24 މެއި

May 24, 2016
ހިތްވަރު އެބަހުރިތަ؟ މަންދީ އަކަށް ވެވޭތޯ ބަލަމާ!

ހެނދުނު ތެދުވެ، ރޮއްޓާއި ރިހަ އެވެ. ނުވަގަޑި އަށް ވަރުގަދަ ސައެކެވެ. މެންދުރު 12 ޖަހާއިރު އަނެއްކާ ކެއުންގަނޑެކެވެ. ދޭއް ޖަހާއިރު އެއީ އަސްލު މެންދުރު ކެއުންގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ތެޔޮ ހެދިކާތަކާ އެކު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ހަވީރު ސައެވެ. އަނެއްކާ ހައެއް ޖަހާއިރު ބަނޑުހައި ވާނެ އެވެ. ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކާން ޖެހެ އެވެ. އަށެއް ޖަހާއިރު ރޭގަނޑު...