ރިޕޯޓް

އާ އެއާޕޯޓުތަކާ އެކު ބޭނުން ވަނީ އެނދު

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އެ ރަށުގެ އުތުރުކޮޅުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން 21 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާފައި. އެ އަތޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާއިރު އެ އަތޮޅުގައި އޮތީ ހިންގާ އެންމެ ރިސޯޓެއް ---ފޮޓޯ:މިހާރު

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ސިފަސިފައިގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ހއ. އަތޮޅުގައި އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ ހޯރަފުށީ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ މާފިނޮޅު ކިޔާ ކުޑަ ފަޅުރަށަކާ ގުޅުވައިގެން އެއާޕޯޓެއް ހަދާއިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި މިވަގުތު އޮތީ އެންމެ ރިސޯޓެކެވެ. އެއީ ޖަބަލް އަލީ (ޖޭއޭ) މަނަފަރެވެ. އޭގެ އިތުރުން އައިލެންޑް ހައިޑަވޭ ކިޔާ ރިސޯޓެއް އެ އަތޮޅުގައި ހިންގާއިރު އެ ރިސޯޓު ބޮޑަށް ކައިރީ ހދ. ގައި އޮންނަ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓާ އެވެ.

ހޯރަފުށީގެ އިތުރުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓެއް ހަދާއިރު އެ ރަށުން ފުރައިގެން ސްޕީޑް ލޯންޗެއްގައި ވިއްސަކަށް މިނެޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައި ހަނިމާދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އެބަ އޮތެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައި މިވަގުތު ހިންގަނީ އެންމެ ރިސޯޓެކެވެ. ނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކެ އެވެ. އެހެންވެ އެ ރަށުގައި މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

ށ. ފުނަދޫގައި ވެސް ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް ހަދާއިރު އެ އަތޮޅުގައި ވެސް މިވަގުތު އޮތީ ގާކޮށިބީގައި ހިންގާ ރިސޯޓު އެކަންޏެވެ. އެ އަތޮޅުގައި ކުރިން ވަގަރު ރިސޯޓް ނުހިނގި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ވެސް އެއާޕޯޓެއް ނެތުމެވެ.

މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުރި ޓޫރިސްޓު އެނދުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު އެންމެ މަދީ ހއ. އަދި ހދ. ށ. އަތޮޅުގަ އެވެ. އެހެންވެ ޓޫރިޒަމާއި އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރެވެން އޮތީ ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރެވޭނެ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތަކެއް ހުރެގެންނެވެ. ހަމައެހެންމެ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފައިދާވާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ވެސް އެންމެ މުހިންމީ ޓޫރިޒަމް ފުޅާވުން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑރ. މައުސޫމް: އެއާޕޯޓުތައް ހެދުމުން ރިސޯޓުތައް ހުޅުވަން އިންވެސްޓަރުން ވެސް ބޭނުންވާނެ. ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަދި ފަހުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުކަން ކުރެއްވި ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓެއް ނެތް ސަރަހައްދެއްގައި ޓޫރިޒަމަށް އިންވެސްޓްކުރާނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

"ރިސޯޓެއް ހަދާއިރު ރޭގަނޑު ވެސް ދަތުރުކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް އޮތުން މުހިންމު. ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް ވަގުތާއި އަގު މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ދެ ފެކްޓާ. ފާސްޓްކޮށް ދަތުރުކުރުން ވަރަށް މުހިންމު. ހާއްސަކޮށް ޓޫރިސްޓުންނަށް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓެއް ހަދާއިރު ސަސްޓެއިންކުރަން ވޮލިއުމް ޑިވެލޮޕްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އެއާޕޯޓުން ފައިދާ ހޯދުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ޓޫރިސްޓު އެނދު އިތުރުކުރުމެވެ. ޓޫރިސްޓު އެނދު އިތުރުކުރަން ޖެހެނީ އެ މިންވަރަށް އާއްމުންނަށް ދަތުރުނުކުރެވޭތީ އެވެ.

