26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 13
މޮންދު ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮވެގެން ދިން ހަދިޔާ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް، އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެ އުފުލަނީ ކިހާ ބޮޑު ޒިންމާއެއްކަން، މުހައްމަދު އާސިފް (މޮންދު) އަށް އެނގިވަޑައިގަނެ އެވެ. ޓީވީއެމްގައި ހޭދަކުރެއްވި 22 އަހަރާއި އޭގެ ފަހުން ވީޓީވީގައި އުޅުއްވި އިރު، ގައުމީ އެކި ކަންކަމުގައި އޭނާގެ އޮތީ ގައުމީ ރޫހާއި ގައުމީ ޖޯޝެވެ. އެފަދަ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އޭނާއަށް...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 4
ވެކްސިނެއް ކިހާ ތާކު؟ ސައިންސްވެރިން އަވަދިނެތި

މިހާރު އެންމެން ވެސް އަހާ ސުވާލަކީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ލިބޭނީ ނުވަތަ ޔަގީން ފަރުވާއެއް ހޯދޭނީ ކޮން ދުވަހަކުންތޯ އެވެ. ކުރިން މިފަދަ ކަންކަމަށް މާ ބޮޑު ފިކުރެއް ނުކުރާ އެތައް...

April 24, 2020 24
ބައްޕަގެ ގަލަމުން، ދަރިފުޅުގެ އަޑުން "އިލާހީ މިބިން"

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ތަމަޅައިން މާލެ އަރައި އެއް ގްރޫޕުން ސިފައިންގެ އަށް ހަމަލާ ދެމުންދިޔައިރު އަނެއް ގްރޫޕުން ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންތަކެއް އަތުލައިގަންނަން...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 9
ގޭބަންދުގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު، ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުން ވެސް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ދެ ލައްކައެއްހާ އާބާދީ މި ތިބީ ގޭގަ އެވެ. ޒަރޫޒީ ބޭނުންތަކުގައި ވެސް ބޭރަށް ނުކުންނަން އޮތީ ހުރަސްތަކެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ވެސް އެބަ ކުރިމަތިވެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 11
ލޮކްޑައުންގައި ފުރަތަމަ ދުވަސް

ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ލައްކަ މީހުން އެއްފަހަރާ ގޭގައި ބަންދުވީ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 37
ރައީސަށް ކީރިތިކުރެއްވުނު ވަގުތުކޮޅު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްވި ތަގުރީރުގެ ވަކި ހިސާބަކުން، ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ސީދާ ކީރިތިކުރައްވަނިއްޔޭ ބުނެވޭހާ ވަރަށް މޫނުފުޅާއި ލޯފުޅުގައި ވަނީ ހިތާމައިގެ އަސަރުތަކެވެ. ބައެއް ފަހަރުފަހަރު، ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރު ނުވެގެން މަޑުކުރެއްވިތަން ވެސް...

April 15, 2020 8
ޓެގުގެ ބަސް: "ހޯދީ ތައްޔާރުވާން ވަގުތުކޮޅެއް"

މި ވައިރަސް އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ އަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

April 15, 2020 34
ވަގުތީ ހޮސްޕިޓަލް ނިންމަން 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތުގައި

މަސައްކަތުގައި އެންމެން ތިބީ ހޭބޯނާރަ އެވެ. ކަރަންޓު ވަޔަރު ކުރާ މީހުން ވަޔަރު ކުރަނީ އެވެ. ރާނާ މީހުން، ރޭނުމުގެ މަސައްކަތުގަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ދިޔައީ ސީލިންކޮށް އޭސީ...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 4
"ހޮޓް ޒޯން"ގައި ދިރިހުރުމާއި މަރުގެ ހަނގުރާމަ

"ބަލިމީހުންތަކުން ފުރިފައިވާ ކޮޓަރީގައި އޮތް ކޮންމެ މީހެއްގެ ލޮލުން ވެސް ފެންނަނީ ބިރުވެރިކަމެވެ. އޮކްސިޖަން މާސްކްގެ މަތިން ބަލަމުން އެ ދަނީ ގެނބެމުން ދާ މީހެއްގެ ނޭވާ ހާސްވާ ބީދައިން، އެހާމެ އުނދަގުލުން ނޭވާލަމުންނެވެ. މަރުުވުމުގެ ކުރިން، ގާތް އެކަކާ ވެސް ބައްދަލުވެދާނެތޯ، އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތަށް ވެސް އަރާނެ އެވެ."

