23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 11
ކެންސަރަށް ފަހު އައްބާސްގެ އާ ހިތްވަރު: ދިގު ދުވުން

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އޭނާ އޮންނެވީ ކެންސަރު ބައްޔާ ހަނގުރާމަކުރައްވަން އެނދުމަތީގަ އެވެ. އެކަމަކު ބޮޑު ދެ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު، އެކަމުން ސަލާމަތްވުމުން ދިރިއުޅުމުގެ މިސްރާބު މުޅިން ބަދަލުކޮށްލެއްވި އެވެ. މިހާރު އޭނާ އަކީ ކެންސަރު ފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ މީހުންނަށް ހުރި ނަމޫނާ ހިތްވަރެކެވެ. އެހިތްވަރުގެ އެންމެ ރީތި މިސާލަކީ،...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 37
އައިނީސްގެ ހުނަރު އަނީގާގެ އަތުން

ފުރަތަމަ، ތިރީގައި ހުރި ހުރިހާ ފޮޓޯތަކެއް ބަލައިލާށެވެ! މިއީ، ގޭގައި އިންނަ އަންހެނަކު އޭނާ ހުސްވަގުތު ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ދެ ދަރިން ބަލަމުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ހިތްހަމަޖެހުމަށް ޓަކައި ވެސް ކުރާ މިކަމުން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ކޮންމެ މަހަކު ލިބެ އެވެ. އޭނާގެ މެސެޖަކީ މި އެވެ. "ގޭގައި ވެސް ހުރެގެން ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ވެސް ރަނގަޅު...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 12
ޖޭއެސްސީ އެކުލެވޭ ގޮތް ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ބަޔަކު ނެތް!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް ކުރިމަތިވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ކަމާ މެދު ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ. އާ ގާނޫނު އަސާސީ އައިސް، މިނިވަން ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާ ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން ވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. ރަނގަޅު ބައެއް ތުހުމަތުތަކާއި ގޯސް...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 27
ފަރުހާދުގެ ހުނަރުން މިސްކިތްތަކަށް ޒީނަތްތެރިކަން

ޓީޗަރަކަށް އުޅުނުއިރު ލިބޭ ޗުއްޓީގައި އޭނާ ވަންނާނީ ކޮންމެވެސް ގެސްޓް ޝޮޕަކަށެވެ. ނޫނީ ފެންނާނީ ކޮންމެވެސް ތާރީހީ އިމާރާތެއް ވަށައި އެނބުރެނިކޮށެވެ. ކުރާނެ އިތުރު ކަމެއް ނެތިގެންނެއް ނޫނެވެ؛ ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާން ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެއީ މާޒީ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 48
މި މޫނުގެ މަތިން ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟

އައިޝަތު ޝަނާޔާ ޝަރީފް އޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮން ކުއްޖެއް ކަން ނޭނގި ދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ މޫނު ފެނުމާ އެކު އެއީ ކޮން ކުއްޖެއްކަން ނޭނގިދާނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ. އެއީ، މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލި މޫނެކެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 39
"މަރުގެ މަގަކަށް" ވުމުގެ ކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅާ!

ލ. އަތޮޅުގައި ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ފަސޭހައިން ދެވޭ ގޮތަށް ތާރު އަޅައިގެން ހެދި ޗާލު މަގުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ޖުލައި 26ގެ ބަންދު ތެރޭގައި ނިމުނުތަނާހެން ފުރަތަމަ ވެސް ކުރިމަތިވީ ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެކެވެ. ކައްދޫން ފޮނަދުއަށް ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 19 އަހަރުގެ ދެ ކުދިންނަށް ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ކައްދޫ ކޯޒްވޭގެ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 16
ސާފް ގައުމުތަކުން ފުޓްބޯޅައިގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ކުރިން އަފްގާނިސްތާނުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުން ފުޓްބޯޅައިގައި ކުރިއަށްދާން ބޭނުން ނަމަ ހަމައެކަނި ވިސްނަންވީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ނޫން ކަމަށެވެ. ފައިނަލުގައި އަފްގާނިސްތާން ބަލިކުރުމަށް ފަހު ޗެމްޕިއަން އިންޑިއާ ޓީމުގެ ކޯޗު ސްޓެފަން...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 21
ޝާކިރުބޭގެ އަނެއް ދުނިޔެ