"އެއާޕޯޓެއް ހަދާއިރު އެ ސަރަހައްދެއްގައި މީހުން އުފުލޭ ސިނާއަތެއް ތަރައްގީވާން ޖެހޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވެސް ނެންނެވީ އޭނާ އުފަން އަތޮޅު ހއ. ގައި ހަދާ އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއެވެ. މައުސޫމް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓު ހަދާއިރު ރިސޯޓު ހެދޭނެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކެެއް ހއ. ގައި އެބަ ހުއްޓެވެ. ހޯރަފުށީގައި ހަދާ އެއާޕޯޓު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަން ރަށްތަކެއް ތަރައްގީވާން ޖެހެ އެވެ.

"އެއާޕޯޓެއް ނެތި އިންވެސްޓްކުރާނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ. އެހެން ނޫނީ ރިސޯޓު ހަދަން އިންސެންޓިވް ދޭން ޖެހޭނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓެއް ހަދާއިރު މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރާއި އޭގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ އިގްތިސާދަށް ވާނެ ގޮތްތަައް ވެސް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"އާ އެއާޕޯޓުތަކެއް ހަދާއިރު އެގްޒިސްޓިން ބިޒްނަސްއަށް ވާނެ ގޮތެއް ބަލަން ޖެހޭ. މިސާލަކަށް ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓު ހެދުމުން ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއާ ދެމެދު އޮތް ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުނު. ލީޒިން އިން ލޯންޗު ގަނެގެން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މީހުން އެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލި. ހަމައެގޮތަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ވެސް އެއާޕޯޓް އޮތުން މުހިންމު ތަނެއް. ނަމަވެސް އެ ރަށު އެއާޕޯޓު ހެދުމުން މިހާރު އޮތް ސީ ޓްރާންސްޕޯޓް މަދުވެގެންދާނެ. މިކަހަލަ ބައެއް ސުމޯލް ބިޒްނަސް ކްރޭޝްވާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އދ. މާމިގިލީގައި ހަދާފައިވާ އެއާޕޯޓު: އެ އެއާޕޯޓު އެހާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިނގަނީ ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެފައި އޮތުމުން.

މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ސަރަހައްދީ އެއާޕޯޓުތައް ހެދި ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށް ދަތުރުފަތުރު ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"މާނަވީ ގޮތެއްގައި ހަނިމާދޫ ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ވާން ޖެހޭ. އެ ސަރަހައްދަށް ކްރިޓިކަލް ވޮލިއުމް އަންނަން ޖެހޭ. އެހެން ނޫނީ ދައުލަތަށް ބާޑްންއަށް [ބުރައަކަށް] ވާނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުސޫމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްތަކަކީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފައިދާ ހުރި ތަންތަނަށް ހެދުމަށް ބެޑް ކެޕޭސިޓީ މަތިކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް ވޮލިއުމް އިތުރުކުރަން ޖެހެ އެވެ. ހަމައެއާ އެކު މި އެއާޕޯޓުތައް ނިމެންވާއިރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެއާޕޯޓުތަކަކީ ދުރު މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނައިގެން ހަދާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެކެވެ. އެއީ ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ފައިދާ ނެރެވޭނެ ތަންތަނެއް ނޫނެވެ. އެކަން ބައެއް ސަރަހައްދީ އެއާޕޯޓުތަކުން މިހާރު ވެސް ފެނެ އެވެ. ހުޅުވިތާ 25 ވަރަކަށް އަހަރު ވީ އެއާޕޯޓުތަކެއް ގެއްލުމުގައި އެބަ ހިންގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް ޒޯނުތަކުގައި ހެދި އެއާޕޯޓުތަކުން ފައިދާ ނެރޭއިރު، އެއާޕޯޓާ އެކު ޓޫރިޒަމް ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވާން ޖެހޭކަން އެބަ އެނގެ އެވެ.

