29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 33
އަދީބާ ހަމައިން ފިސްތޯލައިގެ މައްސަލަ އޮބުނީތަ؟

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވަގުތުން މިނިވަންކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ނިންމުމާއެކު، އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ބައެއް ރައީސުންނާއި ކުރީގެ ވަޒީރުންނާއި ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އެމްނެސްޓީ...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 111
އިދިކޮޅު ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓަކީ "ތިމަން މަނިކުފާނު"

ރިއާސީ އިންތިޚާބަށް އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު، އެންމެން ވެސް ދައްކަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އެއް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަނީ މިހާރު...

January 26, 2017 21
މަރުހަބާގެ ވައްޓަފާޅި ބާވެއްޖެތަ؟

ސިޔާސީ ވެރިން، ޚާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގަންނަވަންޏާ ރަށްރަށުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެ އެވެ. އެ ބޭފުޅަކަށް ތާއީދާއި އިތުބާރު އޮތް ކަން ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތަކާއި ދިދަ...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 13
ޖޫރިމަނާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން، މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ދާދި ފަހުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 138 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 21 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލައެއްގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން އެހާ ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަން ޖެހުނީ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 82
ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ކޮބާ؟

ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވަން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ފޯރީގައި ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި އަތޮޅުތަކުގެ ދަތުރުތައް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ. އެކަމަކު އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރައްވާނެ އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް މިވަނީ ފަނޑުވެފަ އެވެ. އިދިކޮޅު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް، ކެމްޕޭނެއް އަދި...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 46
ކަރަންޓުގެ އަގު މައްޗަށް، އަދިވެސް ދާނީ މަތިވަމުން

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވަމުންދާ ވަރަކަށް އެންމެންގެ ޖީބަށް ވެސް ބާރު ބޮޑުވެ އެވެ. މިފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ އަގުތައް ބޮޑުވަމުންދާ ނަމަ އެކަމާ އެންމެން ވެސް ކަންބޮޑުވެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 33
ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް ގަވައިދާ ޚިލާފު، ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ!

ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފެނަކަ އާއި ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ބަޔަކަށް ދިން ގާތްގަނޑަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި، ޝަރީއަތާ ހަމައަށް މައްސަލަ ދިޔަ އިރު އެ މުއާމަލާތްތަކުން މުޅިން ވެސް ފެންނަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އަމަލްތަކެވެ. ފެނަކަ އަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި ސްޓެލްކޯ އަށް ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 1
ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކަށް ދޮރު ހުޅުވަން ޖެހޭ

ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ގިނަ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. އަދި އެކި ގޮތްގޮތުން މިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ ޒިންމާ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ޖެހޭ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ނިސްބަތުން މަދެވެ....

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 31
ދޮޅު އަހަރު ނިމިއްޖެ، ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގެއް ނުނިމުނު!

ގައުމު ސިއްސުވާލި ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ކުރަމުން އަންނަތާ ދޮޅު އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގުގެ 95 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ހާމަކުރުމަށް ފަހު...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 21
80 ފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު މަހެއްގެ ވަށައިގެން ފެމުނު!

މި ކަހަލަ މަންޒަރެއް ދުވަހަކު ވެސް ދުށިން ހެއްޔެވެ؟ މަރުވެ، ކުނި ވެފައި އޮތް ބޮޑުމަހެއް ފެމުނުތަކެއްގެ ކާނާއަކަށް ވީ އެވެ.

January 17, 2017 32
ލަންކާއަށް ދިވެހިން ދިން ބޮޑު ހަދިޔާ!

ދިވެހި ކަނޑުގެ ސިފައިންނާއި މަސްވެރިން ބައިވެރިވެގެން، މީގެ ކުރިން މިއަށް ވުރެ ބޮޑެތި ކަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވެ އެވެ. މިއަށް ވުރެ މާ ދުރުން، މާ ގިނަ މީހުން ވެސް...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 41
އާސަންދައާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަނަށް ފައިސާގެ ދަތިކަން

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ގިނަ ތަންތަން މިހާރު ބަރޯސާވެފައި ވަނީ ސަރުކާރުން ހިންގާ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް، އާސަންދައިގެ މައްޗަށެވެ. އެ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކްލިނިތަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭސްފިހާރަތައް ވެސް ވަނީ ވަދެފަ އެވެ. އޭގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އާސަންދައިގައި ބައިވެރިނުވެ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 43
އޭސީސީއަށް މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކިހާވަރެއް ވީމާ؟

ދާދި ފަހުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމި ދެ މައްސަލަ އަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ ސްކޫލް ހިންގި ތަނުގައި ގޭޓްވޭ...