ދެއްވެވީތީ "މިހާރު" ނޫހުން ފުރުސަތެއް ޝާކިރުބެ އަށް،

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 28
ހަރަމްފުޅުގެ ތަޅުމުގައިވާ ފިނިކަމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

އަވިން ހޫނުވެ ދޮން ވުމުން އެންމެ ގިނައިރު ހޫނުކަން ދެމިހުންނަ އެއްޗަކީ ހިލަ އެވެ. މައްކާ ހަރަމްފުޅުގެ ޠަވާފްކުރާ ބައިގަޔާއި މިސްކިތުގެ ހިޔާ ނުކޮށް އޮތް ބައިގައި ވެސް ޖަހާފައިވަނީ ހިލަ އެވެ. އެހެންކަމުން އަވި ދީފައި އޮންނަ އިރު އެ ހިލަތައް އޮންނާނީ ދޮންވެފަ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 3
"މިއަށް ވުރެ އުފާވެރި ދުވަހެއް ނާންނާނެ"

ހައްޖު މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު މިނާގައި ތިބުމަށް ފަހު، ދިވެހި ހައްޖުވެރިން އަރާފަތަށް ދިޔައީ ހައްޖު ވިލޭރެ އެވެ. އެރޭގެ ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު އަނެއް ދުވަހަށް އިރު އެރުމަށްޓަކައި...

September 14, 2016 10
މަކުނުދޫ މީހުންގެ އީދު ބޮނޑި: ތަފާތު، މަޖާކަމެއް

އީދާ ގުޅިގެން އެކި ރަށްރަށުގައި ތަފާތު ސަގާފަތްތައް އޮވެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި އެ އާދަތަައް ވަރަށް ތަފާތު ވެސް މެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ހުޅަނގަށް އޮންނަ،...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 6
ކޮފީ ލެބް: އަފްރާހުގެ ހުނަރާާ އެކު ތަފާތު ރަހަތަކަކަށް

ފެންނަ ފެނުމަށް ހަމަ އާދައިގެ ކޮފީ ތައްޓެކެވެ. ކެފޭތަކުން ލިބޭ ފަދަ އެސްޕްރެސޯ ޝޮޓެކެވެ. އެކަމަކު ދެން ފެނުނީ ހައިރާންވާ ފަދަ މަންޒަރެކެވެ. ކޮފީކޮޅުގެ ތެރެއަށް ދަގަނޑު ޖަގެއް ކަހަލަ...

September 13, 2016 22
ޖިންނީންގެ ވާދީ އަށް ދިޔައިންތަ؟

ޖިންނީންނަކީ އުޅޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ބަޔަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އާންމުކޮށް ޖިންނީންގެ ވާދީ އާއި ޕަރީންގެ ވާދީތަކުގެ އަޑު އަހަނީ ފުލޯކު...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 37
ދިވެއްސެއް ނޫން، އެކަމަކު ދިވެހި ހިތެއް!

"މިއީ އެއް ބަފައެއްގެ ދެ އަމައެއްގެ ދަރިން، ތަފާތަކީ ދެ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭކަން،" މަލިކާއި ރާއްޖެ އާ އޮތް ގުޅުމަށް އިޝާރާތްކޮށް އޭނާ ބުނެލި އެވެ.

September 12, 2016 10
ޔޫސުފްގެ ފޮޓޯތަކުން ރީތި ވާހަކަތަކެއް

ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ޑިންގީއެއްގައި މޫދުގައި ދުއްވާފައި ދާ މަންޒަރެވެ. އެއީ މ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގެ މޫދު ނަމަވެސް ޑިންގީގެ ފަހަތުން ފެންނަން އެ އޮތީ ލ. ގާދު އެވެ. އެކަމަކު...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 37
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު: ރުހުމާއި ނުރުހުމުގެ ލޮލަކުން

"ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް" ނަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޮޑު އިއްތިހާދެއް އެކުލަވާލި އެވެ. ޖީއެމްއާރު އަތުން އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (އައިއެންއައިއޭ) ހޯދަން "23 ޑިސެމްބަރު އިއްތިހާދުގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެއް ވަލެއްގައި ހިއްޕެވި އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 9
ސްކޫލް ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް ބަދަލެއް ބޭނުންވޭ!

ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވިދަން ފެށީ ސްކޫލް ޖާޒީގަ އެވެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަކީ 70ގެ އަހަރުތަކާއި 80ގެ އަހަރުތަކުގެ ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ އެކެވެ. އެމްއީއެސްގެ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން...

September 10, 2016 44
މިހާ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ނުދެކެން!

މާލެ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރިން މުޅިން އާ ކުރިއެއް ފަޅައިފި އެވެ. "ޑެލީ"، "ބިސްޓްރޯ" އަދި "ޕްރެސެރީ" ކަހަލަ ނަންތައް އުފަންވެއްޖެ އެވެ. މިއީ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 24
ނޫރީބެ، ޕޮޕްކޯން ގާޑިޔާ ދޮށުން ގެފުޅާ ހަމައަށް

ގިނަ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކާއި ލުއިފަސޭހަ އިދާރީ މަސައްކަތް ކޮށް އެތައް އަހަރަކުން ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެން ހައްޖަށް އައި މީހުން މިއަހަރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 16
ގޭންގް ކުށުގެ ގާނޫނު: އުފެދުނުއިރު ވެސް މަރުވެފައި!

ރާއްޖޭގައި ގޭންގްތައް އުފެދި ގޭންގް ކުށްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އެކަން ހުއްޓުވަން އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ސެޕްޓެމްބަރު 2010 ގައި ހާއްސަ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނަ އެވެ. ގޭންގް ކުށްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު ފުލުހުން ވެސް އެންމެ ބާރަށް ދެއްކި އެއް ވާހަކައަކީ އެ ގާނޫނު ފާސްވުމާ އެކު ގޭންގްތައް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 145
އާ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ދެކެ ސަރުކާރު ބިރުން، ކީއްވެ؟

ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން ހެދި "ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް"އާ އެކު ސަރުކާރުގެ އެޖެންޑާގެ އެންމެ ކުރީގައި މިހާރު އޮތީ ޑިފެންސަށް ކުޅުމެވެ. ކޮރަޕްޝަނާއި ޖަރީމާތައް އެ ޑޮކިއުމެންޓްރީން ފަޅާއަރާނެ ކަމަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ބުނުމާ އެކު ސަރުކާރު ޕްރެޝަރަށް ވެއްޓުނެވެ. ޓީވީތަކުން ވަގުތު ހޯދައިގެން މުޅިން ވެސް ފެންނަނީ ވަޒީރުންނާއި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 20
ޒިކާ ރާއްޖޭގެ ދޮރާ ހަމައަށް، ރައްކާތެރިވޭ!

ރާއްޖެއާ 14،000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް ބްރެޒިލްގައި ޒިކާ ފެތުރިގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނަސް ގިނަ ދިވެހިން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެންނެއް ނޫޅެ އެވެ. އެހާ ދުރު ހިސާބެއްގައި އެ ބަލި ބިރަކަށް ވެގެން އުޅުނަސް، ރާއްޖެއާ ހަމައަށް ފޯރާނެ ކަމަކަށް ގިނަ މީހުން ހިއެއް ނުކުރާނެ އެވެ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 62
ތަހުގީގަށް ފޯނު އަތުލުން، ކުޑަ މައްސަލައެއް ނޫން

މި ޒަމާނުގައި މޮބައިލް ފޯނަކީ މީހެއްގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ރައްކާކޮށްފައި އޮންނަ ވަސީލަތެކެވެ. އެހެންކަމުން ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރާ ބައެއް މީހުންގެ ފޯނު އަތުލުން އާންމު ވުމަކީ ކުޑަ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ފޯނު އަތުލާ ސަބަބާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ ހިސާބަށް މިހާރު އެކަން ވަނީ ގޮސްފަ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 69
ބަންގްލަދޭޝް ސަޕޯޓަރުންނަށް ދެ ފަހަރަށް ސާބަސް

ފުރަތަމަ ވެސް ހިތަށްއަރަނީ ދިވެހިންނަކީ، ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު ގެންގުޅޭ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ހިތާމަޔަކާ އެކު ބުނަން ޖެހެނީ އެ ނުބައި ވިސްނުން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މިހިރަ ފެންނަނީ އެވެ. އޭގެ މިސާލު ނެގެން އޮތީ، މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި، ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުންނެވެ.