ރިޕޯޓް / އ.ދ.

ދުނިޔޭގެ ރިޔާސަތުގައި ރާއްޖެ، ދެން އޮތީ ތާރީހީ ސޮފުހާތަކެއް

ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޮޑު ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެއިން އެހީވާނެ ފަރާތަކަށް ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ. ރާއްޖެ އަށް ބޮޑު އެޝުއަރެންސެއް ލިބިގެންދާނެ. -- ޑރ. ޝަހީދު

އދ. ގެ ރިޔާސަތުގައި ރޭ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު-- ފޮޓޯ/އދ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 08:50

30 comments

ދުނިޔޭގެ 191 ގައުމު ހިމެނޭ އދ. ގެ ރިޔާސަތާ ރާއްޖެއިން ހަވާލުވުމަށް ފަހު، ހަތް ބިލިއަން މީހުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ވަރަށް ފަހުރުވެރިކަމާ އެކު ދިވެހި ބަހުން ވިދާޅުވި އެވެ؛

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދުގެ ފަހުރުވެރި ދިދަ ވިހުރުވެމުން މިދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެންމެ އުސް ކުރިބޯށީގައި... ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރުގަދަ ގުރުބާނީގެ ސަބަބުން މިއަދު ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަން ވިދަމުން މިދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އުދަރެހުގެ އެންމެ އުހުގައި."

އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި، "ދުނިޔޭގެ ރިޔާސަތަށް" ރާއްޖެ އިންތިހާބުވުމަށް ފަހު، ރޭ އެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ވަގުތުކޮޅަކީ ވަރަށް ހާއްސަ އަދި ތާރީހީ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ކުދި އަދި އެންމެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް ވެސް ދާންވީ މަގު ދައްކައި، މައްސަލަތަކާއި ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރުމުގެ ޝަރަފު ލިބުނު ވަގުތުކޮޅެވެ.

އދ. ގެ ރިޔާސަތާ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ/އދ.

"ހަތް ބިލިއަން މީހުންގެ މެދުގައި ބަދަލު ނުވެ އޮތް އެއްޗަކީ އިންސާނިއްޔަތު ކަން. އަދި އުންމީދު. މިއީ އދ. ގެ އަމަލުތައް ހުންނަން ޖެހޭ ގޮތް. އަޅުގަނޑުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ހަތް ބިލިއަން މީހުންނަށް އެ ކަންތައްތައް ދައްކަ ދޭން ޖެހޭނެ،" މުޅި ދުނިޔެއާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އދ. ގެ މެންބަރު 191 ގައުމުގެ ތެރެއިން 143 ގައުމެއްގެ ތާއީދާ އެކު އެ މަގާމަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ޝާހިދު ވަނީ މިއީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ފަހުރެއްގެ އިތުރުން ގިނަ ފައިދާތަކަކާއި ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ފުރުސަތެއް ކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެ މަގާމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ކުރާނެ ފައިދާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން "މިހާރު" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ހާއްސަ ރެޕެޓުއާ ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖެއިން "ބޭނުން ކުރަން ކެރުނު ވަރަކަށް ފައިދާ ކުރާނެ" ވަރުގެ މަގާމެކެވެ. އަދި އެ މަގާމާ ޝާހިދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ރާއްޖެ އަަށް ކުރާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ އޭނާގެ ޝައްކެއް ނެތެވެ.

މަގާމުގެ ސަބަބުން ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝާހިދަށް އަދި ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެސް ނެޓްވޯކެއް ބިލްޑުކޮށް މީގެ ކުރިން ގުޅުން ގާއިމް ނުކޮށް ހުރި ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝާހިދަކީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ގާބިލު ވަޒީރު ކަމަށް ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އދ. ގެ ރިޔާސަތާ އޭނާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން ރައީސަށާއި އެހެން ވަޒީރުންނަށް ވެސް ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްވެގެން ދާނެ ކަމަށް ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރި އެރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތައް ހޯދުމުގައި އެތައް ދޮރެއް ހުޅުވިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޮޑު ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެއިން އެހީވާނެ ފަރާތަކަށް ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ. ރާއްޖެއަށް ބޮޑު އެޝުއަރެންސެއް ލިބިގެންދާނެ. ފަސޭހައިން އެހީތައް ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ،" ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އދ. ގެ ރިޔާސަތާ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ/ އދ.

