21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 3
ކުރިމަގުގެ ޖީލު އޮތީ ނުރައްކަލެއްގައި: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކާ ހެދި ކުރިމަގުގެ ޖީލު ނުވަތަ ކުދިންގެ މުސްތަގުބަލު އޮތީ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައި ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 3
ނެދަލެންޑްސްގައި އިނގިރޭސި ބަހަށް އެއް ވަނަ

ދެވަނަ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުންކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތިކޮށް އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުންކުރަނީ ނެދަލެންޑްސްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 2
ކުލާހުގެ ހަގު ދަރިވަރު ނަމަ އެކުވެރިން މަދު

ކުލާހުގައި ތިބޭ އުމުރުން ހަގު ދަރިވަރުންގެ އެކުވެރިން މަދުކަމަށާއި އެކުވެރިން ހޯދުމުގައި ވެސް އެފަދަ ކުދިންނަށް ދަތިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 7
"ކޮންފަރެންސް އިން މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް އެނގިއްޖެ"

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރިސާޗު ކޮންފަރެންސުން މުހިއްމު އަދި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށް އެ ކޮލެޖުގެ ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ރެކްޓާ ޑރ. މުހައްމަދު އާދިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019
ކުދިންނާ ގިނައިން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ވިސްނުން ތޫނުވޭ

ބޮޑެތި މީހުން ތުއްތު ކުދިންނާ ވާހަކަ ދެއްކުން ގިނަކުރާ ވަރަކަށް ކުދިންގެ ވިސްނުން ތޫނުވާ ކަމަށާއި ކަންކަން ނަގައިގަންނަ މިންވަރު ވެސް އަވަސް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 6
ސްކޫލަށް ނުދާން އުޅޭ އެއް ސަބަބަކީ "އެންޒައިޓީ"

ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ނުދާން ބަހަނާ ދައްކާ ނަމަ އެކަމާ ސަމާލުވެ، ހަގީގަތް ހޯދަންޖެހެ އެވެ. ބައެއް ކުދިންނަކީ ސްކޫލް މާހައުލު ތެރެއިން ބުލީ ކުރާތީ ވެސް ސްކޫލަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ ކުދިންނެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 7
މޮޅަށް ކިޔަވައިދޭން ޕްރައިވެޓް ސްކޫލު މުހިންމެއް ނޫން

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ ދަރިން ކިޔަވަން ފޮނުވަން ބޭނުން ވާނީ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސްކޫލަކަށެވެ. އެހެންވެ ބޮޑު އަގެއް ދީފައި ޕްރައިވެޓް ސްކޫލަކަށް ދަރިން ފޮނުވުމަކީ ބެލެނިވެރިން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގައި ހިލޭ ކިޔެވެން އޮތަސް، ބޮޑު އަގެއް ދީފައި ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތަކަށް ދަރިން...

05 މާޗް

March 05, 2018 3
ވިލާ ކޮލެޖުން ރިސާޗް ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަނީ

ދިރާސާ ކުރާ މީހުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން، ވިލާ ކޮލެޖުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަނުން މި އަހަރު ވެސް ރިސާޗް ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
އެމްއައިސީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިފި

މެޕްސް ކޮލެޖް އިން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 10ން 11 އަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންފަރަންސް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 1
އެވިޑްގެ ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުދީފި

އެވިޑް ކޮލެޖުގައި ގާއިމްކުރާ ރިސާޗު ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ހާއްސަ ސެޝަންތަކެއް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގައިފި އެވެ.