31 މެއި

May 31, 2016 13
ކޮލަމް 27: މައްސަލަ ނެތީއެއް ނޫން، ހިތް މަރުވީ!

ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅަކު އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި އިހަކަށް ދުވަހު ވިދާޅުވި އެވެ؛ "މައްސަލަ އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ނޫސްވެރިންނަށެވެ؛ ރައްޔިތުންނަކަށް ނެތެވެ. ނިކަން ބަލާށެވެ! އޮތް...

May 31, 2016 83
ބޭރުގައި އުޅޭކަށް ފަސޭހައެއް ނޫން، އެކަމަކު މަޖުބޫރު!

ފަތިހު 5:30 ގައި ތެދުވެވަޑައިގެން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު އިސްކަން ދެއްވަނީ ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އެއް ގަޑިއިރުގެ ކަސްރަތެވެ. ބައެއް...

30 މެއި

May 30, 2016 4
އާރެއް ބާރެއް ނެތް ހަތަރު ވަނަ ބާރު!

އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތް، އެއްވެސް ގާނޫނެއް އިއުތިރާފް ނުވާ ބާރެކެވެ. އެކަމަކު ވެސް އެއީ ދައުލަތުގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރޭ ބުނެ އެވެ. ނޫސްވެރިކަމާއި ނޫސްވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު...

May 30, 2016 48
މަހަކު 33،000 ދައްކަން ޖެހުމަކީ ދިން "ލަނޑެއް"

ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް ދޭ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ގާކޮއްޓާއި ކުރީގެ އަރަބިއްޔާގެ ބިމުގައި ހެދި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންނަށް ފުރަތަމަ އެންގީ މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭނީ 9،725ރ ކަމަށެވެ....

29 މެއި

May 29, 2016 9
ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ވެސް ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންވެފައި އޮތީ ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ މައްޗަށް. އެ ގަވާއިދުގައި ގާޒީންނަށް ބޮޑެތި އިޚްތިޔާރުތަކެއް ލިބިދީފައި...

May 29, 2016 6
އެހެން މިހެން: އިލެކްޝަނުން ހާދަ ކަންބޮޑުވަނީ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ބޮޑުކަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން "ކުއްލިއަކަށް" ތެދުވެގެން އުޅޭކަން އިއްޔެ ވަނީ އެނގިފަ އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ...

28 މެއި

May 28, 2016
ބީޓެކާއި ދަސްވާރުން އާ ފުރުސަތުތަކެއް

ސްކޫލުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދިއަސް ރަނގަޅު މުސާރައެއް ލިބޭ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެތައް ތަނަކަށް ސިޓީ ހިފައިގެން ދުވިއަސް ނަސީބު އަތުގައި ހިފާނީ ވަރަށް މަދު...

May 28, 2016 12
"މިހާރު"ގެ "އަޖައިބު": ތައުލީމީ އާ ހަރުފަތަކަށް

ދޮޅު މަަސް ދުވަހުން ބޮޑު ނިއުސް ވެބްސައިޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާލުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަށް ނުވާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކަމުގައި އުޅެނީ ބިޒީ ދަރިވަރެއް ނަމަ އެވެ. އެކަމަކު "މިހާރު"ގެ...

27 މެއި

May 27, 2016 9
ކްލިނިކްތައް ހުއްޓުން: ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމަކަށް

ރާއްޖޭގައި ނަފުސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުން އާންމު ވަމުންދާއިރު، އެކަމަށް ހާއްސަ ކްލިނިކްތައް ހިންގާ މީހުންނާއި ނަފުސީ ޑޮކްޓަރުން މިހާރު ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއްގެ...

May 27, 2016 27
އެމްޑީޕީ އަށް ގޮތް ހުސްވީތަ؟

އެމްޑީޕީ އުފެދިގެން އައީ ވަރުގަދަ ރޫހަކާ އެކުގަ އެވެ. ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އެއީ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނަމޫނާއެކެވެ. އެކަމަކު އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަލަށް ލައި ސިޔާސީ...

26 މެއި

May 26, 2016 32
ކޮލަމް 27: ބިރުގަންނާނެ ކަމެއް ނެތް، ހައްގެއްވޭ

މި ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރެވިއްޖެ އެވެ؛ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނެތި އުޅެން ޖެހުމުން ދިމާވި މީހުންނާއި ފެނުނު މަންޒަރުތައް ވެސް ވަރަށް...

May 26, 2016 18
ބޭރު ތޮއްޓަށް ބަދަލުތަކެއް: މާލެ ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެތަ؟

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން މާލެ އަށް އެރި ބޮޑު ރާޅު، އޭރު މާލޭގައި އުޅުނު އެއްވެސް މީހަކު ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ އެވެ. ފުލުފުލުގައި މާލެ އަށް އެރި އެ ރާޅުތައް ރަށު ތެރޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް...

25 މެއި

May 25, 2016 1
ޒާހިރު ނަސީރު: ގައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެވަނައެއް ނެތް

އެ ނަން އިވުމުން ވެސް އޭރުގެ ކުޅުންތެރިން ޖެހިލުންވެ، ކިޔަމަންވެ އެވެ. ސުވާލެއް ނެތި ބަސް ގަބޫލުކުރެ އެވެ. ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ އިން ބޭރުން ވެސް އެހެން ބައެއް ފަންނުތަކުގައި އޭނާގެ...

May 25, 2016 14
ގްރީން ޒޯންގެ ބިރުވެރިކަން އިންތިހާ އަށް ބޮޑު

ރާއްޖޭގައި ގްރީން ޒޯންތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ބުނަން އެނގޭނެ ބަޔަކު ތިބޭނެހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ބައެއް ކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި ގްރީން ޒޯނަށް ބަދަލުވާ ސަރަހައްދުތައް ގިނަކަމުން،...

24 މެއި

May 24, 2016
އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ފުލުހުންގެ "މުށުތެރޭގައި!"

މާލޭގެ މަގުތަކަށް މެއި، 1، 2015، ގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެ އަންގައިދޭން ބޭނުންވީ ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ގޯސް ކަމެވެ. އެކަމަކު އެކަން ވީ މުޒާހަރާކުރުމުގެ ދޮރު ބަންދުވުމުގެ ފެށުމަށެވެ....

May 24, 2016
ދަރަނި ބޮޑުކުރަނީ އެނގި ތިބެގެން: ޝައިނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހަށް ދެ ބައި ވިއިރު މިހާތަނަށް ހާސިލް ކުރެވުނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ކާމިޔާބީ އަކީ...

23 މެއި

May 23, 2016
ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރުގެ ނެޓްްވޯކު ވަރުގަދަ ވަނީ!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2013ގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅު ހިމެނެ އެވެ. އެ...

May 23, 2016 9
އުމަރު އަދިވެސް "ހުދު ވަލުގައި" ހިފަހައްޓައިގެން

ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް އުމަރު ނަސީރު ވެންނެވި އިރު އޭނާ ފެނުނީ ގޮތްދޫނުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ވަކި މީހަކު ހިތްހަމަޖައްސަވަން ވަކި ގޮތަކަށް ވާހަކަ އަނބުރާ ނުލައްވާނެ...