29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 21
ހަނިމާދޫ ކައުންސިލަށް ފައިސާ ގިނަވީތަ؟

ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ބޭނުންވީ ބޮޑު އީދަށް ރަށު ތެރެ ޗާލުކޮށްލާށެވެ. ނުހެދި ހުރި މަގުފާރުތައް ރާނައި، ކުލަލާށެވެ. އަދި ރަށުގެ އެކި ތަންތަނުގައި މޮނިއުމަންޓްތައް ބަހައްޓައި،...

August 29, 2016 41
ހައްލެއް ނެތް، ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރު ކުރިއަށް!

ދިވެހިންގެ އާންމު ބޭނުންތަކަށް އެތެރެކުރަން ޖެހޭ އެއްޗިއްސަށް މަހަކު އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ބޭނުންވެ އެވެ. އެކަމަކު ވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންވާ މިންވަރާ ގާތަކަށް ވެސް...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 15
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް!

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުމުން އެންމެ ދެ މީހުން ކުރިމަތިލުމުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މަތީ މަގާމަކަށް ދާން ގިނަ ބަޔަކު ޖެހިލުންވަނީތޯ މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ. ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ އެތައް ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 23
ރަން ކާމިޔާބާ ގުޅިފައިވާ މެޗަށް ސަޕޯޓަރުން ތައްޔާރުތަ؟

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާގައި 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފޯރި ރާއްޖޭގައި ނުހިފާނެ ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދިޔައީ ތިން ސަބަބެއް ދެއްކުމަށް ފަހު...

August 27, 2016 7
ކަންބޮޑުވުން ގިނަ އިސްލާހުތަކަކާ އެކު ޗުއްޓީއަށް

މި އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުނު އިރު ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކުރި...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 5
ކޯޓު ނިންމުންތައް އާންމުކުރުން ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހިފައި

ގާނޫނު ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖެހުނީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެސައިންމެންޓެއް ތައްޔާރުކުރާށެވެ. އެކަން ކުރަން ބެލިއިރު ކޯޓުތަކުގެ ބައެއް ނިންމުންތައް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހެންވެ ދެން އެކަން ކުރަން ޖެހުނީ ދިގު މަރުހަލާތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 46
ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ވެރިކަމުގެ މި ހިނގާ ފަސް އަހަރަށް ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯގައި ވައުދުތައް ބައިވަރެވެ. އިގްތިސާދީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމާ އެކު އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޖީބުތައް ތަނަވަސްވާނެ ގޮތްތަކެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ގައުމަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި އެކަން ކުރާނެ މުއްދަތުތައް ވެސް ވަކިވަކިން...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 21
ބިލަބޮންގާއި އުގެއިލް، ދަރިވަރުން އެހެން ދިމާލަކަށް

ދަރިވަރުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއަށް ވައްދަން ބިލަބޮންގް ސްކޫލުން ވަނީ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަަށައިފަ އެވެ. ސައިންސް، ޓެކްނޮލޮޖީ، އިންޖީނިއަރިން، އާޓްސް އަދި ހިސާބު އިލްމުގެ މައްޗަށް...

August 22, 2016 32
މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުން ސަލާމަތްވާނީ ކޮން ދުވަހަކުން؟

އަނެއްކާވެސް ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ހުއްޓާނުލައި ގިނަ އިރުތަކެއް ވާންދެން ވާރޭ ވެހިއްޖެ ނަމަ މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަން ހިތަށް ވެސް އަރުވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 14
އާ ކޯޗުގެ ވިސްނުން: ބަލިކުރަން އުނދަގޫ ޓީމެއް ނެރުން

މެއި 30 ވަނަ ދުވަހު އެފްއޭއެމް ހިންގުމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް އަހުމަދު ތޯރިގު (ޓޮމް) ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގާ މެދު ދެއްކެވީ ކުރިއަށް އޮތް 10 ނޫނީ 20 އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދަން ހަދާ މާސްޓަ ޕްލޭނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ޕްލޭންގެ އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނީ ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމެވެ. އެ...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 5
ކޮލަމް ކޯދު: ފާތިޙާ ސޫރަތުގެ މާނަ އަށް ބަލައިލުމެއް

