23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 9
އީޕީއޭ އަށް ހަގީގީ މިނިވަންކަމެއް ލިބޭނެ ބާ؟

ވެރިކަމަށް އައި އިރު ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރި ގޮތުގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) މިނިވަންކުރަން ޖެހެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 13
ވެށި ހަލާކުކުރާ ތަރައްގީ ބަދަލެއް ނުވި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ކަތިލަމުންދިޔަ އިރު ކަރުނައެޅި މީހުންނަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ވައުދަކީ އަދި ދައުރު ފެއްޓެވި އިރު ދެއްވި ޔަގީންކަމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ތަފާތުވާނެ ކަމެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 9
ކުނި އެންދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުން ކޮން ނަތީޖާއެއް؟

އަލީ ޝަމީމް މުހައްމަދު (ސަންބޯ) އޭނާގެ ރަށް ނ. ކުޑަފަރީ ގުނަނީ ކުންޏާ މެދު މީހުން ހޭލުންތެރި މަދު ރަށްރަށުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ޝަމީމް ކަންބޮޑުވަނީ ރަށު މީހުން ފަރުވާތެރިކަމާ އެކު ޑަސްބިންތަކަށް އަޅާ ކުންޏަށް ދެން ވެގެންދާ ގޮތާ މެދު އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 4
ރާއްޖެ އަށް މުހިއްމު، ބައިޑެންގެ ތިމާވެށި ވައުދު

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 2017ގައި އިއުލާންކުރެއްވި ގޮތަށް އެމެރިކާ އިން މިހާރު ވަނީ ޕެރިސް އެގްރީމެންޓުން ވަކިވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަން ރަސްމީވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފަހު ދުވަހު އެވެ. އެކަމަކު އިންތިޚާބުން ޓްރަމްޕް ބަލިވެވަޑައިގެންފައިވާތީ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭ އެކަން ބަދަލުވާނެ އެވެ. ޕެރިސް އެގްރީމެންޓާ އެމެރިކާ އިން އަލުން...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 17
އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ހަމަޖެއްސިކަން އިއްޔެ އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މޭޔަރު އަބްދުﷲ ފަލާހު ޝަރީފް، އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތް ވިދާޅުވި އެވެ؛ ކުރިން "ކަންކަން ކުރަމުން އައި އުސޫލުތަކަށް، ސިޔާސަތުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް" ގެންނާށެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 71
ރީތީ ރާއްޖެ، ގޮނޑީ ދިވެހިން!

ހެނދުނު ދުވެ ނިންމާފައި ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު އޭނާ ފުރަތަމަ މިސްރާބު ޖަހަނީ ގެޔަކަށް ނޫނެވެ: ކޮތަޅެއް ހިފައިގެން ގުދުވަނީ ކުނި ހޮވާށެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
ކުދި ގިނަ ހާދިސާތަކެއް، ގެއްލުން ސުނާމީއާ އެއްވަރު

ގުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިސާތައް ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވާލެއް މަދަސް ކުދި ހާދިސާތައް ކައިރިކައިރީގައި ހިނގަމުންދާތީ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭ، 2004ގެ ސުނާމީއާ ދާދި އެއްވަރެއްގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާކަން ދިރާސާތަކުން އެނގެ އެވެ. މިއީ ކާރިސީ ހިރާސް (ޑިޒާސްޓާ ރިސްކް) ކުޑަކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވަސް އިއްޔެ ފާހަގަކުރި އިރު ނެޝަނަލް...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 23
ނައިފަރު ވަށައިގެން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކުން ކުރި ދިރާސާއެއްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ ނައިފަރު ކައިރިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސް ފެނުނީ ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ މަތީ ދަރަޖަތަކުގެ ތެރެއިން އަދަދަކަށް ކަމަށް. ފ. އަތޮޅުގައި ވެސް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސްގެ ތަޣައްޔަރުކަން ބޮޑުކަން މީގެ ކުރިން އެނގިފައިވޭ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 17
ރާއްޖޭގެ ކަނޑޫފާތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފާތަކުން މިހާރު ފެންނަނީ ވީރާނާކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަނޑޫފާ ކަމަށްވާ ނޭކުރެންދޫން 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަނޑޫ ގަސް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ކެލާ...

25 މެއި

May 25, 2020 23
މަސް ހިފަން ފަޅުތެރޭ އާދަޔާހިލާފު "މަޅިފަތިތަކެއް"!

