16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 62
ޕީޕީއެމް ސަލާމަތްވާން އޮތީ އިސްލާހީ އެޖެންޑާއަކުން!

ޕީޕީއެމަކީ ކާމިޔާބު ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ؛

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 41
ވަކިން ވާދަކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް!

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި 86 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ނިންމައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމުތައް ހުށަހެޅީ އެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 36 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމައި، ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓު ހަވާލު ކުރިއިރު، އިތުރު ދާއިރާތަކަށް...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 38
އެ ދުވަސް: އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދިން ހޮސްޕިޓަލް

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރި އައިޖީއެމްއެޗު، ރަސްމީކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރާ އިންޑިއާ އިން ހަވާލުކުރީ ފެބްރުއަރީ 2، 1994 ގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިއަދަށް 25 އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. އެއީ އައިޖީއެމްއެޗުން ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށި ދުވަހެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ހޮސްޕިޓަލް ނިންމައި، ރާއްޖެއާ ހަވާލުކުރުމަކީ ވެސް ތާރީޚީ...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 106
ކޯލިޝަން "ރޫޅި" އެ ތަޖުރިބާ! ހައްލެއް ނެތް؟

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަން ފެށިއިރު ވެސް އޮތް ބިރަކީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކަށް ވުމެވެ. ކޮންމެ ފަދަ ވަގުތެއްގައި ވެސް ރޫޅި، "މިތުރުން، ހަތުރުންނަށް" ވެދާނެ ކަމުގެ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. ތަފާތު ފިކުރު ގުޅިގެން އުފައްދާ ސަރުކާރުތަކުގައި، އެ ނޫން ގޮތެއް އާ ގާނޫނުއަސާސީއާ އެކު ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު، ތަޖުރިބާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 40
ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމް ވެސް ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް!؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ އެކު ދަރަނިވެފައި އޮތް ޕާޓީއެއް މުހިއްމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުންވީ ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން އަލުން ހޯދާނެ ގޮތެކެވެ. ޕީޕީއެމް ހިންގުން ހުއްޓާލައި ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ވުޖޫދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ފެއްޓެވީ އެ ވިސްނުމުގަ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 111
ހަނީމޫން އަދި ނުނިމޭ، ކޯލިޝަން ތެރޭގައި އަރައިރުން؟

މެއި 1، 2015 ގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ބިޔަ މުޒާހަރާއަކީ، މިހާރު އުފެދިފައި މިވާ ސަރުކާރުގެ ބިންގާ އެޅުނު ދުވަހެވެ. އެ ބިޔަ މުޒާހަރާ އަށް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތައް ނުކުމެ މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ފުރައިލީ، އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަން އެނގި ތިބެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018 6
އާ ސަރުކާރު: އުއްމީދުތައް ހާސިލްވެދާނެތަ؟

ތާހިރު، އޯގާތެރި ވެރިކަމެކެވެ. ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމެވެ. އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބުމެވެ. ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވުމެވެ. އިގްތިސޯދު ވަރުގަދަވުމެވެ.

November 17, 2018 25
މިފަހަރު ހުވާކުރާ ގަޑި ވެސް، ތަން ވެސް ތަފާތު!

ރިޔާސީ އާ ދައުރެއް މިއަދު އަނެއްކާވެސް ފެށެނީ އެވެ. ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް ފަހަރު އަންނަ ބޮޑު ދުވަހެވެ. ގައުމުގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އަދި...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 39
މައުމޫން: ޚުދުމުޚުތާރުކަމުގައި ދިގު މުއްދަތެއް

ޖޫން 9، 2004 ގައި، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލްގައި، ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އިސްލާހީ އެޖެންޑާ، ނުރަސްމީކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް އިއުލާން ކުރެއްވި އިރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި 25 އަހަރު ހޭދަކުރައްވައިފަ އެވެ. އެއީ ޚުދުމުޚުތާރު ސިފަތައް ގިނަ ވެރިކަމެކެވެ. އެ ޚުދުމުޚުތާރުކަން މައުމޫނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ އޭރުގެ...

November 11, 2018 41
ރައީސް މައުމޫންގެ 30 އަހަރު

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ސާސްކަފެއްގެ ނިމުމާއި ފެށުން ފެނުނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ހިޖުރީ ޤަރުނެއްގެ ނިމުމާއި ފެށުން ފެނުނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މުޅިން...

November 11, 2018 26
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމްގެ ތަޖުރިބާ: ބޭނުންވަނީ އިހުލާސްތެރިން

ވެރިކަމާ ހަވާލުވާ މީިހުންގެ އިޚުލާސްތެރިކަން ނެތުމުން ގައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ގޯސްކުރުން އަނެއްކާވެސް މި އޮތީ މައުލޫއަކަށް ވެފަ އެވެ. ކުރީގެ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 90
ވެރިކަން ނުފެށޭ، ކޭކު ފޮތިކުރުމާއި ކޭކު މިލްކު ކުރުން

ޑިމޮކްރެސީގެ ކިތަންމެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ހިމަނައިގެން ދުސްތޫރެއް އެކުލަވައިލިޔަސް، އެއަށް އަމަލު ކުރަން ތިބި މީހުންގެ ހިތުގައި ރައްޔިތުންނާއި ގައުމުގެ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވެއްޖެ ނަމަ، ޑިމޮކްރެސީއެކޭ ޑިކްޓޭޓާޝިޕެކޭ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނޯންނާނެ އެވެ. ޑިމޮކްރެސީގެ މާނައަކީ އެމީހަކަށް ކެވުނު ގޮތަކުން...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 33
ނޮވެމްބަރު 3، މޫސާ ޖަލީލުގެ ތަޖުރިބާ

