14 މާޗް

March 14, 2018 14
ގާނޫނު އިސްލާހުކުރީކީ ނޫން، ދުސްތޫރުގެ ބާރު ކަނޑައިލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައި ދުސްތޫރީ ސިޔާދަތުގެ ބިންގާ އަޅައިދެމުން ބުނެފައިވަނީ "ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ހިންގާންވާނީ މި ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ" މިފަދައިންނެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 36
އެންޓި ޑިފެކްޝަން: ގާނޫނަކުން މި ބަދަލު ގެނެވޭނެތަ؟

ފްލޯ ކްރޮސިން ނުވަތަ ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމުގެ މައުލޫއު މި އޮތީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގެ އެންމެ ހޫނު ބަހުސަށް ވެފަ އެވެ. ޕާޓީ ބަދަލުކުރި ކަމަށް ބުނެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން އޭރު ވެގެން ދިޔައީ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިކޮށްލި ކަމަށެވެ. އަނެއްކާވެސް އެ...

04 މާޗް

March 04, 2018 45
ގަރާރަށް އަމަލު ކުރުން ލާޒިމެއް ނޫން! އެކަމަކު....

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމަކީ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް އެ ގައުމެއްގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އަށް ދީފައި އޮންނަ ދުސްތޫރީ ބާރެކެވެ. އެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމާއި ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ބާރު އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ އިތުރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ވެސް ލިބިގެންވެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 44
މަޖިލީހުގެ ނިންމުން: ސުވާލެއްގެ ތެރޭގައި!

ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނެރުއްވި ގަރާރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި އެވެ. ކުއްލި ހާލަތެއް އިއުލާން ކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް އެބަ އޮތްތޯ ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ބާރުތައް އެ ގަރާރުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާފައި އޮތުމަކީ ވެސް ގާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 7
ހައި ކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް ގެނައި ބަދަލު؛ ލިބުނު ހައްލެއް

އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ގެނައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލަކީ ހައި ކޯޓުގެ ދެ ގޮތްޕެެއް ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު 2014 ގައި އިސްލާހުކުރުމެވެ. އެ ބަދަލު އެގޮތަށް ގެނައީ ފަސޭހަ އިން އިސްތިއުނާފްގެ މަރުހަލާ އަށް ދެވޭނެ މަގު ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް ވިޔަސް އޭރު އެ...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 75
ރައީސާ ދެކޮޅު ކޮންމެ ނިންމުމަކީ "ބަޣާވާތެއް"؟

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެތައް ފާޑެއް ކިޔަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުތަކުން، އިދިކޮޅު ގިނަ ލީޑަރުންތަކެއް "ކަސްތޮޅު" އެޅުވި ގޮތުންނެވެ. ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލި...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 11
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އަލާމާތެއް ނެތް!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަރުގަދަ ހުކުމް ނެރުނުތާ މިހާރު 17 ގަޑިއިރު ވީ އެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ތަންފީޒު ކުރަން އައި އަމުރު އަދި އޮތީ އޮތްތާނގަ އެވެ. އެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އަލާމާތެއް އެ މުއައްސަސާތަކަކުން ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރާނަމެކޭ ވެސް، އެ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 54
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް އަޒުލް ކުރެވިދާނެތަ؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގައި ވަކި އިޖުރާއާތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 100 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދީފައި އޮތް ބާރެކެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 44
ހުސްވި ގޮނޑިތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަހެއް ބޭނުންތަ؟

މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ މެންބަރުން ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ދާއިރާތަކުގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 12 މެމްބަރުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އެހެން ލިޔެފިއްޔާ އެ މީޑިއާއަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން އިންޒާރު ދެއްވާފައިވާތީ އެހެން ލިޔަން ވެސް އެބަ އުނދަގޫވެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 43
ގޮނޑިތައް ހުސް، މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ،އިންތިހާބު ކޮބާ؟

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުންތަކުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ހުސްވެއްޖެ ނަމަ ކަން ކުރަންވީ ގޮތް، ގާނޫނުއަސާސީގެ 78 ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތީ ބުނެފަ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 46
ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ބޮޑު ބަހުސަކަށް: ހައްލެއް ބޭނުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ މަހު ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެގެން ދިޔަ އެވެ. އެ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން، އެ މެމްބަރުން ކުރިން ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 10
މެންބަރުކަމާ މެދު ޚިލާފު އުފެދޭ ކަމެއް ނެތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅުމުން އެ މެންބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް...

August 27, 2017 50
ގޮނޑިތަކަށް ވީގޮތެއް ނޭނގެ! އޮތީ ބޮޑު ބަހުސެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑިއާ މެދު އުފެދިފައިވާ ހިލާފުތައް ނައްތާލުމަށް އެ ދާއިރާތަކުގެ މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މިރޭ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 35
އަމިއްލަ ގޮތުން ހޮވޭ މެމްބަރުންގެ ދިފާއު؟

ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި މައްސަލާގައި އެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދުގެ ހާލަތު އެހެން ބޭފުޅުންނާ ތަފާތެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 13
މަޖިލިހަށް ފާރިސް ހާޒިރުނުކޮށްދިނުން، ބޮޑު މައްސަލައެއް

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައި ތިބި މެމްބަރުންތަކެއް މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ނުކުރި މައްސަލަ މިހާރު މިވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. އެއީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިނާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) އާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު...

30 ޖުލައި

July 30, 2017 79
އެންމެ ނުރައްކާތެރި ތިން "ކުށްވެރިން"؟

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަމީތު އަދި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސެއިން މުޖުތަމައަށް ދޫކޮށްލާފައި ތިބުމަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ކުޑަވެގެން ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ވެސް އެގޮތަށް ހީކޮށްފާނެ ކަމަކަށް...

26 ޖުލައި

July 26, 2017 36
ހަ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ސަބަބެއް އެބަ އޮތްތަ؟

މަޖިލިސް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ އެކު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުންތައް އޮއްސަމުން ދަނިކޮށް ކޯޓުން ވަނީ އެ މައްސަލާގައި އިތުރު އަމުރެއް ނެރެ، ސުވާލު އުފައްދަމުން ދިޔަ...

24 ޖުލައި

July 24, 2017 34
ގާނޫނުއަސާސީ މިއަދު ބިންމަތީގައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެތެރޭގެ ކަމެއްގައި، އަދި މުހިންމު ވޯޓަކާ ދިމާކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ހުކުމް ނީންވި ނަމަ މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ބޮޑު ދުވަހެކެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 77
ކީއްކުރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުންގެ ނަންތައް އާންމުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުންނެވެ. ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާނީ އެ ހަތަރު ގޮނޑި އަށް އިންތިޚާބުކުރާ ހަތަރު މެމްބަރުންނާ އެކު ކަމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ...

22 ޖުލައި

July 22, 2017 144
މޮޅުކަންތަ؟ ނުބައިކަންތަ؟ ފުނޑާލުންތަ؟

މައުލޫމާތު ހުރި ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ 10 މެމްބަރަކު އެއްފަހަރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންފާނެ ކަމަކަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލަފާކުރެއްވިފައެއް ނެތެވެ. ރައީސްގެ އަރިސް ބޭފުޅުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ހިސާބު ޖައްސަވައިގެން ވެސް، އިދިކޮޅަށް އެންމެ ގިނަވެގެން އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ 38-39 މެމްބަރުންނެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 47
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާ މެދު އިތުރު ސުވާލެއް ނެތް

ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމަށް ފަހު އެ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާނެ ކަމަށް، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެ ކޯޓަށް އަމާޒުވި އެވެ. އަދި...