31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 71
ރާއްޖޭގައި މިހިރީ މާމުއި އުފައްދާފައި!

މީގެ 17 އަހަރު ކުރިން މި މަސައްކަތް ވީ ފްލޮޕެވެ. އެކަމަކު ހިތްވަރު ދޫނުކޮށް މާލޭގެ މި އާއިލާގެ ތިން ބެއިން އަނެއްކާ ވެސް މި މަސައްކަތުގައި އަތުކުރި އޮޅާލި އެވެ. ހަތަރު ވަރަކަށް ފަހަރު ޓްރައިކުރުމަށް ފަހު މަންޒަރު މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށް ފޮނިކޮށް ފެންނާށެވެ! އެ ގޭގައި މިހާރު ފުޅިފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި އެހުރީ އެންމެ ތާޒާ މާމުޔެވެ....

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 23
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިޔާ އާންމުންގެ ދީލަތި އެހީއަށް!

އައިޖީއެމްއެޗުން އެއީ ވަރަށް އާންމު މޫނެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 21 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހުރީ ހިނިތުންވުމާ އެކު އާންމުންގެ ހިދުމަތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޭނާ މި އެދެނީ އާންމުންގެ އެހީތެރި ކަމަށެވެ. އައިމިނަތު މުހަންމަދު (އައިންތު) އަކީ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވުމުގެ ފަހު ސްޓޭޖުގައި ހުރި މީހެކެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 84
ގާސިމް މަރަށް ތެޅެނީ، މުއައްސަސާތައް ބަލަހައްޓައިގެން!

އޮޅުވާލުމެއް ނޫނެވެ؛ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ސީރިއަސް އެވެ. އެކަށީގެންވާ އަވަސް ފަރުވާއެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާ ވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. މިއީ އެތަކެއް ޑޮކްޓަރުން ދެއްވާފައިވާ ލަފައެކެވެ. ޑޮކްޓަރުންގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެ އޮތީ ފެންނާށެވެ. އެކަމަކު...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 52
މަންމަގެ އާދޭސް: ޒާހިލަށް ހެޔޮ ދުއާކޮށްދީ!

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫގެ ކުރިމަތީގައި ރަމްޒިއްޔާ ހާރޫން މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި އިރު، އޭނާގެ މޫނުމަތިން ކަންބޮޑުވުމާއި ހިތާމަ އިންތިހާއަށް ފެނެ އެވެ. ކަރުދާސްތަކެއް އަޅާފައި ހުރި ފައިލެއް ހިފައިގެން، ފިރިމީހާއާ އެކު އެތަނުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި އިރު، އޭނާގެ ހުރިހާ ވެސް އުއްމީދެއް ގުޅިފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި އޮތް އޭނާގެ...

26 ޖޫން

June 26, 2017 64
އަހަރެމެން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކޮށްދީ!

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ނަމަ، ކޮންމެހެން ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަން ޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކެއް ހުރެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ލަފައިފުރޭނެ ލުއިފަސޭހަ އިންތިޒާމެކެވެ. ދެ ވަނަ ކަމަކަށް ތައުލީމް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެވެ. އަދި ތިން ވަނަ ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 43
އެއްމާބަނޑު 4: ހަމަ އެ މީހުން އެދިއެދި ތިބި އަދަދު

ފުރަތަމަ ސްކޭންގެ ނަތީޖާ އެނގުނު ވަގުތު ފާތިމަތު ސުމީތާ ފެށީ ރޯށެވެ. އެއްމާބަނޑު ތިން ކުދިން ބަނޑުއަޅައި ވިހާނީ ކިހިނެއްކަން ހިތަށް ވެސް ގެންނަން އެ ހިނދުކޮޅުގައި ނޭނގި ބިރުހީވީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ސުމީތާ، 27، އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަހުމަދު އަޝްފާގު، 29، ބޭނުންވި ގޮތެވެ.-- މުޅިއަކުން އެހެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. ބަލިވެއިންކަން...

19 ޖޫން

June 19, 2017 16
ދުންފަތުގެ އިންޒާރެއް! މި ފަހަރު އޮފީސްތަކަށް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން އޮފީހަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭ ކަމަށް (އަހަރަކު ބޮލަކަށް 3،077 ޑޮލަރު) ފާހަގަކުރެވެނީ ސިނގިރޭޓް ބޯން ނަގާ ބްރޭކްތަކުގެ ސަބަބުން.

23 މެއި

May 23, 2017 37
އިންޒާރު: ކުއްލި މަރުތައް ގިނަވަނީ!

ބައްޔެއް ހުރިކަން ނޭނގި ނުވަތަ ދުރާލާ ސިއްހީ އިންޒާރެއް ނުލިބި ޒުވާން އުމުރުގައި މީހުން މަރުވާ ހާދިސާތައް ފަހަކަށް އައިސް ދަނީ ތަކުރާރުވަމުންނެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ގޮސް ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް މަރުވެގެން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިދާނެ އެވެ. ހެނދުނު ނިދާ ނުހޭލައިގެން ބަލާ އިރު މަރުވެފައި އޮވެދާނެ އެވެ. މިފަދަ ހާދިސާތަކަކީ، ދިވެހިންގެ...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 38
މަރުގެ ތުންފަތްމަތިން ސަލާމަތްވި މާބަނޑުމީހާ

އެޗްވަންއެންވަން ނުވަތަ ސްވައިން ފްލޫގައި މާބަނޑު އަނބިމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން، އަހުމަދު މުހައްމަދު ،39، އަށް ޑޮކްޓަރުން ދިނީ އަނބިމީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ކުޑަ އުއްމީދެކެވެ. މައިމީހާ އާއި ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބަނޑަށް ހަތް މަހުގައި ސިޒޭރިއަން ހަދައި ދަރިފުޅު ނަގަން ޖެހުނެވެ. އަދި...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 38
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް، މަތީ ފެންވަރުގެ ނަމޫނާއަކަށް

މިއީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބިޔަ އެއް އިމާރާތެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މަހުޖަނުންގެ ގްރޫޕް ހިއްސާވާ ކުންފުނިން އަޅަމުން އަންނަ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 102
މާދަމާ ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވާނަންތަ؟

އެޗްޕީއޭ އިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ތިން ދުވަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކަނީ މި ގޮތަށެވެ؛ ސްވައިން ފްލޫ ކޮންޓްރޯލެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އިއްޔެ އެ ތަފާސްހިސާބުތައް ނުނެރޭތީ ބުރާސްފައްޗާއި ހުކުރު ދުވަހު ރޯގާގެ ހާލަތެއް ނޭނގެ އެވެ. އެލާޓް ލެވެލް އަދިވެސް އޮތީ ތިނެއްގަ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 16
އިންފުލުއެންޒާ ވައިރަހާއި އޭގެ ހަގީގަތް

އިންފުލުއެންޒާ އަކީ ތިން މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ އާއިލާއެކެވެ. އެއީ އިންފުލުއެންޒާ ވައިރަސް އޭ ވައިރަސް ބީ އަދި ވައިރަސް ސީ އެވެ. މިދެންނެވި ތިން މެންބަރުން ގިންތިކޮށްފައި ވަނީ އިންފުލުއެންޒާ ވައިރަހުގެ އެތެރޭގައިވާ ޕޮރޮޓީންސްތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. ވައިރަހުގެ މަތީ ފަށަލައިގައިވާ ހިމަގުލުޓިނިން ނުވަތަ އެޗް ނަމަކަށް ކިޔާ...

14 މާޗް

March 14, 2017 70
އާދައިގެ ރޯގާ ކުއްލިއަކަށް ނުރައްކާވެ ހުސް ޝަކުވާ

އިއްޔެ ރޭ އިރާކޮޅުން ފެށިގެން ފެތުރެން ފެށީ ރާއްޖޭގައި އެޗް1އެން1 ނުވަތަ ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިގެން ބައެއް މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ވާހަކަ އެވެ. މި އަޑުތަކާ އެކު އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެ ނޫސްވެރިން މަސައްކަތް ފެށީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގުޅައިގެން ހަގީގަތް ހޯދާށެވެ؛ މައުލޫމާތެއް...