މިއީ ނޮވެމްބަރު 3 ގެ ހަމަލާއަށް 25 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން، 2013 ގައި، އަޅުގަނޑު އޭރުގެ "ހަވީރު" ނޫހަށް ލިއެދިން ރިޕޯޓެކެވެ. މިއަދު މި ރިޕޯޓް "މިހާރު"ގައި މި ޖަހަނީ ކިއުންތެރިންނަށް މި ހަމަލާގެ ހަނދާންތައް، އެދުވަހުގެ މުހިންމު އެއް ބަތަލުގެ ނަޒަރުން ގެނެސްދިނުމަށެވެ. --މޫސާ ލަތީފު

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 40
ބޮޑެތި މަރުގެ އެންމެ ފުނަށް ފީނަން ޖެހޭ!

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އޭރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ ގަތުލުކޮށްލިތާ ހަ އަހަރެވެ. މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ހަތަރު އަހަރުވީ އެވެ. އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދު ގަތުލުކޮށްލިތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް، ވީގޮތެއް ނޭނގި ކުއްލި އެތައް މަރެއް ފެނިއްޖެ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 105
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނުގެ ބިރު ޕީޕީއެމަށް

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ކުރީގެ ރައީސް މައޫމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިދިޔަ އަހަރު ވަކިކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުންނެވެ. މައުމޫނާ ހެދި ޕާޓީ ހިންގެން ނެތް ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ހުކުމްކުރީ މުސްތަޝާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕާޓީ ހިންގައި، ކައުންސިލުން ގޮތްތަކެއް...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 17
ވިލިނގިލިން ދެއްކީ މައުމޫނާއި ސައުދަށް އޮތް ލޯބި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމު ދެކެ މި ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިހާއަށް ލޯބިވެ އެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި މިރަށާ އޮންނަ އާއިލީ ގުޅުމުގެ ސަބަބަކުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ރަށުގެ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނަން ހުރީ މައުމޫންގެ ސަރުކާރުން ކޮށްދިން ކަންތައްތަކެވެ. އެހެންވެ މިއީ އަބަދުވެސް މައުމޫންގެ ރަށެކޭ ބުނެ އުޅެ އެވެ. އަދި އެކަން...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 63
މައުމޫނާއި ނަޝީދާއި އިމްރާނަކީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންތަ؟

ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިނިވަން ކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ގޮވައިލާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ވެސް ސަރުކާރަށް ގޮވައިލަނީ އެކަމަށެވެ. ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ވެރިންނަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 52
އެ ގުރުބާނީއަށް 10 އަހަރު! ހާލަތު ކުރީގެ މާޒީއަށް!

ސިފައިންގެ އަނިޔާ އާއި ބަޑިޖެހުމުގައި އެތައް ދިވެހިން މަރުވި ދުވަހެވެ. ޖަލުގެ އަނިޔާގެ ވާހަކަ އަކީ ހަގީގަތެއްކަން މުޅި ރާއްޖެ ހެކިވި ދުވަހެވެ. ބާރުގަދަ ސަރުކާރެއް ރޫރޫއަޅައިގެން ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ދުވަހެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 19، 2003 ދިވެހިންނަށް ގެނެސްދިނީ ޖަލުގައި އޮހޮރުވާލި ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއްގެ ލޭގެ ހާދިސާ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ....

03 މެއި

May 03, 2018 35
އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ ޖުޑިޝަރީގެ ހާލަތު!

"... ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހައްގުގައި އަޅުގަނޑު މިއަދު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން ވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން، ޚާއްސަކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް އައި ނަމަވެސް އެ އަމުރަކީ ސައްހަ އަމުރެއްތޯ، ގާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އެ ބޭފުޅުންގެ އިޚްތިސާސްގެ ތެރެއިން އައި އަމުރެއްތޯ ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް އަޑު އުފުލުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތް." މިއީ،...

01 މެއި

May 01, 2018 29
ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުން ފެންނަ ތަފާތު މަންޒަރެއް!

ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް އެންމެން ވަދެ ހަމަޖެހިލުމާ އެކު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އެ މާލަމަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ. ޓެރަރިޒަމް ކަހަލަ އެންމެ ބޮޑެތި ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ފިތިފައި ތިއްބަސް އެ ބޭފުޅުންގެ މޫނުފުޅުން އެއްވެސް ނުތަނަވަސް ކަމެއް،...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 49
ނަޝީދަށް މި ފަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖާދޫ ހަދައިދޭނެބާ!

މިހާރުގެ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އަމަލު ކުރަން ފެށި އިރު، 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިހާބާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދަށް ހުރަސްވީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ 109 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް އިންތިހާބު ކުރާ މީހެއްގައި ހުންނަންވީ ޝަރުތުތައް ބަޔާން ކުރާ އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ؛ އިސްލާމް ދީނުގައި ހައްދު...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 51
އިދިކޮޅުން ނެރޭނީ ނަޝީދުތަ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެރޭނެ ފޯމިއުލާއެއް ހޯދުމުގައި އިދިކޮޅުން "ތާށިވެފައި" ތިބޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެ، މެނިފެސްޓޯ އިއުލާންކޮށް، ކެމްޕޭން ފަށަންވިއިރު ވެސް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑަނޭޅި ލަސްވުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ހަޖޫ ވެސް ޖަހާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު،...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 52
މައުމޫނެއް ނޫން، ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ވެސް ކުށްވެރިއެއް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް، މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އެބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމުން އެތައް ބަޔަކު އެކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދިނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކްރިމިނަލް...