24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 33
ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް، ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވަނީ!

މަޝްހޫރު ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު، ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހަބަރު އިވުމުން ބިރުން ގައިން ހީބިހި ނެގި އެވެ. ރޭގަނޑު ދަންވަރު ގެ އަށް ވަންނަނިކޮށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް އޭނާ މަރާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނެ އެވެ. ސުވާލަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އޮތީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އެންމެން ވެސް ދަނީ...

April 24, 2017 9
އެންމެ ރިސޯޓަކުން ހާސް އުފާ!

ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ރީތި، ހިތްގައިމު، އަދި އެހާމެ އަގުބޮޑު ރިސޯޓުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނޫނީ މިއީ ނުފެނިދާނެ މަންޒަރުތަކެކެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ...

April 24, 2017 63
ދަރިފުޅުގެ އަގުބޮޑު "ސަން އައިލެންޑް" ރިސޯޓް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ފެހި މަގުން ސައިކަލެއްގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަޑައިގެންނެވީ ދެ ފަރާތުގައި އިންދާފައި ހުރި ދިގު ރުށްތަކަށް ބައްލަވަމުންނެވެ....

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 20
ސިހުމާއި ހިތާމަ: ޔާމީންގެ މަރުން އެތައް އަސަރެއް

"ގެއްލިގެން އެ ދިޔައީ ހިތްވަރުގަދަ، އޯގާތެރި ފުރާނައެއް؛ މި ދުނިޔެ އަށް ބޭނުންވަނީ އެކަހަލަ މީހުން."

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 24
މަސް މަރުވުން ހައްލުނުވި ވައިކަރަދޫގެ ފަޅުތެރެ

މީގެ ކުރިން ދެތިން ފަހަރަކު އެ ވާހަކަ ނޫސްތަކަށް އެރި އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެތެރޭ އެ އަޑު ގަދަވީ އެ ފަހަރު މަރުވި މަސްތަކުގެ އަދަދު ގިނަވުމުންނެވެ. ހދ. ވައިކަރަދޫ ބަނދަރުތެރެއިން 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަސް އެ ފަހަރު މަރުވި އިރު މުޅި ފަޅުތެރެ އޮތީ ކުނިވެފަ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 14
ވަޒީފާ ބާޒާރުގެ އަދަދުތައް، އެކި ވެރިން އެކި ގޮތަށް!

ސަރުކާރުގެ އެއް އަމާޒަކީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަސް އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން 94،000 ވަޒީފާ އުފައްދައި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދިނުމެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ބަހުސަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އުފެއްދި ވަޒީފާތަކުގެ އަދަދެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ އަދަދަކާއި މިނިސްޓަރުން...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 38
މަރުގެ ތުންފަތްމަތިން ސަލާމަތްވި މާބަނޑުމީހާ

އެޗްވަންއެންވަން ނުވަތަ ސްވައިން ފްލޫގައި މާބަނޑު އަނބިމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން، އަހުމަދު މުހައްމަދު ،39، އަށް ޑޮކްޓަރުން ދިނީ އަނބިމީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ކުޑަ...

April 20, 2017 15
ގާނޫނަށް އިހުމާލުވުން، މުޅި ގައުމަށް ފެތުރިފައިވާ ބައްޔެއް

ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ސިޔާދަތީ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ދުސްތޫރަށެވެ. މާނައަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނެކޭ އެއް ފަދައިން، ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވެސް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނީ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 29
ވޯޓާސް ލިސްޓާ ހެދި އިންތިޚާބު ފަސްވުމުގެ ބިރު

މި އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މިދަނީ އަބަދު ފަސްވަމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ފަސްކުރީ، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކާ ހެދި އެވެ. ދެން އައީ ވޯޓު ފޮޮށި ބަހައްޓަން ސްކޫލްތައް ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި ފެތުރިގެންދިޔަ ހުމާއި ރޯގާ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 89
އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް، ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ތަފާތު

ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެންމެންގެ ލޯ މިހާރު އަމާޒުވެފައި މިވަނީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޝަރީއަތަށެވެ. މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަން ވެސް ކުރައްވާ ގާސިމަށް ކުރަނީ ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތެވެ. އެ ތުހުމަތާ އެކު އެކި ފަހަރުމަތިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް، ތަހުގީގު ނިންމަން ދެ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 63
ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީ "އަތުވެއްޖެ"

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ރަށްރަށުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އެއްކޮށް، މާލެ އިން އަންގައިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ޒަމާންވީ އުސޫލު ދޫކޮށްލުމެވެ. ރަށްރަށަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ދިނުމެވެ. ނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އެކި...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 4
ފުޓްސަލާއި ފުޓްބޯޅަ ވަކިކުރުން: ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމެއް

ފާއިތުވި 10 ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ފުޓްސަލް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފަ އެވެ. ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ގަވާއިދުން ފުޓްސަލް މުބާރާތްތައް ބާއްވަމުން އަންނައިރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ވެސް މިހާރު ބާއްވަނީ ފުޓްސަލް އެވެ. އެ ކުޅިވަރު ކުރިއަރައިގެން ގޮސް ފުޓްބޯޅަ އަށް ވުރެ މާ ފޯރިގަވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ފުޓްސަލާއި...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 53
ހައްޔަރު ކުރެވުނީ "އޮޅިގެން"، ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރު ކުރުމުން، ބަޔަކު ފަޔަށް ހިނި އަރައިގެން އުޅޭހެން އުޅެން ފެށީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އިއްޔެ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި އެންމެން، އެކައްޗެއް ކިޔައި ގާސިމްގެ ދިފާއުގައި ނުކުމެ ކޮންމެ ރެއަކު ސަރުކާރަށް އެވަރަށް "ބަވަނީ" ގާސިމް ނޫން...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 48
ރައުދާގެ މަރުގެ މައުލޫމާތުން ޓްވިޓާ މައިތިރިކުރެވުނުތަ؟

ރައުދާ އާތިފްގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ސުވާލުތަކަށް ދިވެހި ފުލުހުން އިއްޔެ ޖަވާބުދީފި އެވެ. އެއީ ގަތުލެއް ނޫން ކަމަށް ސީދާ ނުބުންޏަސް، ބަންގްލަދޭޝް އަށް...