"އެއާޕޯޓަކީ ލޯންގް ޓާމް އިންވެސްޓްމަންޓެއް. ޑޭވަން އިން [ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން] ޕްރޮފިޓް [ފައިދާ]ވާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ. ދިވެހިންނަށް އަދި ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް ކޮންވީނިއަންޓްކޮށް [އަރާމްކޮށް] ދަތުރުކުރެވޭނީ ކުރެވޭނީ އެއާޕޯޓުތަކެއް ހުރެގެން" ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި އަދި ބައެއް އެއާޕޯޓްތައް ހިންގަމުން އަންނަ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލް ހާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސީޕްލޭން ދަތުރަކީ އެފޯޑް [އެކަށޭނެ] އެއްޗެއް ނޫން. އެއަށް ވުރެ މާ އަގު ބޮޑު."

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލް ހާރިސް (ވ)ގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާއެކު. އާ އެއާޕޯޓުތަކާއެކު ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއް އަންނަން ޖެހޭ.

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ރ. އިފުރާއި ބ. ދަރަވަންދޫ އަދި ތ. ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހިންގަމުންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސީ ޕްލޭން ބޭނުންކޮށްގެން ރިސޯޓުތަކަށް ޓޫރިސްޓުން އުފުލަ އެ އެވެ. ޓޫރިޒަމް ފުޅާވަމުން އަންނަ ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ސަރުކާރާ އެކު ދާދި ފަހުން ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ވެސް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

އެއާޕޯޓުތަކާ އެކު ޓޫރިސްޓު އެނދު އިތުރުވުމަކީ ކިހާ މުހިންމު ކަމެއްކަން އެ ކުންފުންޏަށް އެނގޭނެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން އެއާޕޯޓުތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަތުރުކުރާއިރު ފަސިންޖަރުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ހޯދުމަކީ އޮތް ގޮންޖެހުމެކެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފަސިންޖަރުންގެ ލޯޑު ހޯދަނީ ރިސޯޓުތަކަށް ސީޓް ވިއްކައިގެންނެވެ. މިހާރު އެ އެއާލައިން ފައިދާއާ އެކު އުދުހުމުގެ ސިއްރަކީ އެއީ އެވެ.

"އަތޮޅުތަކަށް ތަރައްގީ ގެންނަން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އެއާޕޯޓްތައް ހެދުމަކީ. ހަމައެއާއެކު ޓޫރިސްޓް ބެޑް ނެތި އެއާޕޯޓެއް ވައިބަލްކޮށް ނުހިންގޭނެ. ފުރަތަމަ ހަނިމާދޫ ހެދިއިރު ރިސޯޓެއް ނެތް. ކައްދޫ، ކާޑެއްދޫ ހެދި އިރު ވެސް ރިސޯޓެއް ނެތް. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ އަހަރުތަކެއް ފަހުން އެ ސަރަހައްދަށް ޓޫރިޒަމް އައީ އެއާޕޯޓު އޮތުމުން،" ހާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޓައިމް އިޒް މަނީ [ވަގުތަކީ ފައިސާ] ކަނޑު މަގުން ދަތުރުކުރުމަކީ ވަރަށް ވަގުތު ގެއްލޭނެ ކަމެއް. އެއްވެސް ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުމެއް ނުވޭ ވަގުތު ބޭކާރުކުރާކަށް."

އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ދުރު މުސްތަގުބަލަށް ބަލާއިރު އެއާޕޯޓުތައް ހެދުން އަވަސްކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެއީ އެއާޕޯޓު ހިނގާ ހަރަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މައްޗަށްދާތީ އެވެ.

