އެނބުރި ހަނދަށް! އަނެއްކާ އާ ރޭހެއް!

އިންސާނުން ހަނދުގައި ހިނގިތާ ބައި ގަރުނު ވީ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް ދައްކަނީ އެނބުރި ހަނދަށް ދިއުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. މި އަހަރު ފެށުނީ ވެސް ހަނދަށް ކުރި ދަތުރަކުންނެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ ރޮބޮޓިކް ސްޕޭސްކްރާފްޓެއް ކަމަށްވާ ޗާންގީ-4 ގެ ތާރީހީ ދަތުރުންނެވެ. މިއީ ހަނދުން، ދުނިޔެ އަށް ނުފެންނަ ފަޅި އަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރެވެ. އިންޑިއާ ވެސް ވަނީ ހަނދަށް ފުރަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ.


ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި، ހަނދުގައި ހިނގި މީހުންގެ ލިސްޓަށް މި ގައުމުތަކުގެ އެސްޓްރޮނޯޓުން އިތުރުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑެވެ.

ހަނދަށް މީހުން ފޮނުވަން ޗައިނާ އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާ އެކު، ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުންނެވެ. ޔޫރަޕިއަން ސްޕޭސް އެޖެންސީގެ އަމާޒަކީ 2050 ހިސާބުގައި އިންސާނުން ހަނދަށް ގޮސް "މޫން ވިލެޖް" އެއް ބިނާކުރުމެވެ. އަދި ރަޝިޔާ އިން ވެސް ވަނީ 2030 ގައި ހަނދަށް މީހުން ފޮނުވަން މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް، 1968 އިން 1972 އަށް 24 އެސްޓްރޮނޯޓަކު ހަނދަށް ފޮނުވާފައިވާ އެމެރިކާގައި އެ ގައުމުގެ ކޮންގްރެސް އާއި ރައީސުން ވެސް ވަނީ އަލުން އެނބުރި ހަނދަށް ދިއުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން، 2024 ގައި އަނެއްކާވެސް މީހުން ހަނދަށް ފޮނުވަން އެމެރިކާއިން ބޭނުންވެ އެވެ. މިއީ ކުރިން ކަނޑައެޅި މުއްދަތަށް ވުރެ ހަތަރު އަހަރުގެ އަވަސްވުމެކެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ، ނާސާ އަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން އިތުރަށް ލިބި އަލުން ހަނދަށް ދާން ހިތްވަރު ލިބިފައި ވާއިރު އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ ފަދަ ގައުމުތަކަށް މިކަމުގައި ތަފާތުވާނެ އެވެ.

ހަނދަށް ދިއުން އިންޑިއާ އަށް ވާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގައި އެ ގައުމު ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުމުގެ ހެއްކަކަށެވެ. ޗައިނާ ބޭނުންވާނީ ޖައްވުގައި ވެސް އެއީ ބޮޑު ބާރެއްކަން ދައްކާށެވެ. މާސް އަށް ވެސް އުޅަނދުތައް ފޮނުވާއިރު، ހަނދަށް ވާސިލްވުމަކީ އެމެރިކާގެ މި ދަތުރުގައި ކަށަވަރު މަންޒިލެކެވެ.

ދުނިޔެ ޒީނަތްތެރިކޮށްދޭ، އަވަށްޓެރި ތަރިތައް ފަތަހަކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އޮތީ ގައުމުތަކުގައި އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި އެކްސްޕެރިމެންޓްތަކުގައި ނާސާގެ ހުށަހެޅުންތައް ލިބޭތޯ ކިއޫ ހަދައިގެން ކުންފުނިތައް އެބަ ތިއްބެވެ. އެމެޒޯންގެ ބާނީ ޖެފް ބެޒޯސްގެ ރޮކެޓް ކުންފުނި، ބްލޫ އޮރިޖިން އިން އަންނަނީ ނާސާ އިން ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ކާގޯ އާއި އެސްޓްރޮނޯޓުން އުފުލާނެ ބިޔަ އުޅަނދެއް އުފައްދަމުންނެވެ.

ހަނދަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެގެން މި އުޅެނީ ކުރިއާ ހިލާފަށް ހަނދުގެ ބޭނުން ބޮޑުވެގެންނެވެ. ހަނދުގައި ތަފާތު އެތައް މުއްސަނދިކަމެއް ވަޅުލެވިފައިވެ އެވެ. ދުނިޔެ އިން ހުސްވެދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތް ބައެއް މާއްދާތައް ވެސް ހަނދުގައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އަނެއްކާ ހަނދަށް ވުރެ ދުރު ހިސާބުތަކަށް ކުރަން ރާވާފައިވާ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަރުގަދަ ސްޓޭޝަނަކަށް ހަނދު ހެދިދާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އަލުން ހަނދަށް އިންސާނުން ދިއުމުގެ ވާދަވެރިކަން މި ވަނީ ފެށިފަ އެވެ.