ޝާހިދު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އދ. އަށް ވެސް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ވާނެ ކަމަށް ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. ސަބަބަކީ ރާއްޖެއިން އެ މަސައްކަތުގައި ފައި ނުނެގި ނަމަ އެ މަގާމުގައި ލިބޭނީ އަފްގާނިސްތާނަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިހާރު އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް، ތާލިބާނުން ވެރިކަން ކުރާތީ އެ ގައުމު އިންތިހާބުވި ނަމަ އދ. އޮންނާނީ ހާސް ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވެ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ އަށް ފައިދާކޮށްފި،" ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ގައުމަކަށް ވާތީ ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ ފިއްތުންތަކުން އެކަހެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ ރާއްޖެ އާއި އދ. އަށް ވެސް އޭގެން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މިވަރުގެ މަގާމެއް ރާއްޖެ އިން އަދާ މި ކުރަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. މިއީ ދިވެހިންނަށް ވެސް، އަދި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ޝަރަފެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެގެން ދާނީ ރާއްޖޭ ދުނިޔޭގައި އިސްވެ ބަސް އިއްވާ ގައުމަށެވެ.

30 ކޮމެންޓް, 23 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 48%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 43%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 9%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ފެންނަ ފާލު

15 September 2021

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖެ އިސްވެ އޮވެ ދުނިޔެއަށް ބަސް އިއްވޭނެއޭ ތި ބުނަނީ އޮޅުވާލުމަކުން. ތިޔަ މަގާމަކީ އިންޑިއާގެ ޕަޕެޓް މަގާމެއް. އިންޑިއާއިން އެކަމަކަށް ނުރުހޭ އެއްވެސް ކަމަކާ އިދިކޮޅަށް ބަހެއް ކިޔާކަށް ޝާހިދަކަށް ނުކެރޭނެ. ނިމިދިޔަ ވެރިކަމުގަ އ.ދގެ މަގާމެއް ރާއްޖެއަށް ލިބެން އުޅުނީތީ އެކަމަށް އެންޓިކެމްޕޭންކޮށް ހުރަސް އެޅި ގައުމުގެ ޚިޔާނާތްތެރިންނަށް މިއަދު ލިބުނު މަގާމުގެ އަސްލު ހަގީގަތް ފާޅުވާ ދުވަހު ހަވާ އެރުވިގެންދާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަރުހަބާދިވެހިން

15 September 2021

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަޖިލީހުގައި ދިވެއްސަކު ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާތްﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވާއިރު އެކަމާއި އުފާކޮށް ދިވެހިން ފަޚުރުވެރި ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް. ދިވެއްސަކަށްވީތީ ފަޚުރުވެރި ނުވާނަމަ މުސްލިމަކަށް ވީތީ ފަޚުރުވެރިވެބަލަ. ސިޔާސީ ގޮތުން މީހުންގެ އަވައިގައިޖެހި މަގުއޮޅުނަސް ކޮންމެވެސް ހައްދެއް އޮންނަންވާނެ. ކޮންމެ މީހަކީވެސް ހަމަބުއްދިހުރި އިންސާނެއް ވިއްޔާ. މަރުހަބާ ޝާހިދު. މަރުހަބާ ދިވެހި ގައުމު. މަރުހަބާ މުސްލިމު އުއްމަތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހައްދުއޮތްތަ

15 September 2021

ނިމިދިޔަ ދައުރުގަ ޔާމީން ވެރިކަމުގެ ހުރީތީ މިގައުމަށް ލިބެން އުޅުނު މަގާމަށް އެންޓިކެމްޕޭން ކޮށް އެ ނުލިބޭ ގޮތް ހެދީ އެމީހުން ހައްދަކަށް ބަލައިގެންތަ؟ ހަމަ ބުއްދީގެ ބޭނުންކުރަން އެނގޭނަމަ ބަޔަކު ކިޔާހާ އެއްޗަކަށް އަތެއް ނުޖަހާނެ. ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ ފިއްތުންތަކުން އެކަހެރިވާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އިންޑިއާ ދަށުގަ ފިތިފަ އޮތީމަ އެކަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހަދައިގެން ތިބެ ފަޚުރުވެރިތަވާންވީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަންދީ

15 September 2021

މިފަދަ ތާރީޚީ ވަގުތުކޮޅެއް ފެނުމުގެ ނަސީބު ލިބުނު ކަމަށްޓަކައި ﷲއަށް ޙަމްދުކުރަން ފމ ޝާހިދަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން މިއީ ދިވެހި ވަންތަ ލޭހިގާ ކޮންމެ ދިވެހިރަށްޔިތެއް އުފަލުންފޮލޭނެ ވަގުތު ކޮޅެއް، މިކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ އެންމެއުސް ކުރިބޯށީގައި ގާތްގަޑަކައް 365 ދުވަހު ވެރިކަން ކުރާނެ...

The name is already taken The name is available. Register?