"އެއާޕޯޓް ހަދަން މީގެ އަށެއްކަ އަހަރު ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ޅ. މަޑިވަރުގައި ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލި އަދަދަށް ވުރެ މިހާރު ހިނގާ ހަރަދު 50 ޕަސެންޓް ބޮޑު. އެހެންވީމަ ވަރަށް އަވަހަށް އެއާޕޯޓުތައް ނިންމައި އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަން ޖެހޭނެ،" ހާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މަތިންދާބޯޓެއް: އާ އެއާޕޯޓުތަކާއެކު ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރު އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެގެންދާނެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހަނިމާދު އާއި ކައްދޫ އަދި ސ. ގަމުގައި ހެދި އެއާޕޯޓުތަކުގެ ފައިދާ މިހާރު އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

"ހަނިމާދޫގައި ހެދިއިރު ރިސޯޓެއް ވެސް ނެތް. ނަމަވެސް މިހާރު ހަނިމާދޫން ސީދާ އިންޑިއާއަށް އެބަ ދެވޭ. އިންޑިއާ އިން އެބަ ގެނޭ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ވެސް. އެ ރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސްތައް ވެސް އެބަ ހިނގާ. ލ. އަތޮޅުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ކިލޯއެއްގެ މިރުސް އެބަ ގެނޭ. އެއާޕޯޓެއް ނެތް ނަމަ ކަނޑު ގަދަވެގެން ނުގެނެވިގެން އަސްލު އަގު ނުލިބޭނެ،" ހާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިގްތިސާދީ މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނުހިނގާ އައްޑުއަށް ވެސް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ގަން އެއާޕޯޓު އޮތުމެވެ. އަދި ފަހުން އެއާޕޯޓު އިތުރަށް ތަރައްގީކުރެވެން އޮތީ ވެސް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރެވިގެންކަން އެނގެން އެބަ އޮތެވެ.

"އައްޑުއަށް ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ގެންނަން ޖެހޭ. ޓޫރިޒަމް ނޫން ކަންކަން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ. ކުރިން މަސް ފެކްޓްރީ ހިންގި. އޭރު އެކަން ކުރެވުނީ އެތަނުގައި އެއާޕޯޓެއް އޮތުމުން. އެއާޕޯޓެއް އޮތުމުން އައްޑޫގައި އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް މަގު ހުޅުވިގެންދޭ،" ހާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާ އެތައް އެއާޕޯޓުތަކެއް ހަދާއިރު އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވާނީ އެއާލައިންތަކަށެވެ. ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެފައި ނެތް ތަންތަނަށް ގެއްލުމުގައި ދަތުރުކުރުމަކީ އަބަދު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެއާޕޯޓުތައް ހަދާއިރު ކައިރީގައި ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއް ހެދުން އަވަސްކުރަން ޖެހެ އެވެ. އދ. މާމިގިލި އެއާޕޯޓާއި ދަރަވަންދޫ އަދި އިފުރާއި ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގެނީ ޓޫރިސްޓުންގެ އެނދު އެ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ހުރުމުންނެވެ.

23 ކޮމެންޓް, 15 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 100%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޖާޑު

06 June 2018

ހއ އަތޮޅުގަ އޮއނަ އަލިދޫ ކޮބާތަ، ބަންދު ކުރި ފަހުންވެސް މިހާރު 3 ވަރަކް އަހަރު ވެދާނެ.....

The name is already taken The name is available. Register?