މަތިންދާބޯޓުގައި ރަށްރަށަށް އާއްމުކޮށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި، އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރަށް ވަރަށް އާދަޔާހިލާފު މަންޒަރެއް ފެނިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެއީ ފ. އާއި ދ. އަތޮޅުގެ މަތިން، ބައެއް ފަޅުތަކުގައި، ބޮޑު ވީ އަކުރެއްގެ ބައްޓަމަށް އެތުރިފައިވާ ގާތަކެކެވެ. ޝައުގުވެރިކަން މާ ބޮޑުވުމުން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 25
ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަމަށް ވެސް ދެން އޮތީ 20 އަހަރު ބާ؟

ރަށް ގިރުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅަ ދިގުދެމިގެންގޮސް، ވަޔާއި އޮއި ބާރުވެ، ކުރިމަތިވި ގިރުމުގެ މައްސަލައިން، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ހަގީގަތެއް ކަމަށް ބުނެ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯތަކާއި ބަހުސްތައް ފަތުރައިލި އެވެ....

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 14
މާޅޮހު ރައްޔިތުން އެ ބުނަނީ "ވާނެއޭ! ވާނެއޭ!"

"ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް...."

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 49
ފައިނުގެ ފަޚުރު، ބިޔަ ކާނިގަސްތައް މޫދުގައި!

މީގެ 60 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ރ. އަތޮޅުގައި އަަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ޝާތިރު އެ އަތޮޅު ފައިނަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ރަށުގެ އަތިރިމަތީގައި ހުރި ބިޔަ ކާނި ގަސްތަކެވެ. ގިނަ ބޭނުންތަކެއް ހިފޭނެ ގަހުގެ ލަކުޑީގެ ދަހިވެތިކަމުގައި، އެއިން ގަހެއް ކަނޑާލުމަށް އޭނާ އަމުރު ކުރެއްވި...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 72
ހިތްދަތި މަންޒަރެއް! ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް "ކާލައިފި"

ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅުތައް ބީއްސާލަ ހިތްގައިމު އަޑެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 27
ހއ.ގައި ތެލުގެ ބިލް ކުޑަކޮށްލައިފި، ސަބަބަކީ އަވި!

ރާއްޖެއާ އެންމެ ގުޅޭ ގޮތަށް ހަކަތަ އުފެއްދުމުގައި ހއ. އަތޮޅު މިހާރު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. ސޯލާ ޕެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން އެ އަތޮޅުގެ 14 ރަށުގައި އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓްގެ ސަބަބުން ތެލަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 7
އާއްމު ސިއްހަަތާ މެދު ބައެއް މިނިސްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކުން އިސް ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެގެން މިއަދު ފެށި "އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ" ގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އާއްމު ސިއްހަަތަށް އަސަަރު ކުރުވާނެ އެހެން ދާއިރާތައް ވެސް ތަމްސީލު ކުރެ އެވެ. މަހާސިންތާގެ ފުރަތަމަ ސެޝަންގައި މަދަނީ...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 20
ރުކުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑު، ރަށް ހަނަފަސް، ހައްލެއް ނެތް!

ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ވަރަށް ސާފެވެ. ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން ހަދާ ރިސޯޓްތައް ހުޅުވަން ޖެހޭ މުއްދަތު ކައިރިވަނީ އެވެ. ހުޅުވެން އޮތީ އެ ރިސޯޓްތައް ފެހިކޮށްގެންނެވެ. އެކަން ވާން އޮތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަސް ލިބިގެންނެވެ. އެތައް ހާސް ރުކެއް އަވަހަށް ހޯދަން ރިސޯޓްތަކުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް މަޖުބޫރުވުމުން ބޮޑު އަގު ދީފައި ގަންނަން ފެށީ އެވެ. އޭގެ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 1
ރާއްޖޭގެ މުރަކަ މޫސުމީ ބަދަލަށް ހޭނެނީތަ؟

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ހޫނުވުމުން މުރަކަ މަރުވުން ނުވަތަ "ގާހުދުވުމު"ގެ މައްސަލައަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ. އެކަމަކު ސާވޭއަކަށް ބިނާކުރައްވައި، ސައިންސްވެރިޔަކު ވިދާޅުވަނީ ރާއްޖޭގެ މުރަކަތައް މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހޭނެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 14
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި ހުސް ވާހަކަ! އަމަލު މަދު!

"އަމަލު ނުކުރެވެންޏާ ގައުމުތަކަށް ގޮސް ވާހަކަ ނުދައްކާ!"

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 13
ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅު ހަރަކާތް ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަނީ

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅު ހަރަކާތުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ފުރަތަމަ ސަފަށް ނުކުމެ، ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ ތަން މިހާރު އެބަ ފެނެ އެވެ.