ކަންއިތުރު

15 September 2021

ތިޔަހާ ށަރަފުވެރި އަދި އަބުުރވެރި އަދި ނުވިތާ ބާރުވެރި މަގާމެއްނަމަ ސައުތްއެމެރިކާ- ލެޓިން . ޔޫރަޕްގެ ގަދަ ހަތަރުބާރު އާ އާސިއާންގެ ގައުމުތައް އިތުރުން އީސްޓް އޭށީއާގެ ގައުމުތައް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ތި މަގާމު ހޯދާނެ.ރަނގަޅަށް ވިއްޔާ ށާހިދު އަށް ތި މގާމުގެ މުސާރަ ވެސް ދޭނީ މި ދައުލަތުން.އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިންތިހާބު އޮންނަ މަގާމެއްގައި އޮންނާނީ ކޮން ބާރެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަށީދު

15 September 2021

ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ކޮން ބޮޑުކަމަކާ މި ކުރިމަތި ލަނީ؟ ބަރުލަމާނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަންނި

15 September 2021

މަފަކީރަށް މިވަރުވެސް ނުވި... ދެން ބަރުލަމާނީ ވޭތޯ ބަލަންވީ ރައީސްކަމަށް އާދެވޭތޯ.... އަންނި

The name is already taken The name is available. Register?

ހުދަންބަރު

15 September 2021

ޔެސް ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހިއޮތުން މުހިއްމުފައި ފައިދާ ބޮޑީ. އަހަރުމެން އެކަން އެތެރޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވެސް ގެންނަންޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަން12345

15 September 2021

ވަޒީރުލަމުގަ ހުރެގެނެ އިތުރު މަގާމެއް އަދާކުރަން ގާނޫނު އަސާސީ ހުއްދަދޭތޯ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފުލް ކުމާރު

15 September 2021

ޝާހިދަށް މިގާމުލިބުނުކަން ދިވެހިންފިޔަވާ އިންޑިޔާނޫންބަޔަކަށް އެނގޭބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަންދީ

15 September 2021

މިއީ 1932 ނޫން، މިކަންނޭގޭ އދ ގެ މެންބަރުއެއްވެސް ޤަމެއްނެތް ....

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިކޮއްކޯ

15 September 2021

ޙަޤީޤަތަކީ މި މާޤާމަކީ ކުޑަކުދިން ރުއްސަން ކުރާ ކަންކަން ފަދަ ކަމެއް.. ގޭމް ކުޅޭއިރު ޖޮއިސްޓިކް ކަނެކްޓް ނުކޮށް ހުސް އެތި ދީފަ ބޭންދުން ކަހަލަ ކަމެއް.. އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެއްކަކީ " ރާއްޖެއިން އެ މަސައްކަތުގައި ފައި ނުނެގި ނަމަ އެ މަގާމުގައި ލިބޭނީ އަފްގާނިސްތާނަށް ". ވިސްނާލާ!! ތިފަދަ ބޮޑު ބާރެއް ނަމަ އަފްޣާނިސްތާނާއި ރާއްޖެ އެކަނިތޯ ކުރިމަތި ލާނީ؟؟؟ އެހެން ނުނަސް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ބޭނުން ނުވާނީ ތީ ހޮޅި ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ މަޤާމަކަށް ވީމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފުލް މުދި

15 September 2021

ދުނިޔެއަށް ލޯހުޅުވިފަހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް އެނގޭނެ. މިމަހު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ލީޑަރުން ޔޫ.އެން ގައި ތަގުރީރުކުރާއިރު ރިޔާސަތުގައި އިންނާނީ ދިވެއްސެއް. ހުރިހާ ދިވެހިން އެކަމާ ފަޚުރުވެރިވާނެ. މިކަމާއި ފަހަރެއްގައި "ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖެހި ފާނހަގަ ސޮއްސާލި " އަސުރުމާކުދިން މޭކަރާފާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުދިމުދި

15 September 2021

ޝާހިދަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން ބޭނުންނުވި ކުދިންވެސް އެބަ މޭކަރަޔޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

އާބިދާ

15 September 2021

އުފާވޭ އެެކަމަމު ހިތާމައަކީ ރާއްޖެ އަބަދުވެސް ކޮންމެ ވެސް ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުން ވެފަ އޮންނަ އޮތުމަށް ނިމުމެއް ނަައުން. މިއީ އަދިވެސް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވޭ ފެންވަރުގެ ގައުމެއް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަބީދާ

15 September 2021

"އެކުވެރިކަމަކީ ގަދަފަދަ ބާރެއް. ވަކިވެގަތުމަކީ ނިކަމެތިކަމެއް". އެއީ ދީން ދަސްކޮށްދޭ ފިލާވަޅަކީ. އެއީ ދުނިޔޭގައި އުޅެންޖެހިފައިވާ ގޮތަކީ. މިއީ ވަށާޖެހިފައިވާ ދުނިޔެއެއް. މިއަދު ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ވަގުތުން ވަގުތަށް އެންމެންނަށް އެނގޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454