ރިޕޯޓް / އާ އަހަރު

2020ގެ ހަނދާންތައް އަބަދަށް

މާލެ: ޖޫން 6، 2020: އެޗްޕީއޭ އިން މޭ މަހު 28 ގައި ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާއެކު، މާލެތެރެ ހަލަބޮލިވުމުން ކަންކަން ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމުގައި ފުލުހުން ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރި. މިއީ އިމާރާތެއްގެ ފޯރިއަށް ތިބި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނަމާދުކުރާ މަންޒަރު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

31 ޑިސެމްބަރ 2020 - 16:07

7 comments
sad icon 60%

ތަހުޒީބާއި ހުވަފެނީ ތަސައްވުރުތަކުގެ އަހަރަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް، ކުރިންސުރެ ސިފަކުރަމުން އައި 2020 ނިމިގެން މި ދިއައީ، ބަދުނަސީބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ބަލިމަޑުކަމެއްގައި އޮވެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުވި އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ނޫނީ 2020 ތާރީޚަކު ނުލިޔެވޭނެ އެވެ. މި އަހަރު ތަޖުރިބާކުރި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މުޅި އުމުރަށް ހަނދާނުގައި ހަރުލާނެ، ދެން ދުވަހަކު ވެސް ނުފެންނާނެ ފަދަ އެތައް ކަމެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހޭދަކުރި އަހަރު ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި، އެ ހަނދާންތައް އަބަދަށް އާކޮށްދޭނެ ބައެއް ފޮޓޯތަކެވެ.

މާލެއިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް

މާލެ، އޭޕްރީލް 15، 2020: މާލޭން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުމާ އެކު، ބަލި ޖެހުނު މީހާ އުޅޭ ގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ. ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އިތުރުން ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މީހުން ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ތިބޭ ގެއެެއްގެ ކައިރިން ދާން ވެސް އޭރު ބިރުގަނޭ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ލޮކްޑައުންއާ އެކު މާލެ ފަޅުވި

މާލެ: އޮގަސްޓު 5، 2020: މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން މާލެ ސަރަހައްދު އެއްކޮށް ލޮކްޑައުންކޮށް ދެ މަސް ވަންދެން އެންމެން ތިބީ ގޭގައި. މިއީ ކޮންމެ ރެއެއްގެ 10 އިން ފަތިހު 5 އަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އިރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް އެއާޕޯޓް ފަޅަށް

ހުޅުލެ: މާޗް 31، 2020: ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއްގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ފަޅުވި. މި ފޮޓޯގައި މި ފެންނަނީ އެއާޕޯޓްގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިލް --ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ޓޫރިޒަމް ހުއްޓުނުކަމަށް ހެކިދޭ ފޮޓޯއެއް

އޭޕްރީލް، 2020: ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ދިރުން ނެތުމުން ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭންތައް މޫދުން އެއްގަމަށް. ދަތުރުކުރާނެ ޓޫރިސްޓުން ނެތި ސީޕްލޭންތައް "އެހެލާފައި" ބަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް ނެގި މި ފޮޓޯ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު. -- ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

ކޮވިޑްގައި ރާއްޖޭން ފުރަތަމަ މަރު

އޭޕްރީލް 30، 2020: މިއީ ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖޭން މަރުވި ފުރަތަމަ މީހާގެ ޖަނާޒާ: ނިޝާން ކަލާފާނުގެ ޝަރަފުގެ އިއްޒަތުގެ ލަގަބު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހުސައިން އަބްދުﷲގެ އަނބިކަނބަލުން އާމިނަތު އާދަމް 83، އަވަހާރަވީ އޭޕްރީލް 29 ގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ މަގުމަތީގައި އެމްބިއުލާންސް ތެރޭގައި. ކޮވިޑް ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ކަން އެނގުނީ އޭގެ ފަހުން ކުރި ޓެސްޓްތަކުން.

އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ވެސް ބަންދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތް ހެދުން މަނާކުރުމާއި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުނު. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

ބަރޯސާވީ ޑެލިވަރީއަށް، ސިފައިން ނުކުންނަން ޖެހުނު

މާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2020: ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުން އިތުރުވެ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވުމާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ވިޔަފާރި ވެސް ގޭގައި ތިބެގެން ކުރަން ޖެހުމުން އެންމެން ބަރޯސާވާން ޖެހުނީ ފިހާރަތަކުން މުދާ ޑެލިވަރީކުރުމަށް. އެކަމަކު ޑެލިވަރީ އަށް ބާރު ބޮޑުވެ ޝަކުވާތައް ފުނިޖެހުނު. މި ފޮޓޯގައި އެ ފެންނަނީ އެސްޓީއޯ އިން ގޭގެ އަށް ޑެލިވަކޮށްދޭން ޖެހޭ މުދާ ގިނަވެ ބާރުބޮޑުވުމާ އެކު މުދާ އުފުލައިދޭން ސިފައިން ނުކުމެ އެކަމުގައި އެހީވާ މަންޒަރު.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

ޕީޕީއީ ދެކެ ބިރުން

މެއި، 2020: ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޝައްކުވާ މީހުން ތިބޭ ތަންތަނަށް ދާއިރު އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހެދުމަކީ ބިރުވެރި އެއްޗަކަށްވި. ޕީޕީއީގައި އުޅޭ މީހަކު ފެނުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަކޮޅު ބެލެވި މިފަދަ ކޮންމެ މަންޒަރަކުން ވެސް މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ހަނދާން އާކޮށްދޭނެ. -- ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

ރަށަށް ދެވެނީ ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި

އޭޕްރީލް، 2020: އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމުން ރާއްޖެ އައި ބަޔަކު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދަން ފުލުހުންގެ ލޯންޗަކަށް އަރުވަނީ. ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ މީހުންނާއި މާލޭގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އޭރު ރަށްރަށަށް ދެވެނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގައި ދިގު ކަރަންޓީނެއް ފުރިހަމަކޮށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކޮށްފައި. ---ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

މަބްރޫކާއި ނަޒްލާ އަކީ އެންމެ އާންމު ދެ މޫނު

އޭޕްރީލް 17، 2020: ކޮވިޑް-19އާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އައި ޕްރެސް ބްރީފިންތަކުގައި އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް (ކ) އާއި އެޗްއީއޯސީގެ މިހާރުގެ ތަރުޖަމާނު އެޗްޕީއޭގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް އޮންލައިންކޮށް ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ. މިއީ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު އާންމުންނަށް އެންމެ ފަރިތަވި ދެ މޫނު. -- ފޮޓޯ: އެންއީއޯސީ

ރޯދަމަސް ބެލްކަނީގައި

މާލެ: އޭޕްރިލް 24، 2020: ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ރޯދަމަހު ވެސް މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތުމުން، އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް ރޯދަ މަހު މިފަހަރު ތިބެން ޖެހުނީ ގޭގައި. ރޯދަމަހު ހަވީރުގެ ފިނިބުރުތައް ނިންމާލަން ޖެހުނީ ބެލްކަނީންނާއި ޓެރަސްމަތިން މަގުމަތި ބަލައިލައިގެން. .-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

ދޭން ފެށި ލުއިތަކުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އުފާވެރިކަން

މާލެ- މެއި 31، 2020: ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދީ، އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ފަތިހު 5:00 އިން ހެނދުނު 8:00 އާ ދެމެދު ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުމުށް ދިން ހުއްދައާ އެކު އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ މީހަކު ހިތްފަސޭސަކޮށްލަން ނުކުމެ މަގުމަތީގައި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބޯޑަރު ހުޅުވުމުގެ އުފާ

ހުޅުލެ: ޖުލައި 15، 2020: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވީއައިއޭ އަށް ޖެއްސި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓުން ޓޫރިސްޓުން ފައިބަނީ. މިއީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދީ ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް ގައުމަށް ކުރިމަތިވި ތަދުކަމުން އަރަގަތުމުގެ އުންމީދެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުނު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އިގްތިސާދު ހިނގައިގަތުން