January 15, 2017 54
މަކުނުދޫގައި މައުމޫން ހޭދަކުރެއްވި ހަތަރު މަސް

އެ ރަށުގައި ހުންނަ އެ ގެ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ އެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް 1996 ގައި، އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން އެގޭގައި ވަގުތުކޮޅެއް...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 2
ދުވާ ހިތް ނުވިޔަސް އެއް ވަނަ: މަރީގެ ހިތްވަރު

ގައުމީ އެއް ވަނަ އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް މަރިޔަމް އަބްދުލް ކަރީމް (މަރީ) ހޯދުމަކީ ހައިރާންކުރުވި ކާމިޔާބީއެކެވެ. އެތުލެޓިކްސްގައި އުޅޭ އޭނާ އަށް ވުރެ މާ ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ މައްޗަށް މަރީ، 41، ކުރި ހޯދީ އެކަމަށް މާ ބޮޑު އުއްމީދެއް ކޮށްގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ފުލް ޓައިމް ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރެކެވެ. ދުވާ މީހެއް ނޫނެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 19
ލޯކަލް އިންތިޚާބު ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މަސްލަހަތަށްތަ؟

ރާއްޖެ އަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ތައާރަފް ކުރީ ވެސް، އޭރުގެ ވެރިކަން ކުރި ފަރާތްތަކާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގި ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކެއްގެ ތެރެއިން، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގަ އެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވީ، ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރަ ބޮޑު އަދި ހިންގަން ވެސް އުނދަގޫ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 24
މަދު ބަޔަކާ ހެދި އެތައް ބައެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލް؟!

މި މަހު ބާއްވަން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރި މައްސަލާގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފާޑުކިޔުންތައް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރި ގޮތުންނާއި އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން އަމަލު ކުރުމާއި އިންތިޚާބުގެ އާ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 39
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކަނީ ކޮރަޕްޝަން، އެކަމަކު ހިމޭނުން

އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޕީޑު އަވަހެވެ؛ މިހާތަނަށް ނިންމާފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބަލާއިރު މިކަމަކާ ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ. އެކަމަކު މައްސަލައަކީ މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެ އަށް ވެސް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މިންވަރަށް ކޮރަޕްޝަންގެ މޫތައް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 19
އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް މޮނޮޕޮލީއާ ދިމާލަށް!

މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލްތައް ގަބޫލުކުރާ ނަމަ ހިދުމަތްތައް ވަކި ބަޔަކަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވިގެން ނުވާނެ އެވެ. އެއީ ކުރީ ޒަމާނުގެ ބޯދާ ޚިޔާލެކެވެ. މި ޒަމާނުގައި އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނީ ހިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައިފަ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 18
އާ އޮނިގަނޑުން ފުޓްބޯޅައަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އާ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައުދަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ޓީމުތަކަށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މަތީ ފަޑިން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދެއްވުމެވެ. އެފްއޭއެމުން އެކުލަވާލި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އާ އޮނިގަނޑާ އެކު، އަތޮޅު ޓީމުތަކަށް މި ވަނީ ރަނުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 22
މި ފޮޓޯތަކުން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ އެހާރާއި މިހާރު

ޒަމާނާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ފޮޓޯ އިން ފެންނަ ލިންކުތަކެއް މި ދުވަސްކޮޅު ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ދެކެން ހެއްޔެވެ؟ އެއް ފޮޓޯ މަތިން އަނެއް ފޮޓޯ ސްލައިޑްކޮށްގެން އެހާރާއި މިހާރު އަޅާކިޔާލެވޭ ގޮތަށް ވެބްސައިޓެއްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މި ފޮޓޯތަކަކީ ޓީޗަރަކު އޭނާގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ގޮތެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 32
ނުއުފަންނަ ގަރާޖްތަކާއި މަގުމަތިވެފައިވާ އުޅަނދުތައް

ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތައް ތޮއްޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މާލެ އަށް ނުތަކާ ވަރަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ގެންގުޅުމެވެ. މި ކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކިތަންމެ ގަވާއިދުތަކެއް...

January 05, 2017 19
ބޮޑު މީހުންނަށް ވެސް ކިޔަނީ ކުދިން، ކީއްވެ؟

ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި އެކަން ފާހަގަކުރަން ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ރަސްމީ ބޮޑު ޖަލްސާއެއްގައި އެމީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް "ކުދިން"ނޭ ބުނާ އަޑު ތަކުރާރުވަމުން ދިޔަ އެވެ. މިކަން ވީ...