ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަށް މެމްބަރުންގެ ރުހުމާއި ނުރުހުން

ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ޓީޗަރުން ބޮޑު "މަޅިއެއްގައި" ޖައްސުވައި، ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ސްކޫލްތައް ގެންނަން ރާވާ ސިޔާސީ ރޭވުމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކެ އެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުންގެ ރައުޔު ތަފާތެވެ. އެ މެމްބަރުންގެ ނަޒަރުގައި ތައުލީމީ ދާއިރާ އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން އެވަރުގެ ބިލެއް ނެތެވެ.


އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލެއް އޮތުން މުހިންމެވެ. އެކަމަކު ބިލުގައި ނުރައްކާތެރި މާއްދާތަކެއް ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުން ނާޖައިޒު ފައިދާ ނެގުމުގެ ދޮރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ.

ސްކޫލް ބޯޑުތައް ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް!

ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ސްކޫލްގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގަން ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި ބޯޑެއް އޮންނަން ޖެހެ އެވެ. ސްކޫލް ހިންގާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ ބޯޑަށެވެ. ސްކޫލް ބޯޑުގައި މެނޭޖްމަންޓާއި ޕޭރަންޓް ޓީޗާ އެސޯސިއޭޝަނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރެވޭ ބަޔަކު ތިބޭއިރު، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މަންދޫބެއް ވެސް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ.

މި ބިލުގައި ނުރައްކާތެރި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ފާހަގަކުރަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ، ސްކޫލް ބޯޑު އުވާލެވޭ މާއްދާ އެވެ. އެ މާއްދާގައި ވަނީ ސްކޫލެއްގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަނަށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމަށް ފަހު ބޯޑު އުވާލެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ސްކޫލް ބޯޑެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅަންވާނީ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަހު ކަމަށާއި ސްކޫލް ބޯޑެއް އުވާލާތާ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާ ބޯޑެއް އިންތިހާބު ކުރަން ވާނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނީ މުޅި ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ތައުލީމީ ނިޒާމު ގެންދިއުމަށެވެ. މި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ފޮތް ކިޔުމުގެ އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލައި، ސަރުކާރުން ބުނާ އެއްޗެއް އެކަނި އަޑުއިވޭނެ ގޮތަށް ތައުލީމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގައި ވެސް އަމަލުކުރާ ގޮތަށް، ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް އެކަން ކުރަން އުޅުނަސް އެ ބޭފުޅުންނަށް (އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް) ރަނގަޅެއް ނުވާނެ،"

"ސްކޫލް ބޯޑުގައި ތިބޭ މީހުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބިލުން އެބަ ދޭ، އެއީ މި ސަރުކާރު ފަރިތަ ގޮތް، އެއީ މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާ ހުދުމުހުތާރު ގޮތެއް،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޝްހޫރު ސްކޫލެއްގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި މީހަކު "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ ސްކޫލް ބޯޑުތަކަކީ ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތި، މިނިވަންކަމާ އެކު ހިންގާ ބޯޑުތަކެއް ކަމަށެވެ. ސްކޫލްގެ "މައި ނާރަށް" ނުފޫޒު ފޯރުވައި، މިނިސްޓްރީން "އަތް ބޭނުމަކީ" ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ބޯޑުގައި ތިބެނީ. މިނިސްޓްރީން ނުރުހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޯޑު އުވާލުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ބޯޑު އުވާލުމުގެ ބާރު އޮންނަން ވާނީ އެ ބަޔަކު އިންތިހާބު ކުރާ މީހުންނަށް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ނުވެ ޓީޗަރުކަން ނުކުރެވޭ!

ސްކޫލެއްގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ އެހެން ތަނެއްގައި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނީ ސަރުކާރުގެ "ޓީޗާސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކައުންސިލް" ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެގެން ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެ އެވެ. އަދި އެ ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މީހުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. ބިލު ފާސްވާތާ އެއް މަސް ތެރޭ ކައުންސިލް އުފައްދަން ޖެހޭއިރު، ލައިސަންސް ދޭ އުސޫލު އާންމު ކުރަން ވެސް ޖެހެނީ އެ މުއްދަތުގަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ހަ މަސް ތެރޭގައި ޓީޗަރުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ލައިސަންސް ހޯދަން ވަނީ މަޖުބޫރުކޮށްފަ އެވެ.