13 މާޗް

March 13, 2017 27
ސިނގިރޭޓްގެ އާ ޑިއުޓީ: ނަތީޖާ ހާސިލްވެދާނެބާ؟

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސިނގިރޭޓާއި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ އެއް ފިހާރައިގެ ދޮރުމަތީގައި ދާދިފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދިގު ކިޔޫއެއްގައި ޖެހިފައި ތިއްބާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ފެންނާނެ އެވެ. މިއިން އެނގުނު އެއްޗަކީ ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހައްދުން ނެއްޓިފައި...

01 މާޗް

March 01, 2017 26
އެމްއާރު ވެކްސިނާއި އޯޓިޒަމްއާ ގުޅުމެއް ނެތް

ވެކްސިނަކީ އޯޓިޒަމަށް މަގުފަހިކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނާ ލިޔުންތައް އިންޓަނެޓުގައި ގިނަ އެވެ. އެއީ ބައެއް ދިވެހިން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ވާހަކައެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނެތް ގައުމަކަށް ހަދަން މިހާރު ފަށައިގެން އުޅޭ ވެކްސިން ކެމްޕެއިނުގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި އެ ކަންބޮޑުވުން އޮތީ އުފެދިފަ އެވެ. އެ ސަބަބާ ހެދި،...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 84
ކަރުގައި ތާށިވި ރުފިޔާ ނަގަން އުފުލަން ޖެހުނު ތަކުލީފު

ށ. ފޭދޫގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ތާށިވި ރުފިޔާއެއް ނުނެގިގެން އާއިލާ އިން ޖެހުނީ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކުރާށެވެ. ފޭދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އެކަން ނުވުމުން ދަތުރު ހަދައިގެން ދިޔައީ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. އެންމެ އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަށް ޚާއްސަ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވެސް އެކަން...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 41
އާސަންދައާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަނަށް ފައިސާގެ ދަތިކަން

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ގިނަ ތަންތަން މިހާރު ބަރޯސާވެފައި ވަނީ ސަރުކާރުން ހިންގާ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް، އާސަންދައިގެ މައްޗަށެވެ. އެ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކްލިނިތަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭސްފިހާރަތައް ވެސް ވަނީ ވަދެފަ އެވެ. އޭގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އާސަންދައިގައި ބައިވެރިނުވެ...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 1
85 އަހަރުގެ ދުވުންތެރިޔާ، ސައިންސްވެރިންނަށް ރަނެއް

އޭނާގެ ފައިގެ ބާރާއި ފުއްޕާމޭގެ ވަރުގަދަކަމުން ސައިންސްވެރިން ތިބީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. އުމުރުން 85 އަހަރުގެ މީހަކާ އަޅާބަލާ އިރު އެޑް ވައިޓްލޮކްގެ ދުވުން ހިމަނަން ޖެހެނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު މަހު 85 އަހަރު ފުނުއިރު ޓޮރޮންޓޯ ވޯޓާފްރޮންޓް މެރެތަން ރޭސް ތިން ގަޑިއިރާއި 56 މިނިޓް، 34 ސިކުންތުން ނިންމުމަކީ...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 9
އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް އަލުން ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 29
ސްޓޫޑިއޯގައި ފޮޓޯ ނެގި ފަހުން ޖެހުނީ ފިޓް، ވިސްނާލާ!

ހަތް މަހުގެ އާނަ ޒައިދު އިބްރާހިމަށް ފިޓު ޖެހުމަކީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ހާސްކަމެވެ. އެއް ދުވަހެއްގައި ދެ ފަހަރު ފިޓު ޖެހުނީ އެންމެ 14 ގަޑި އިރު ތެރޭގަ އެވެ. ހުމެއް ނައިސް އިތުރު އެހެން ކަމެއް ވެސް ދިމާނުވެ، ކުއްލިއަކަށް ފިޓު ޖެހުނީމާ އެ މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވީ އެހެން އެވީ ކީއްވެގެންތޯ ބަލާށެވެ.