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 26
އެންމެން ބިރުން ދުރަށް! ހިތްދަތިކަމެއް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދޭ ގޮތުގެ ބައެއް ވާހަކަތައް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނެޝަނަލް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސެންޓަރުގެ ހެޑް، ޑރ. މޫސާ ހަސަން "މިހާރު"އާ ހިއްސާކޮށްދެއްވި އިރު، އެންމެ އުނދަގޫ...

April 13, 2020 24
ސްޕެއިންގައި ދިވެއްސަކު ކުރި ތަޖުރިބާ ދިވެހިންނަށް

މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ 29ގައި، ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރު މުހައްމަދު އަންވަރު ސްޕެއިނަށް ފުރީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެ، މިހާ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 15
ގާނޫނުއަސާސީގައި އަތްނުލައި މިކަން ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

މިހާރު އޮތް ކައުންސިލްތަކުގެ މުއްދަތު، ޖޫން 3، 2020 ގައި ހަމަވާނެ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވަނީ، މެއި 3، ގެ ކުރިން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށެވެ. އެކަމަކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައި އޮތް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވާން، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމާ އެކު ރާއްޖޭގައި އަޅަމުން އަންނަ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 34
އެންމެ މަޝްހޫރު ތިން ތަރުޖަމާނުން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރިކަން ރާއްޖެއަށް ވެސް ބޮޑުވެ އަވަސްއަވަހަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުން އަންނަ އިރު އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ...

April 11, 2020 54
ކޮވިޑް19 ޖެހުނު ދިވެހި ޑޮކްޓަރުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ލަފާ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް (އެންއެޗްއެސް) ގެ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށް މުހައްމަދު ރަޒީމް އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 64
ރާއްޖެއަކީ އޭނާގެ ނަސީބު: އިޓަލީ މީހާގެ ލޮލުން ކަރުނަ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެންމެ ހާލު ބޮޑުވި، އިޓަލީގެ 80 އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލަން، ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމު އޭނާއާ ބައްދަލުކުރުމުން އުފަލުން ރޮއިގަތީ އެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އިނދެ ޑޮކްޓަރުންގެ ގާތުގައި، އޭނާ ބުނީ، އަމިއްލަ ގައުމުގައި ހުރި ނަމަ، އޭނާ އާއި އަންހެނުންގެ ފުރާނަ ވެސް ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 17
މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހިމާޔަތް ދޭނެ އަތެއް ނެތް؟!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން ހުއްޓި އިގްތިސާދަށް އައި ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖެއް އިއުލާން ކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހުގެ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ވަކި މިންވަރެއް ސަރުކާރުން ދައްކައިދޭން ނިންމުމަކީ ވެސް މި ވަގުތަށް ވަރަސް ބޮޑު...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 14
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން: އެކަކު ވެސް ދޫވިޔަ ނުދޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ފަށަނީ ވައިރަހަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވާ ހިސާބުންނެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތް ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ފަރުވާކުޑަކުރި މިންވަރު ބަލަން ނުތިބެ ރާއްޖެ އިން ވައިރަހަށް ތައްޔާރުވަމުން އައީ، ކަންކަން ދަސްކުރަމުންނެވެ. އެކި ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އިން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކުރި ކާމިޔާބު އެއް...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 43
ހައްދަންވީ ހަނޑުލެއް ނޫން، ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިބްރާހިމް އަޝްރަފް، އޭނާގެ ގޯތިތެރޭގައި ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި ހެއްދި ހަނޑޫ ގަސްތަކުން ހަނޑޫ ކަނޑައިފި އެވެ. ފަސް ފޫޓެއްހާ ތަންކޮޅެއްގައި ހެއްދި ގަސްތަކުން އޭނާއަށް ލިބުނީ ދޮޅު ކިލޯގެ ހަނޑުލެވެ. އަޖުމަ ބެލުމަށް އަޝްރަފް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުމުން، މިހާރު އޭނާ އަމާޒު ހިފާފައި ހުރީ މަސައްކަތް ފުޅާކުރާށެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 41
އެ ގައުމުތަކަށް ވީ ގޮތް ވިސްނާލާފައި ގޭގައި ތިބޭ!

ކޮވިޑްް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއި ނަތީޖާއަށް ބަލައިލާ ނަމަ ޗއިނާ އާއި އެމެރިކާއަކީ ދެ މިސާލެވެ. ބިލިޔަނަކަށް ވުރެ މީހުން އުޅޭ ޗައިނާގެ އާބާދީ އެމެރިކާއަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ގުނަ ބޮޑެވެ. ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ވެސް އެމެރިކާ އޮތީ ކުރީގަ އެވެ. މުއްސަނދީ ވެސް އެމެރިކާ އެވެ. މި...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 25
ފުރަތަމަ ކުޑަ ކާފިއު: އެންމެން ވެސް ސަމާލުވޭ!