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

- ޓީޗަރުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑް ހިމާޔަތްކުރުން

- ޓީޗަރުން މޮނިޓާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން

- ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފަންނުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުން

- ޓީޗަރުންގެ ތައުލީމީ، ފަންނީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން

- ޓީޗަރުންނަށް ފަންނީ ގޮތުން ތަރައްގީ ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން

- ޓީޗަރުންނަކީ ހުނަރު ލިބިފައި ތިބި ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން

އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު އަނެއް ޝަކުވާއަކީ ޓީޗާސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކައުންސިލް އެކުލެވިގެން ވަނީ މިނިސްޓްރީން އައްޔަން ކުރާ ބައެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވުމެވެ. ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރާނީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓަރެވެ. އެގޮތަށް އެކަން އޮވެއްޖެ ނަމަ ތައުލީމީ ގާބިލް މީހުންގެ ބަދަލުގައި "ސިޔާސީ ބަޔަކު" ކައުންސިލަށް އައްޔަން ކުރުމުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ މާ ގޯސް ވާނެ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ.

ކައުންސިލް އެކުލެވިގެން ވަނީ ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ، ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްްޓްރީގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޑިޕާޓްމެންޓް، ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވިޝަން، ޓީޗަރުން ތަމްރީންކުރާ މުއައްސަސާއެއް، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން، އުނގަންނައިދިނުމުގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާ އިން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރެކެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓީޗަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދާފައި ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން ސަރުކާރުގެ ބާރު އޮންނަ ކައުންސިލަކަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުން ކައުންސިލަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެމީހުންގެ އަތްމައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދޫކޮށްލަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދެވޭނެތޯ ނޫންތޯ ނިންމުމަށް. އެކަން ނިމިގެން ދާއިރު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރާ މީހަކަށް ނޫނީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޓީޗަރުންނަކީ އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ، ހިތްވަރުގަދަ ބަތަލުންތަކެކެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ސިކުނޑިތައް ހުޅުވާލުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޓީޗަރުން، މަޅިއެއްގައި ނުޖެއްސުމަށް އެ މެމްބަރުން ގޮވާލައްވަ އެވެ. އެގޮތުން އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކީ މި ބިލަށް އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސް، ސިޔާސީ މީހުންގެ އަތް މައްޗަށް ތައުލީމީ ދާއިރާ ނުގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ބިލް ހެދުމެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރިން ތައުލީމީ ދާއިރާގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވި އަލީ ސަލީމް ވިދާޅުވީ މިއީ ތައުލީމީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި، ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް ކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންގެ ވާޖިބުތަކާއި ދައުލަތާއި ބެލެނިވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. އަލަށް އެކުލަވާލި ބިލުން ޓީޗަރުންނަށް ވެވޭނީ ވަކި ފެންވަރެއްގެ ބަޔަކަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ބިލުގައި އެކަމުގެ ތަފްސީލަކަށް ގޮސްފައެއް ނުވެ އެވެ.

"ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގައި ވެސް އަމަލުކުރާ ގޮތަށް، ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް އެކަން ކުރަން އުޅުނަސް އެ ބޭފުޅުންނަށް (އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް) ރަނގަޅެއް ނުވާނެ،" ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި އޮތް ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދޭ ތަނެއްގައި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ބޯޑުތައް ނުހިނގާ ނަމަ، އެ ބޯޑުތައް އުވާލުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީޗަރުންގެ ކަންކަން ބެލޭނެ ކައުންސިލެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ތައުލީމީ ދާއިރާ މުޅިން ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ސަލީމް ދޮގުކުރެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޮތްތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ އެނގޭނީ ކައުންސިލް ހިނގަން ފެށީމަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން އެކި ތަންތަނަށް ހަމަޖައްސަނީ. ކްލާހަށް ވަންނަ ޓީޗަރަކީ އަހުލާގީ މައްސަލައެއް ނޯންނަ މީހެއްކަން ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭ. މިހާރު އެކަހަލަ ކަންކަމެއް ނުބަލާ. އެފަދަ ކަންކަން ބެލުމަށް އުފައްދާ ކައުންސިލެއް އެއީ،" ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަގީގަތުގައި ތައުލީމީ ބިލެއްގެ މުހިންމުކަން ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އޮތް ބިލަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްގެން، މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅުކުރެވޭނެ އެވެ. މިކަހަލަ ބިލްތައް ގާނޫނަކަށް ހަދަން ޖެހޭނީ ހުރިހާ ކޮޅަކުން ސިޔާސީ ސިފަ ނުޖައްސަ އެވެ.