21 ޑިސެމްބަރ 2020: ކޮވިޑް-19ގެ ބަންދަށް ފަހު އެއާޕޯޓް ހުޅުވައި ވައިގެ ދަތުރުތައް އިތުރުވަމުން އައިސް، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު ސީޒަނުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އެކި އެއާލައިންތައް ޕާކުކޮށްފައި. މިއީ އެތައް މަހަކަށް ފަހު އެއާޕޯޓުން ފެނުނު، މުޅި ގައުމަށް އުންމީދު އާކޮށްދިން މަންޒަރެއް. --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މި އަހަރު މިފަދަ ކިތަންމެ ފޮޓޯއެއް ލިސްޓުކުރެވިދާނެ އެވެ. އަހަރު ނިންމާ މިލަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން އުފައްދައި އެ ޖަހަން ފަށާފައި ވާތީ މިފަދަ އަހަރެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގަ އެވެ. އާ އަހަރަކީ އުފާވެރިކަމުގެ މަންޒަރުތަކުގެ އަހަރަކަށް ވުމަކީ ދުއާ އެވެ.

7 ކޮމެންޓް, 23 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 30%
icon sad icon sad 65%
icon angry icon angry 4%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރޮމޭ

01 January 2021

2020 - އިންސާނުނުގެ ހަގީގީ ސައިޒު ދައްކައިދިން އަހަރު.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ އަލީ

01 January 2021

2020 ވަނަ އަހަރަކީ ބަދުނަސީބު އަހަރެކޭ ބުނުން ރަނގަޅެއްނޫން! މާތްﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުން ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެތަށްކަމެއް ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެކަން މީސްތަކުންނަށް ހަނދާންކޮށްދިން އަހަރެއް! އެއީ މަގުއޮޅި ހިތަށް އެރި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެވޭނޭ ވިސްނިފައި ތިބި އެތަށްބަޔަކަށް ހޭއަރާ އިސްލާހުވާން ފުރުސަތު ލިބުނު އަހަރެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

ޕެނިކުފަރީދާ

31 December 2020

ފުރަތަމަކޭސް މާލެން ފެނުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ އަޑުއިވުނީމަ މީހުން އެމީހުންދެކެ ވަރަށް ރުޅިއައި، ރައްޔަތުންތިބީ ވަރަށްބޮޑު ބިރެއްގައި، އެޗްޕީއޭއިން ކުޑަކަކޫޖަހައިގެން ބިންމަތީގަ ތިބޭށޭ ނުންޏަސް ތިބޭނެ، ބަލިން ސަލާމަތްވާން ބުނިކިނޮމެގޮތެއް ހަދަންތިބީ ރެޑީއަށް، ރޭގަޑު މަބްރޫކުގެ އަޑުނީވޭނަމަ ނުނިދޭނޭ، އެކަމަކު ފަހުން ފަހުން ލޮކްޑައުން ދުވަސްވަރު ބައެއް އޮފިސްތަކުގެ މިހުން އަގުބޮޑު ހޮޓާތަކުގަ އުޅުން ގޮތްކުޑަކަމުން ހުރިހާކަމަކުން ފޫހިވެއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަޒުލާ1

31 December 2020

"2020 ނިމިގެން މި ދިއައީ، ބަދުނަސީބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ." ހަމަ ގެއްލިފަވާ ކަންކަން ހަމަ މަގަށް އަޅުވައިދިން އަހަރެއްގޮތުގަ މުސްލިމުން ދެކެންވާނި.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަބުރުލް ސަލީމް

31 December 2020

2004ގެ ސުނާމީ ހަނދާންހުރިމީހަކު އެބަހުރިބާ؟ އެއީވެސް އިހަކަށްދުވަހުގެ ކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންމަނިކް

31 December 2020

ޕެއިން އިސް ޓެންޕްރަރީ

The name is already taken The name is available. Register?

އަދޫ

31 December 2020

ދެން އޮތީ މިއަދާ ހަމައަށް ދުނިޔޭގައި ސަލާމަތުން ލެހެއްޓެވި ކަމަށްޓަކައި މާތް ﷲ އަށް ޙަމްދު ކޮށް މިފެށެން އުލޭ އާއަހަރު 2021 ގައި ކުއްފާފަ ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454