި ﷲ އާ ދެމެދު އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުމަކީ އެކަލާނގެ އަށް އިންސާނާ އަޅުވެތިވުމުގެ ގުޅުމެވެ. އެބަހީ އިންސާނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މައިދާންތަކެއްގައި އޭނާގެ އެންމެހާ...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 15
"އިންތިހާބު ދުވަސްވަރު ލާދީނީ ފިކުރުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވާ"

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ދީންތައް ފެތުރުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށާއި މިއީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 15
ހަދިޔާ: އިސްލާމްވެ ކައިވެނިކުރުމުން އަނިޔާގައި

ހަދިޔާ އާއި ޝާފިން ޖަހާންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އާއި އިންޑިޔާގެ ކޯޓަކުން އެ ދެ މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި އެ ކައިވެނި ރޫޅާލި ވާހަކަ އިންޑިއާގައި ވަރަށް ގަދަޔަށް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ހަދިޔާ އާއި ޝާފިންގެ ކައިވެނި ރޫޅާލީ ހަދިޔާގެ ބައްޕަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 2
އިސްލާމީ ސަގާފަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން

ސަގާފަތަކީ މީހާގެ ޝަޚުޞު ނުވަތަ ކާކުކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އަދި މީހާގެ ސުލޫކު އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން މުސްލިމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ސަގާފަތު އިސްލާމީ ސަގާފަތާ އެއްގޮތްވާން ޖެހެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 36
ކުރި އަރާނީ އިސްލާމީ އުސޫލުގައި ހިފަހައްޓައިގެން:ރައީސް

ކުރިއެރުން އޮތީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތުގައި ދެމިތިބެ، އިސްލާމީ ރިސާލަތު ފަތުރާ ބަޔަކަށް ދިވެހިން ވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 2
މިއަންމާގައި ދީނީ ގޮތުން ތަފާތު ނުކުރާ ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 28) - މިއަންމާގައި އެއްވެސް ދީނެއްގެ މީހުންނަށް ތަފާތު ކުރުުން ނޯންނަ ކަމަށް އެ ގައުމަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕޯޕް ފްރާންސިސް އަރިހު ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 13
"މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އިލްމުވެރިންގެ ހިއްސާ ބޮޑު"

ރާއްޖޭގައި ހުރި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިން ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތެދުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 3
އެހެން މީހުންނާ މެދު ވިސްނައިގެން އުޅެން ދަސްކުރުން

އިންސާނީ ތަބީއަތަށް ބަލާއިރު އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅިގެން ނޫނީ ދިރިއުޅުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މާތްﷲ އިންސާނުން ހައްދަވާފައި ވަނީ އިންސާނީ ނަސްލުގެ އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅޭ ގޮތަށެވެ. މިކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް އިންސާނާގެ ތަބީއަތުގައި ފަރުދީ ގޮތުން ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ވެސް ބޭނުންތަކަކާއި އެދުންތަކެއް އޮވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 36
ސޯޝަލްމީޑިއާގަ ދީނަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މަލާމާތްކުރުމަށް ބައެއް ދިވެހިން ހިންގަމުން ގެންދާ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 3
އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ މަގުސަދުތައް ދެނެގަތުން މުހިންމު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ބާވައިލައްވާފައިވަނީ މީސްތަކުންގެ މާއްދީ އަދި މައުނަވީ، ފަރުދީ އަދި ޖަމާޢީ، ދުނިޔަވީ އަދި އުޚުރަވީ މަސްލަހަތުތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށެވެ. އަދި އަދުލާއި އިންސާފާއި ވަޒަން ހިފެހެއްޓުމާއި ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުން ފަދަ މުހިންމު ސިފަތައް ހިމެނޭ ގޮތެއްގައި މަސްލަހަތުތައް ފުއްދައި ދިނުމަށެވެ. އެހެންވެ އިސްލާމީ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 4
އާއިލާ އާއި މުޖުތަމައަށް ވެސް އަދުލުވެރިކަން ބޭނުން

އިސްލާމް ދީން ބިނާވެފައިވާ އަސާސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ އާއިލާތަކާއި މުޅި މުޖުތަމައުގައި އަދުލުވެރިކަން ގާއިމު ކުރެވިފައި އޮތުމެވެ. އެހެންވެ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައި ވެއެވެ. އަނިޔާވެރިން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑި ނުގަންނަވާނޭ ކަމާއި (އާލް ޢިމްރާން 57) އަނިޔާވެރިންނަށް ވޭންދެނިވި...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 6
އިޚުތިލާފީ މައްސަލަތަކުގައި ވަކި ރައުޔަކަށް ބުރަނުވުން

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އެންމެހާ ހުކުމްތަކަށް ބަލާއިރު އެ އަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ މައިގަނޑު ވަރަށް ގިނަ އުސޫލީ ހުކުމްތަކެއްވެ އެވެ. އެކަމަކު ހަމަ އެއާ އެކު ހާލަތު ބަދަލުވުމުން ބަދަލުވާ، ނުވަތަ އައު ކަމެއް ކުރިމަތިވުމުން އައު ޙުކުމެއް ނެރެވޭ، ނުވަތަ ތަފާތު އިޚްތިޔާރުތަކަށް މަގު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަރުޢީ ބައެއް ހުކުމްތަކެއް...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017
ހިޖުރައިގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރުން އިބުރަތް ހާސިލް ކުރުން

ހިޖުރީ ގޮތުން އަހަރެއް ނިމި އަނެއް އަހަރު ފެށިގެންދާ އިރު މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ ހަނދާން އާވެގެން ދެ އެވެ. މައްކާގައި މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި ދީނަށް ގޮވާލެއްވުމަށް އެޅުނު ހުރަސްތަކާއި ކީރިތި ރަސޫލާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، އާއި އަޞްޙާބުން މަދީނާ އަށް ވަޑައިގަތުމުގައި އުފުއްލަވަން...