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން އަޅަމުން އަންނަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު 5:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8:00 އާ ހަމައަށް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި މިވަނީ ކާފިއު ހިންގައިފަ އެވެ. މިއީ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގައި، މިހާތަނަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ އާންމުންގެ...

April 02, 2020 5
މިއީ ކޮރޯނާވައިރަސް، މި ފޮޓޯ ދުށިންތަ؟

މި ފޮޓޯ މިހާރު ކިތައް ފަހަރަކު ފެނިއްޖެ ހެއްޔެވެ؟ ޓީވީތަކުގެ އެތައް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ފަހަތުން މި މަންޒަރު ދައްކާލަ އެވެ. މި ފޮޓޯ ހިމެނޭ އެތައް ޓްވީޓެއް، އެތައް ލީފްލެޓެއް،...

April 02, 2020 63
ފުރަތަމަ ކޭސް: ކުއްލި ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމެއް

އިޓަލީގެ އެ ޓޫރިސްޓް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފެށުމާ އެކު ހެން ބަލިވި އެވެ. އޭރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރި ގައުމުތައް ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަމުން...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 18
ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، އާ އާދަތަކެއް!

ޒަމާނާ އެކު ބައެއް ސަގާފަތްތައް ވެސް ފަސްދީ ދިޔަ ނަމަވެސް، ރޯދަ މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެވާ ތައްޔާރީތަކަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ރޯދަ މަހަށް ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަ އިރު،...

April 01, 2020 87
ޓެކްސީތައް ހުއްޓި ޑްރައިވަރުންގެ ޖީބު ހުލިވަނީ!

މާލޭގައި 25 އަހަރު ހޭދަކޮށް، ޓެކްސީ ދުއްވާތާ 20 އަހަރު ވީ އިރު ވެސް، މިވަރުގެ ކަމަކާ ހަސަން އަލީ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަށް ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހާއިރު ޓެކްސީ...

31 މާޗް

March 31, 2020 27
އެންމެ މީހެއްގެ ދުލުން، މި ހިތްދަތި މަންޒަރު

އާންމު ދުވަހެއް ނަމަ މުހައްމަދު އަމީން ރޭ ފަތިހު ގާތްގަނޑަކަށް 5:00 ހާ އިރު ހުންނާނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި، އިރުގެ ފުރަތަމަ ދޯދިތަކާ އެކު ނައްޓާލާ ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓުފަހަރުން ރިސޯޓްތަކަށް އުދުހޭ ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެންނެވެ. އެއީ ރޭ އައިސް މާލޭގައި ރޭކުރާނެ ޓޫރިސްޓުންނެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 28
ބިރެއް ނުފިލާ، މުހިންމީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން

ކިރިޔާ ކަމެއް ދޫކޮށްލެވިއްޖެ ނަމަވެސް ގޯހުން ހިނގައިދާނެ އެވެ! ކަރަންޓީންގައި ތިބި އިޓަލީގެ ދެ މީހަކު، ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އައުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އިން ފުރުވާލުމަކީ، މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ގޯހެވެ. އަދި އެ ގޯހާ އެކު، އެހެން ބައެއް ކަންކަން ވެސް މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. ބަދަލު ވެސް ކޮށްފި އެވެ. އެ ކޭސްއާ އެކު...

28 މާޗް

March 28, 2020 77
ތައްޔާރުވާން މަޑުކުރި ނަމަ ރާއްޖެ ވެސް އަތުނުވީސް!

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި، މަޑުކޮށްގެން ތިބި ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު އެ އޮތީ އަތުނުވާ ހިސާބުގަ އެވެ! ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ ރޭޓް ވެސް ދަނީ މަތިވަމުންނެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ނުރައްކަލުން ރާއްޖެ އަށް މިހާތަނަށް ހޯދުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ...

25 މާޗް

March 25, 2020 31
މިއީ ހިމޭން ވަގުތު ކޮޅެއް، ހިންދެމިލާކަށް އަދި ނުވޭ!

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ތިބެވެނީ ވެދާނެ ތޫފާނެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ހިމޭން ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވެސް،" ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވި އެ ބަސްކޮޅުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އަޅައިގަތެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...