April 12, 2017 22
ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ކުށެއް ކަމަށް ހަދަން ޖެހިފައި

ދައުލަތުގެ މަގާމުތައް ނުވަތަ ވަޒީފާތައް އަދާކުރަން ފަށާތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ވެގެންދަނީ "މިލިއަނަރަކަ"ށެވެ. މިލްކިއްޔާތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް އެތައް ބަޔަކު...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 8
ރައުދާ އަށް މުހިއްމުވީ އޭނާގެ ރީތިކަމެއް ނޫން: ވޯގް

ބަންގްލަދޭޝްގައި މެޑިސިން ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް މަރުވުމުގެ ފަސް މަސް ކުރިން ރައުދާ އާތިފް ވަނީ ވޯގް މަޖައްލާގެ ކަވަރަށް އަރައިފަ އެވެ. މިއީ ދިވެހި މޮޑެލްއަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަރަފެވެ. ވޯގްގެ އިންޑިއާ މެގަޒިންގެ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އަދަދުގެ ބޭރުގަނޑުގައި އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ހަ މޮޑެލްއެއް ހިމެނި އިރު...

April 11, 2017 26
މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތާ ދެން ނުބެހޭތި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތާ ދެން ކުޅެވޭކަށް ނެތެވެ. ސަރުކާރު މެމްބަރުން މިހާރު އެ އޮތީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިމާޔަތްކޮށްފައި އޮތްލެއް ވެސް ބޮޑަށް...

April 11, 2017 19
ދިވެހިންގެ މޫދާ ދުރު ދިރިއުޅުން

ރާއްޖޭގެ މޫދާއި ކަނޑުގެ ޗާލުކަމާއި މުއްސަނދިކަމުން ދިވެހިންނަށް އުފާ ހޯދެނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ، އެމެރިކާގެ އެންމެ ބޮޑު ނޫހުގައި ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން އާދީއްތަދުވަހު ޖެހި...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 28
މާލޭގައި އަންހެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހުންގާނަށް

ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި 17 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އާމިނަތު ވަހީދާ (އައިންތު) ފެށީ ކޭޝިއަރުކަމާ މުޅިން ތަފާތު މަސައްކަތެކެވެ. މި ފަހަރު އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރީ މަންމައެއް އަދި އަތްބެއްގެ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން އައި ޒިންމާތަކަށް ބޭނުން އިރަކު ވަގުތު ހުސްކުރެވިދާނެ ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އައިންތުގެ އެ ނިންމުމަކީ...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 60
އެއް މިލިއަންގެ ޖޫރިމަނާއާ އެކު ކޮމިޝަން ސިޔާސީ ވެފައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިއްޒަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދިން ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީވީ ސްޓޭޝަން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ކުރި ޖޫރިމަނާ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ވެސް މީޑިއާއަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އަދަބެވެ. އެހެން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އައި 250،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 2
އެކަޑަމީ ޕްލޭނެއް ފުޓްބޯޅަ އަށް ވަރަށް މުހިއްމު

ފުޓްބޯޅައިގެ ފެންވަރަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަބަބަކީ އެކަޑަމީ ލެވެލުން ފެށިގެން ގައުމުތަކުން ހެދި ޕްލޭންތަކާ އެކު އެވެ. ކޮންމެ ގައުމަކުން އެ ޕްލޭން ހަދަނީ އެ ގައުމެއްގެ ސަގާފަތާއި އެހެން މުހިއްމު ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު އެވެ. އެކި ގައުމުތަކުގައި ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވޭނީ މާހައުލާ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 44
މިދާ ވަރުން 2018 ގައި އިންތިޚާބު އޮންނާނެތަ؟

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އޮއިވަރު ހުރި ގޮތުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަންތައް ވަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސިޔާސީ ޗާޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެންމެން ވެސް ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ އަމާޒު މިހާރު ވެސް ހުއްޓިފައި ވަނީ، އަންނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބަށެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 17
ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަދިވެސް ރަޖާ އަޅައިގެން

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 14 ގައި ބާއްވަން އިއުލާނުކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެކި ފަހަރުމަތިން ފަސްވެ، އިންތިހާބާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިހާރު ތާވަލްކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން ނަމަ އިންތިހާބު ބާއްވާނީ މަހެއް ދުވަސް ފަހުން، އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އިންފްލުއެންޒާ ރޯގާއާ...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 39
ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނެއް ނެތް! އެކަމަކު މި ކުރަނީ ކީއް؟

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ތިން އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ގޮތާ މެދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅެއް އޮވެ އެވެ؛ އެމަނިކުފާނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގަ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 38
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް، މަތީ ފެންވަރުގެ ނަމޫނާއަކަށް

މިއީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބިޔަ އެއް އިމާރާތެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މަހުޖަނުންގެ ގްރޫޕް ހިއްސާވާ ކުންފުނިން އަޅަމުން އަންނަ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 64
ފަރުދާގެ ފުރަގަހުން ނުކުމެ ފާރިސް ކުރީ ސަފުގައި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމާ ގުޅިގެން، އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެއް ބަޔަކު އެންމެ އަޅައިގަތް އެއް ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ރޭ ވަކި ހިސާބަކުން ފާރިސް އެހެން ތިން...