(11 އޮގަސްޓް ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

August 18, 2016 5
މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގައި އަދިވެސް ތަފާތުތަކެއް

ޝަރީއަތްތައް ލަސްވުމަކީ އަބަދުހެން އަންނަ ޝަކުވާއެކެވެ. ދައުވާކުރާ މީހާ އާއި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ވެސް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ. އެކަން ހައްލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްވެ އޮވެ...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 8
ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރޭތީ ހިނިތުންވެފައި

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ގިނަ މީހުން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށް، ފައިސާ ޖަމާކުރެ އެވެ. ހައްޖަށް ފުރާ ދުވަހަކީ މުޅި އާއިލާ އަށް ވެސް އަންނަ އުފާވެރިކަމެކެވެ. ދަތުރު އެރެހެއްޓުމަށް އާއިލާ އާއި ގާތް ރައްޓެހިން ހުޅުލެއަށް ދެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 27
ޑޮލަރު ހޯދަން އަނެއްކާ ވެސް ކިޔޫ ދަމާލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޖަށް ފުރާތީ ޑޮލަރުގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑުވެ، ބޭންކުތަކުގެ ބޭރުގައި ބޮޑު ކިޔޫ ދަމާލައިފި އެވެ.

August 16, 2016 11
ހައްގުތަކާ ހެދި "ކުށްވެރި"، ގާނޫނުއަސާސީ ކޮށައިމަށަނީ

ހިޔާލުފާޅުކޮށް، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަކީ ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ ގައުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ހަގީގަތް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތިލަކޮށްދިނުމަކީ އަބުރަށް އަރައިގަތުން...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 33
ރިސޯޓްތައް އެންމެ ފަހުން ދިވެހިންގެ ވެސް މަންޒިލަކަށް

ހަފުތާ ބަންދެއް ނުވަތަ އީދު ބަންދެން ލިބުނަސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރިން ބޭނުންވަނީ ކުޑަ ބަނޑޮހަށް ނުވަތަ މާލެ ކައިރީ އޮންނަ ކޮންމެވެސް ފަޅުރަށަކަށް ދަތުރު ދާށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ދިވެހިން...

August 15, 2016 11
ބުރަ މަސައްކަތުން މުޅި ގައުމަށް ހޯދައިދިން ފަހުރު

އާއިލާ އާއި ގައުމު ފަހުރުވެރިވާ ފަދަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ވުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ވެސް އަޒުމެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ދިން އޯ ލެވެލް ޓޮޕް ޓެން އެޗީވާސް އެވޯޑު...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 25
ކޭބަލް ޓީވީ ވެސް އާ ގާނޫނަށް ފެތޭތަ؟

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރާ ގާނޫނުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ މެދު އެތައް ބަޔަކު ބަހުސް ކުރަމުން އަންނައިރު މިއީ އަދި އަތްނުލެވި ނުވަތަ ސަމާލުކަމަށް ނައިސް އޮތް ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް އާންމުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިއީ އެ ހިދުމަތް ދޭ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 5
"ވޮލީބޯޅަ އިންތިހާބު ބާތިލް": ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ވޮލީބޯޅަ އަކީ މިހާތަނަށް ވެސް އެންމެ މައްސަލަ މަދު އެއް ކުޅިވަރެވެ. އެކުވެރި އާއިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ވޮލީބޯޅަ ފެނިގެންގޮސް، އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި ދެ އިންތިހާބު ވެސް ނިމިގެން ދިޔައީ މާބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ދިމާނުވެ އަމާން އޮމާންކޮށެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރުގެ މާޗު މަހު...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 18
ބިލަކަށް ވާ ވަރުގެ ބިލެއް ފާސްކުރެވުނީ އަދި ކިރިޔާ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު ފާސްކޮށް ތަސްދީގު ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވާ، "އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް" އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހެދި އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ މުހިންމު ބިލެވެ. އެ ބިލްގައި ހިމަނާފައިވާ ބައިތަކަށް ބަލައިލުމުން ވެސް ބިލްގެ ފުރިހަމަ ކަމާއި އެ ބިލްގެ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 18
ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެތަ؟

ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި މެމްބަރުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅައިފާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ. މިހެން ބުނަން...

August 10, 2016 47
މީހެއްގެ އަބުރު ގެއްލުމުން އޭގެ ފައިދާ ދައުލަތަށް؟!

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ފާސްކުރި ބިލަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިޔަމުން ދަނިކޮށް ވެސް އެ އޮތީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ނޫސްވެރިންނާއި ކަމާ ބެހޭ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 75
މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ބޭރުކުރަން އަމާޒު ހިފާފައި!

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ވާދަވެރި އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅެއް އޮވެ އެވެ. އެއީ، "ވެރިކަން ކުރައްވާނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ލަފާފުޅާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން" ކަމަށެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ މައުމޫންގެ ތާއީދާ އެކު ކަން...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 7
ބުލީކުރުން: އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

ފުރާވަރަށް އެރުމާ އެކު މޫނަށާއި ހަށިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށި އެވެ. ސްކޫލަށް ދިއުމުން ކްލާސް ކުދިންނާއި މަގުމަތިން ދިމާވާ މީހުންގެ ފަރާތުން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ކުރުން...

August 08, 2016 40
ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އާ ނިންމުން: ބޭނުންތެރި އެހީއެއް

އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދަން ބަލާއިރު ކޮންމެ މީހެއްގެ ޖީބު ވެސް އޮންނަނީ ހުހަށެވެ. މާނައަކީ؛ އަމިއްލަ ފްލެޓެއް ގަނެވޭވަރުގެ ތަނަވަސްކަމެއް ގިނަ ބައެއްގެ ނެތް ވާހަކަ އެވެ....

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 101
މުސްތަފާގެ ބަސް؛ ރައީސް ޔާމީނަކީ ގޮތްދޫނުކުރާ ވެރިއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް އޮތުމަކީ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ބޮޑު ބާރެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ނިންމެވުންތަކާ ދެކޮޅުހެދުމާއި ފާޑުކިޔުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ މިދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނުނު...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 19
ވަސީލަތްތައް މަދު، ބޭނުންކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭ

މާލޭގައި ރަސްމީކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އޮންނަނީ އެންމެ ދަނޑެކެވެ. ކްރިކެޓާއި އެނޫން ވެސް ކުޅިވަރުތަކަށް އޮންނަނީ އެންމެ ދަނޑެކެވެ ނުވަތަ ކޯޓެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި ކްރިކެޓް ދަނޑަކީ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅުވައިގެން އެކިއެކި ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ވެސް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނެވެ. މައްސަލައަކީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ދަނޑުތައް...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 21
އަބުރުގެ ބިލު: ދުނިޔެ ބަދަލަކަށް، ރާއްޖެ ފަހަތަށް

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރުމެވެ. ރާއްޖެ އާއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ދައްކަމުން މި ދަނީ އެ ވާހަކަ އެވެ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ހައްގު ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން...

August 03, 2016 23
އަބުރު ބިލް: ކޯޓަށް ދިއުމުގެ ހައްގު ވެސް ހަނިކޮށްފައި

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް އޮތް ގޮތުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ވާހަކަ އަކީ މިހާރު އާ ވާހަކައަށް ނުވާނެ އެވެ. އާންމު ފަރުދުންނާއި ނޫސްވެރިން ދަނީ...

August 03, 2016 24
އާ އެތައް ރިސޯޓެއް ހުޅުވުމުގެ ފަހު ތައްޔާރީތަކުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާއި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާ ބައެއް ރިސޯޓްތައް ވަނީ ހުޅުވައިފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ވެސް އެފަދަ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ހުޅުވަން...