ހޯރަފުށީ ފަންކާ

04 June 2018

ރައީސް ޔާމީނު ސަރުކާރުން އެއާރފޯޓް ތަކާއި އެކު އިތުރު ރިސޯޓްތައްވެސް ހަދާނެ ކަން ކަށަވަރު. ރަށްއިތުންގެ ޖީބަށް ބަރުވެ ހިނިތުންވުން ގެނެސްދޭނެ. އުފާފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ރަށްއިތުންނަަށް ލިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބބބބބބ

04 June 2018

ރައްޔިތުންނަށް 1 ރުފިޔާގެ ފައިދާ ދިނިއްޔާ ކަޓުގެ ގޮތުގައި 100 ރުފިޔާ ނެގީމާ ފައިދާވީއަސްލު ކާކަށް. ފާގަތި ކަމަކީ އެންމެންގެ ފާގަތިކަން. ފްލެޓް ބަހާހެން މެޑަމް ލިސްޓަށް ފާގަތިކަން ބެހީމާ ކަޑައޭ ބުރޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ސަރާސަރު

04 June 2018

ކުޑަ ކުޑަ އެއްޗެއް ބަލައިލަ ދީބަލަ. މިސަރުކާރުގެ ބޮޑުންގެ ހިއްސާ އޮންނަ އެއްވެސް ހިއްކާ ބުލްޑޯޒަރު ކުފުންޏެއް އޮއްތޯ. އޭރުން މި ވާނުވާ އެނގިދާނެ! އެމްޓީސީސީ ގެނައި ބޯޓު ގެނައީ ސީދާ ކޮށްތޯ ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރި ކޮށްތޯ ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ބަޔަކު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށްތޯ. އޭގެ ކެޕްޓަނަށްވެސް މަހަކު 2ލައްކަ ޑޮލަރު ދެޔޭ ކިޔާ. މަށަށް ހީވަނީ މީތިވެސް ނިއުޅާލާއިރު އެމްއެމްޕީއާރުސީއަކަށްވުރެ ދެރެއެއް ނުވާނޭ! މިގައުމުގެ ހަލާކަކީ މިރައްޔިތުންގެ ހަލާކަކީ އެބޭފުޅުންގެ ޖީބުގެ ކުރިއެރުން ކަމަށް ވީމާ ދެން ވާނީ ވާނުވާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ފިލޯސަފަރު

04 June 2018

ކަރަޕްޝަން ގިނަވީމާ މިފާޑުގެ ކަންކަން ގިނަވޭ. ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގީމާ ބޮޑު ކަޓު ލިބޭނެ. ދެން ސުވާލަކީ މީ ކޮން މާޜސްޓަރ ޕްލޭނެއްގައި އޮތް ކަމެއްތޯ. ނެތްނަމަ މީގެ މިސާލަކީ ހުންގާނު ނެތް އޮޑިއެއްގެ މިސާލު. ރައްޔިތަކަށް ފައިދާއަކަށް ނޫން. މިޒަމާނުގައި މިފަދަ ކަންކަން ކުރާނީ އޭގެން ޖެެނެރޭޓްވާ ރެވެނިއުއާ ގެސްޓުން އަދި އެތެރޭގެ އުދުހޭނެވަރު ނަންބަރު ޖަހާގެން މޮޑެލް ހަދައިގެން. މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނެތި މިހަދާނީ ހަމަ ކަރަޕްޝަން. ދެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ފުރަތަމަ ގޯހުން ކުރަނީވެސް ނޭގިއެއްނޫން. 1 ފަހަރު އެހެން ވެދާނެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް 2 ވަނަ ފަހަރު!!! ޕްރޮޖެކްޓް އަގު ބޮޑުވާނެ. ބޮޑުވާވަރަކަށް ރައްޔިތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ގިނަވާނެ. ފައިދާ ގަޑު ބޮޑުވީ ޕްރޮޖެކްޓް ލިބޭ މީހުނަށް. މިގައުމު މިއޮތީ ކަތުރު ފަނި އަޅާފައި. އަތުޖެހޭނެ ބާ މިއިން ޒަމާނަކުވެސް. ދެރަކަމަކީ ތިޔަ ރަށުގެ މީހުން ހެވިފައި ތިބޭނެތީ މީން ކަމަކަށް ވިސްނާނުލާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ނަރެލް

04 June 2018

އެއަރޕޯޓް އަޅާފައޮތް ބައެއްއަތޮޅުތަކުގަ ހިންގަމުންްދާ މަތީފަންތީގެ ބައެއްރިސޯޓުތަކުގެ އޮކިއުޕެންސީ 20ޕަސެންޓުން ދަށުގަމިހާރުވެސް އެބައޮތް މާރކެޓް ކުރެވޭނެ ރަނގަޅުގޮތެއްނެތި އެއަރޕޯޓާ،ރިސޯރޓް ހެދިޔަކަސް ތޮއްޖެހޭވަރަކަށް ގެސްޓުންނެއް ނާންނާނެ ޓޫރިޒަމްޕްރޮމޯޓްކުރަން ހެދި އެމް އެމް ޕީ އާރ ސީ ގެ ލާރިގަނޑު ހަޕަޅާލައިގެން ތިބެ މުޅި އިންޑަސްޓްރީ މިހާރުވެސް އެއޮތީ މީންޒަމާނަކު ނުދެކޭހާ ދަށުގަ

The name is already taken The name is available. Register?

އުތުރުބަނދަރު

04 June 2018

މިވެނި ކަމެއް ފާއިބި އަހަރު ކޮށްދިނީމޭ ކިޔާ ތިބެވޭކަށް ނެތެވެ އަބަދުވެސް ކުރަންޖެހެ އެވެ. އެހެނީ ޓެކްސްވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެބަދައްކަމެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުތާ

04 June 2018

ހެޔޮނިޔަތުގައި ކަމެއްކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ނުވަތަ ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ހުވަދުއަތޮޅުގެ އައްޑުއާއި ވީ ފަޅީގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ހަދަންވީއެވެ. އައްޑޫގައި އޮތީ އެންމެ ދެރިސޯޓެވެ. ރިސޯޓުތައް ހަދާނެ ފަޅުރަށްތަކެއް ނެތެވެ. އެހެން ކަމުން އައްޑޫ ގަމު އެއަރޕޯޓު އިތުރަން ވަރުގަދަ ނުކޮށް ހުވަދު އަތޮޅު އެއަޕޯޓެއް ތަރައްގީގުމުން މުސްތަގުބަލަށް މާރަނގަޅުވާނެއެވެ. ފައިދާވެސް ނެރެވޭނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުތިލަދުންްމަތި

04 June 2018

އައި ހެވަން ޕްރޮޖެކްޓް ކޮބާހޭ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރާކަނިމަސް

04 June 2018

ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ބީޗެއް އޮންނާނެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކުޅިއެއް ނޯންނާނެ. ރާޢްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު 2 ކުޅި ހަލާކުކޮށްލީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި އޮތް އެއްޗަކަށް ވާތީ ރިސޯޓަކަށްވުރެ މީހުން ދިިރުއުޅޭ ރަށެއްގެ އަގު (ހަމަ ޑޮލަރުން) ބޮޑުވެދާނެތި ބާ؟ ގެސްޓުން އަންނަނީ އެއަރޕޯޓް ބަލާކަށް ނޫން. މިޒަމާނުގައި ގެސްޓުން އަންނަނީ ގުދުރަތީ އަޖައިބުތައް ދެކިލުމަށް. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުޅާ ވަމުންދާ މާރުކެޓަކީވެސް އެއީ. ދުނިޔޭގެ ރީތި ތަންތަން ތޮއްޖެހުމައެކު ނެތުމުން ދާތީ. ކުޅުދުއްފުށީ އަދި ފުނަދޫ އަށް މަގޭ ތައުޒިޔާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ވައްލަ

04 June 2018

ޔާނުގެ މިކުޅިވަރު ނިމުނީމާ ދިވެހިން ކާނީ އެއަރޕޯޓާ ގެސްޓުންނާ ޖަހައިގެން. މަހަށް އަލްވަދާއު ކިޔާ! އެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗެއް މިރާއްޖޭގައި އުޅެގެން ނުވާނެ ގެސްޓުން ފިޔަވާ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!